.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprawa o zasiedzenie - trudności z ustaleniem obecnych współwłaścicieli nieruchomości

• Opublikowano: 11-04-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem współwłaścicielem w 1/12 nieruchomości – starej kamienicy, w której jest kilka mieszkań. Wszyscy pozostali współwłaściciele, którzy figurują w księdze wieczystej, zmarli. Większość ich dzieci również już nie żyje i nie posiadały oficjalnie prawa do spadku. Tak więc żyją wnuczęta i prawnuczęta tych współwłaścicieli ujawnionych w KW. Rozsiani są po Polsce i po całej Europie. Niewiele o nich wiem, nie znam adresów. Ja opiekuję się tym domem od 1998 r. Przedtem opiekował się nim mój ojciec. Jak przeprowadzić przejęcie własności przez zasiedzenie, żeby uniknąć rozpraw spadkowych po poszczególnych współwłaścicielach? Najlepiej by było to w jednej sprawie objąć. Budynek wymaga remontów, a ja nawet na okna nie mogę uzyskać dofinansowania, bo potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprawa o zasiedzenie - trudności z ustaleniem obecnych współwłaścicieli nieruchomości

Wniosek o zasiedzenie nieruchomości

We wniosku o zasiedzenie należy podać dane właścicieli formalnych.

 

Zgodnie z art. 172 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) – posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli nieruchomość posiada nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze, zaś posiadacz w złej wierze nabywa własność nieruchomości po upływie 30 lat posiadania.

 

Postępowanie w sądzie o zasiedzenie nieruchomości, która ma wielu współwłaścicieli

W postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia sąd z urzędu określa krąg osób zainteresowanych, które zgodnie z art. 510 § 1 K.p.c. powinny być uczestnikami postępowania oraz wzywa je do udziału w sprawie. Problem skutków prawnych wynikających z niewezwania do udziału w sprawie właściciela lub wszystkich właścicieli nieruchomości objętej wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nie był w przeszłości jednolicie rozstrzygany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Rozbieżności zostały jednak rozważone i rozstrzygnięte w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2010 r., III CZP 112/09, której nadano moc zasady prawnej (OSNC 2010, nr 7-8, poz. 98). Sąd Najwyższy stanął w niej na stanowisku, że niewzięcie przez zainteresowanego udziału w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym nie powoduje nieważności postępowania. Naruszenie art. 510 K.p.c. oraz innych przepisów kształtujących krąg zainteresowanych (np. art. 609 § 2 K.p.c.) stanowi natomiast uchybienie procesowe, które może mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Nie ulega wątpliwości, że w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia do kręgu osób zainteresowanych w rozumieniu art. 510 § 1 K.p.c. należy przede wszystkim dotychczasowy właściciel (właściciele) nieruchomości, bez względu na to, czy jego prawo zostało stwierdzone i czy wynika z dołączonego na podstawie art. 607 K.p.c. odpisu z księgi wieczystej. Jeżeli właściciel nie żyje, status zainteresowanych mają jego spadkobiercy. Wnioskodawca powinien więc we wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wskazać dotychczasowego właściciela nieruchomości. Gdyby z przyczyn od siebie niezależnych tego nie uczynił, sąd powinien z urzędu podjąć czynności zmierzające do ustalenia właściciela i wezwania go do udziału w sprawie (art. 510 § 2 K.p.c.), a gdyby czynności te nie przyniosły rezultatu – zarządzić ogłoszenie przewidziane w art. 609 § 2 K.p.c.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie kręgu osób zainteresowanych wynikiem postępowania o stwierdzenie zasiedzenia

Powinien Pan we wniosku wskazać znanych sobie współwłaścicieli nieruchomości, jeśli zmarli, podać ich daty zgonu, podać dane spadkobierców. Obowiązku ustalenia z urzędu kręgu osób zainteresowanych wynikiem postępowania o stwierdzenie zasiedzenia sąd nie może realizować poprzez zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku przez te osoby. Zobowiązanie takie niejednokrotnie byłoby bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe do wykonania przez wnioskodawcę, a tym samym pociągałoby za sobą niemożność uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Celem ustalenia kręgu zainteresowanych sąd może jedynie żądać od wnioskodawcy lub uczestników postępowania informacji, które pozwolą ustalić krąg zainteresowanych i – jeżeli nie biorą udziału w postępowaniu – wezwać ich do udziału w sprawie. Jeżeli zaś wnioskodawca lub uczestnicy postępowania nie są w stanie wskazać innych zainteresowanych, sąd wezwie innych zainteresowanych do udziału w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia przez ogłoszenie.

 

W sytuacji kiedy udział w spadku po określonej osobie lub osobach przekłada się na postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia sąd wezwie wnioskodawcę do przedłożenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po takich osobach. Sytuacja taka zaistnieje wówczas, kiedy podczas biegu zasiedzenia będzie miało miejsce przejście posiadania ze spadkodawcy na jego spadkobiercę w związku z otwarciem spadku. Postanowienie to będzie również konieczne, jeżeli termin zasiedzenia upłynął na rzecz spadkodawcy, a jednocześnie posiadanie samoistne jednego ze spadkobierców jest na tyle długie, że nabył on przez zasiedzenie udziały innych spadkobierców [postanowienie sądu okręgowego w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2011 roku, sygn. akt II Cz 1027/10].

 

Niepełne informacje i przygotowanie wniosku o zasiedzenie

Podsumowując: obecnie współwłaścicielami wespół z Panem są potomkowie współwłaścicieli wpisanych do KW – wnuczęta i prawnuczęta rozsiane po całej Europie. Proszę więc we wniosku wpisać ich dane, przynajmniej te, które Pan zna, proszę dołączyć akty zgonu figurujących w dokumentach współwłaścicieli. Sąd ma za zadanie znaleźć spadkobierców po formalnych właścicielach albo przeprowadzi postępowanie bez ich udziału. Wniosek o zasiedzenie proszę złożyć z opisem, że współwłaściciele figurujący w KW nie żyją, dowód – odpisy aktu zgonu, nie zna Pan spadkobierców po nich.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu