Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma zagraniczna prowadząca sprzedaż na polskim portalu a rachunek bankowy w Polsce

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 21.04.2010

Moja firma jest zarejestrowana w Anglii, tu jest też jej siedziba. Firma prowadzi sprzedaż przez internet, także na polskim allegro . Chciałbym założyć polski rachunek bankowy, by nie wzbudzać podejrzeń kupujących. Czy mogę założyć takie konto bez konieczności rejestrowania firmy w Polsce lub zakładania jej oddziału na terytorium kraju? Pieniądze z konta byłyby wysyłane do Anglii, na oficjalne konto firmowe. Jak wyglądałaby kwestia podatku VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy prowadzi Pan działalność na terytorium Polski. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przyjmowanie wpłat za pośrednictwem polskiego rachunku bankowego nie może być uznane w mojej ocenie za prowadzenie działalności gospodarczej. Jest to jedynie techniczny aspekt funkcjonowania przedsiębiorcy. Za takim poglądem przemawiają również przepisy prawa prywatnego międzynarodowego, zgodnie z którym, jeżeli strony nie mają siedziby albo miejsca zamieszkania w tym samym państwie i nie dokonały wyboru prawa, które rozstrzygać będzie stosunki zobowiązaniowe, stosuje się (do zobowiązań z umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub umowy dostawy) prawo państwa, w którym w chwili zawarcia umowy ma siedzibę albo miejsce zamieszkania sprzedawca lub dostawca.

 

Skoro zatem nie jest Pan przedsiębiorcą zagranicznym, prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, to nie obowiązują Pana uregulowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ustawa ta przewiduje, że osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy (czyli generalnie po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej).

 

Obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w Polsce poprzez założenie przedstawicielstwa, oddziału bądź odrębnego podmiotu prawnego (np. spółki prawa handlowego) dotyczy więc przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Skoro nie prowadzi Pan takiej działalności w Polsce, nie ma Pan obowiązku rejestracji działalności w ewidencji czy rejestrze przedsiębiorców.

 

Zasady prowadzenia rachunków bankowych w Polsce regulują przepisy rozdziału 3 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy „banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 

  1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
  2. rachunki lokat terminowych,
  3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
  4. rachunki powiernicze”.

 

Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:

 

  1. osób prawnych,
  2. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  3. osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

 

Ustawa Prawo bankowe nie zawiera jakichkolwiek postanowień w zakresie ograniczeń dotyczących zakładania rachunków bankowych w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych. Byłoby to zresztą sprzeczne z unormowaną w Traktacie Ustanawiającym Wspólnoty Europejskie zasadą swobodnego przepływu kapitału.

 

Odrębną kwestią są zaś rozliczenia podatkowe. Jako że nie prowadzi Pan działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie będzie Pan rozliczał się z tytułu tej działalności w Polsce. Kwestia podatku VAT uzależniona jest natomiast od uregulowań prawa brytyjskiego. Z tytułu przedmiotowej sprzedaży nie ma Pan obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w Polsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 2 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »