Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie wykonania kary po niestawieniu się w zakładzie karnym

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 16.12.2009

W listopadzie 1992 r., po odbyciu kary 1 roku pozbawienia wolności, wyszedłem na warunkowe zwolnienie (6 miesięcy). Wyrok ten został mi odwieszony 1,5 roku później, gdyż dopuściłem się pobicia. Za to przestępstwo zostałem ukarany karą 1 roku pozbawienia wolności – wyrok uprawomocnił się we wrześniu 1994 r. Z powodów rodzinnych wykonanie kary odroczono na 6 miesięcy. Zatrzymany zostałem więc dopiero w marcu 1995 r., ale ze względu na sytuację rodzinną sąd penitencjarny po 3 miesiącach udzielił mi przerwy w wykonaniu kary na 6 miesięcy, którą przedłużył następnie o kolejne 6 miesięcy. Po zakończeniu przerwy w maju 1996 r. nie stawiłem się do zakładu karnego. Od tamtej pory mieszkam za granicą.

Kiedy nastąpi w moim wypadku przedawnienie wykonania kary? Zaznaczam, że te dwa wyroki nie zostały złączone i jako pierwszy wyrok odsiadywałem odwieszone 6 miesięcy, natomiast odsiadywania drugiego wyroku jeszcze nie zacząłem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie wykonania kary po niestawieniu się w zakładzie karnym

Kiedy następuje przedawnienie wykonania kary?

Zgodnie z art. 103 § 1 Kodeksu karnego nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 

  1. 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
  2. 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat,
  3. 10 – w razie skazania na inną karę.

 

Skoro więc został Pan skazany na 1 rok pozbawienia wolności, to wykonanie wobec Pana kary przedawni się z upływem 15 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Jednakże należy mieć na uwadze również fakt, iż w związku z wyrokiem wszczęte zostało wobec Pana postępowanie wykonawcze, które, wnioskując z podanego przez Pana stanu faktycznego, przypuszczalnie jest obecnie zawieszone.

Zawieszenie postępowania wykonawczego w całości lub części na czas trwania przeszkody

Zgodnie bowiem z art. 15 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody. Natomiast § 3 wymienionego artykułu stanowi, iż zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary, a okres wstrzymania biegu przedawnienia nie może przekroczyć 10 lat.

Czy zawieszenie postępowania wykonawczego wstrzymuje bieg przedawnienia wykonania kary?

Dlatego też, jeżeli prawomocnie skazany został Pan w 1994 r., a postępowanie wykonawcze zawieszono w związku z Pana wyjazdem i niemożliwością ujęcia w 1996 r., to upłynęły jedynie dwa lata z 15-letniego okresu przedawnienia. Zawieszenie postępowania wykonawczego wstrzymuje bieg przedawnienia na maksymalnie 10 lat, więc dopiero od 2006 r. przedawnienie to biegnie w dalszym ciągu. Oznacza to, iż do dnia dzisiejszego upłynęło 5 lat przedawnienia wykonania kary (dwa lata od 1994 r. do 1996 r. i trzy lata od 2006 r. do 2009 r.), a więc zostało jeszcze 10 lat do całkowitego przedawnienia wykonania wobec Pana kary pozbawienia wolności.

 

Należy jeszcze dodać, że samo uchylanie się od odbycia kary pozbawienia wolności nie jest przestępstwem, a jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w zakładzie karnym, zgodnie z art. 79 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.

 

Podkreślić również trzeba, iż zgodnie z art. 243 § 1 K.k.w. przepisy tego kodeksu stosuje się również przy wykonywaniu orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem jego wejścia w życie. Oznacza to, iż mimo że w dacie zarządzenia o wykonaniu przez Pana kary pozbawienia wolności przepisy obecne jeszcze nie obowiązywały, to jednocześnie z ich wejściem w życie niejako przejęły wszystkie dotychczasowe sprawy do wykonania już pod rządami nowego kodeksu.

 

Wobec powyższego aktualne przepisy o zawieszeniu postępowania wykonawczego i jego konsekwencjach dla skazanego odnoszą się również do Pana sytuacji. Na marginesie należy wskazać, iż poprzedni kodeks z 1969 r. zawierał podobną regulację, jednakże nie przewidywał maksymalnego 10-letniego wstrzymania biegu przedawnienia, wobec czego w tej kwestii był surowszy od obecnych przepisów.

 

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na treść art. 15 obecnego Kodeksu karnego, zgodnie z którym do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

 

I również tu wobec Pana znajduje zastosowanie obecna regulacja prawna (dawny Kodeks karny w art. 107 także przewidywał 15-letnie przedawnienie wykonania kary w razie skazania na karę pozbawienia wolności do lat 5).

 

Natomiast, aby uzyskać najpewniejsze informacje co do zawieszenia wobec Pana postępowania wykonawczego, w tym celu należałoby się zwrócić do odpowiedniego sądu penitencjarnego o udzielenie w tym zakresie potrzebnych informacji. Z podanych przez Pana okoliczności można z dużą miarą prawdopodobieństwa przypuszczać, iż postępowanie to zostało zawieszone (spełnione zostały wszelkie ku temu przesłanki ustawowe), jednakże nie sposób jednoznacznie stwierdzić, czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki