Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doliczenie stażu pracy za granicą do emerytury

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 20.06.2020

2 lata temu w wieku 60 lat przeszłam na emeryturę w Polsce. Ze względu na niski staż pracy w Polsce, tj. 13 lat, nie otrzymałam minimalnej emerytury. Pracowałam również w Danii przez ok. 10 lat, na wniosek ZUS-u otrzymałam potwierdzenie z Danii o przepracowanych latach. Dostałam również informację, że mogę otrzymać z Danii emeryturę, ale po ukończeniu 67 lat (taki wiek obowiązuje w Danii). W związku z powyższym mam pytanie. Czy ZUS w Polsce ma obowiązek lub czy może doliczyć mi staż pracy z Danii, abym mogła otrzymać minimalną emeryturę w Polsce? Według ZUS-u nie, bo składki płaciłam w Danii…


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie stażu pracy za granicą do emerytury

Europejskie przepisy dotyczące ustalania emerytury

Od czasu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r., w Polsce obowiązują wspólnotowe regulacje z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze emerytur i rent. Wynikające z przepisów wspólnotowych Unii Europejskiej oraz postanowień umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oznaczają, że choć każdy kraj ma własne przepisy, obowiązują także przepisy nadrzędne chroniące interesy każdego obywatela UE lub państw, z którym Polskę wiąże umowa. Zgodnie z postanowieniami rozporządzeń wspólnotowych w zakresie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek oraz do członków ich rodzin- przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej [Rozporządzenie (EWG) Rady Nr 1408/71 z dnia 14.06.1971 r. oraz Rozporządzenie (EWG) Rady Nr 574/72 z dnia 21.03.1972 r.] przy ustalaniu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych i obliczaniu ich wysokości, uwzględnia się okresy ubezpieczenia przebyte przez wnioskodawcę w różnych państwach członkowskich.

 

Niemniej jednak przepisy Unii Europejskiej nie wprowadzają jednolitych warunków nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, lecz pozostawiają tę kwestię wewnętrznym regulacjom poszczególnych państw członkowskich. A zatem rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych oraz warunki ich nabycia każde państwo członkowskie określa samodzielnie (np. wiek uprawniający do emerytury lub renty, staż wymagany do nabycia prawa do emerytury lub renty) przy zachowaniu generalnej zasady, która obowiązuje wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, tzw. koordynacji emerytur, czyli zasady, że emeryci i renciści mają prawo otrzymywać swoje świadczenia w miejscu zamieszkania, bez względu na to, na jakim terytorium, którego państwa członkowskiego mieszkają.

Sumowanie okresów ubezpieczenia – połączenie lat pracy

Przepisy unijne i postanowienia umów dwustronnych dają możliwość sumowania okresów ubezpieczenia. Zatem, jeżeli dana osoba nie posiada okresu podlegania ubezpieczeniu wystarczającego do nabycia prawa do emerytury/renty w jednym państwie, zostaną jej doliczone (na zasadach tam obowiązujących) okresy ubezpieczenia uprawniające do tych świadczeń przebyte w innym państwie, jeśli okresy te się nie pokrywają. A zatem każde państwo członkowskie UE/EFTA lub państwo, z którym Polskę wiąże umowa dwustronna, przyzna prawo do emerytury osobie, która w tym państwie podlegała ubezpieczeniu społecznemu przez co najmniej 12 miesięcy, jeżeli wnioskodawca spełni warunki przewidziane przez przepisy tego państwa.

Doliczanie okresów pracy

Zgodnie zaś z kolejną podstawową zasadą sumowaniu okresów ubezpieczenia lub zamieszkania przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości emerytur i rent przysługujących na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego uwzględniane są okresy ubezpieczenia (pracy) lub okresy zamieszkania przebyte na terytorium każdego innego państwa członkowskiego. Przy czym należy mieć na względzie, że okresy zamieszkania za granicą w państwach członkowskich mogą zostać uwzględnione w Polsce tylko w przypadkach, gdy wewnętrzne przepisy prawne danego państwa uzależniają nabycie prawa do świadczeń od przebycia okresów zamieszkania na ich terytorium (jest tak np. w Szwecji czy Finlandii). A zatem jeżeli dana osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury w np. Polsce ma zbyt krótki okres ubezpieczenia (pracy) – niewystarczający do nabycia uprawnień do świadczeń na podstawie wewnętrznych przepisów prawnych tego państwa – do okresów ubezpieczenia (pracy) przebytych w tym państwie dolicza się okresy ubezpieczenia (pracy) lub okresy zamieszkania przebyte we wszystkich innych państwach członkowskich UE ( zatem również Danii).

 

Jeżeli warunkiem nabycia prawa do emerytury jest wykazanie się np. 10 latami stażu pracy (okresów ubezpieczenia), a dana osoba posiada np. w Danii tylko 9 takich lat, pozostałe okresy pracy (ubezpieczenia) powinny zostać uwzględnione przez instytucję z innego państwa członkowskiego (np. Polskę), która rozpatruje ten wniosek o emeryturę.

 

Jeżeli zatem Pani jest zainteresowana przyznaniem emerytury, a posiada w Danii okres ubezpieczenia niewystarczający do ubieganie się o emeryturę, właściwa instytucja w Danii nie będzie ustalała Pani uprawnień do emerytury. Ten natomiast okres ubezpieczenia zostanie jednak uwzględniony przez instytucje innych państw członkowskich, np. właśnie Polski.

 

Innymi słowy: jeśli ubiega się Pani o przyznanie polskiej emerytury, a ma okresy składkowe i nieskładkowe zbyt krótkie do nabycia uprawnień do tego świadczenia, wówczas do polskich okresów ubezpieczenia dolicza się okresy ubezpieczenia przebyte we wszystkich innych państwach członkowskich, a zatem również okresy zatrudnienia przebyte tak jak w Pani przypadku w Danii.

Wniosek o minimalną emeryturę – dokumenty do połączenia lat pracy

W takim przypadku do wniosku o emeryturę powinna Pani dołączyć wszelkie posiadane dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte w Danii. Jak również do wniosku o emeryturę powinna Pani dołączyć formularz unijny E 207 PL– „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”. W formularzu tym należy podać szczegółową informację o okresie ubezpieczenia w Danii. Formularz ten jest dostępny w każdej jednostce ZUS.

 

Niezależnie od powyższego Pani okres ubezpieczenia w Danii może być uwzględniony wyłącznie na podstawie dokonanego przez duńską instytucję ubezpieczeniową potwierdzenia tego okresu na formularzu unijnym E 205. Takiego potwierdzenia duńska instytucja ubezpieczeniowa dokona na wniosek nw. polskiego organu rentowego.

 

Generalną zasadą jest obowiązek złożenia wniosku w kraju miejsca pobytu zainteresowanego (zatem Polska) w chwili składania wniosku. W przypadku więc, gdy Pani jako wnioskodawca mieszka w Polsce i posiada okresy ubezpieczenia (pracy) w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE, np. w Danii, właściwą jednostką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej wyznaczony przez prezesa ZUS-u oddział:

 

I Oddział ZUS w Warszawie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Kasprowicza 151

01-949 Warszawa

Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT):
(22) 560 16 00 – koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym.

 

Istnieje też możliwość złożenia wniosku do oddziału ZUS-u w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, który następnie przekaże go – po uprzednim skompletowaniu – do rozpatrzenia właściwej jednostce organizacyjnej ZUS-u.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 2 =

»Podobne materiały

Powołanie świadków w sporze z ZUS

Mam 60 lat. Przepracowałem pół życia jako kierowca ciężarówek i operator sprzętu ciężkiego. Zaświadczenie o pracy zostało wystawione przez składnicę akt, ponieważ mój zakład pracy już nie istnieje. ZUS odrzucił mój wniosek o emeryturę z powodu niedostarczenia dowodów na pracę w szczególnych war

 

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Chcę wystąpić do mojego byłego zakładu pracy (który zlikwidowano) o wydanie druku PR-7 za okres urlopu wychowawczego. Wyliczono mój kapitał początkowy, ale ze względu na sporne (nieudowodnione na razie) okresy powinien być on wyższy. Jak domagać się swoich praw, do kogo się zwrócić?

 

Podwójne obywatelstwo (amerykańskie i polskie) a podatki i emerytura z USA

Mam podwójne obywatelstwo: amerykańskie i polskie. W młodym wieku wyemigrowałem do USA. Po uzyskaniu amerykańskiej emerytury powróciłem do Polski. Jestem tu zarejestrowany tylko na pobyt tymczasowy, choć nie zamierzam już wracać do USA. Płacę tylko amerykańskie podatki federalne, gdyż w Polsce

 

Druk Rp7 – jak go uzyskać, gdy zlikwidowano firmę?

Chcę wystąpić do mojego byłego zakładu pracy (który zlikwidowano) o wydanie druku PR-7 za okres urlopu wychowawczego. Wyliczono mój kapitał początkowy, ale ze względu na sporne (nieudowodnione na razie) okresy powinien być on wyższy. Jak domagać się swoich praw, do kogo się zwrócić?

 

Przejście z renty na emeryturę w tej samej wysokości

Na rencie byłem od 9 lat, nie pracowałem. Wysokość renty obliczono z 10 lat poprzedzających przejście na to świadczenie. Po osiągnięciu wieku 65 lat (kilka miesięcy temu) z urzędu, jak sądzę, przekształcono rentę w emeryturę. Wydaje mi się, że na podstawie 20 najlepszych lat z mojego zatrudnienia po

 

Emerytura górnicza czy pomostowa – jakie warunki?

Ukończyłem 55 lat w 2013 r. Od 1978 przez 2 lata byłem zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Węglowego. Następnie przepracowałem 17 lat pod ziemią w kopalni. Byłem 2 lata na zasiłku górniczym, bo zlikwidowano moją kopalnię. Od marca 1999 roku pracuję w branży finansowej. Przez cały ten czas odprowadz

 

Czy z powodu choroby opóźni się przejście na emeryturę?

Od 10 tygodni jestem na zwolnieniu lekarskim po ciężkiej operacji. Za kilka miesięcy mam przejść na emeryturę. Czy z powodu choroby i zwolnienia opóźni się ten moment, bo chorobę będę musiała „odpracować”?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »