.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obliczanie średniej urlopowej dla nauczyciela

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 19.10.2012

Czy średnią urlopową liczyć zawsze, gdy nauczyciel miał choć jedną godzinę nadgodzin w miesiącu, czy brać pod uwagę ilość godzin planowanych w dniu opieki? Jak traktować np. godziny planowane w liczbie 10 w ciągu dnia zmniejszone do poziomu 3,6 za dzień opieki? Czy wtedy należy się średnia urlopowa? Jakie zasady obowiązują przy obliczaniu średniej urlopowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) nauczyciel wychowujący dziecko w wieku do 14 lat ma prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za te dni oblicza się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

 

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z późn. zm.) „przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy”.

 

Jednakże do obliczania średniej urlopowej nauczycieli stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).

 

Zgodnie z § 1 rozporządzenia „w wynagrodzeniu nauczyciela za urlop uwzględnia się:

 

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy”.

 

W wynagrodzeniu tym nie uwzględnia się natomiast:

 

„1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną”.

 

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw musi zostać uwzględnione przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia za dzień opieki i tym samym średniej urlopowej.

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

Przy obliczaniu wynagrodzenia za dzień opieki nad dzieckiem należy uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ten sposób, że godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu sprawowania opieki mnożymy przez przeciętną liczbę godzin z danego okresu.

 

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu.

 

Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za jeden dzień urlopu przyjmuje się 1/30 miesięcznej wysokości wynagrodzenia, bez względu na ilość godzin, jakie nauczyciel w danym dniu miał przepracować.

 

W przypadku, gdy nauczyciel w danym dniu nie miał w ogóle przewidzianych zajęć, ale był zobligowany do przyjścia na rade pedagogiczną należy mu zapłacić zawsze za 3,6 godzin i do tego średnią urlopową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »