Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa studenta ignorowanego przez promotora

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.06.2011

Jestem studentką prywatnej uczelni. Podobnie jak reszta mojej grupy mam problem z promotorem, który opiekuje się naszymi pracami magisterskimi. Od wielu miesięcy przesyłamy mu rozdziały, on jednak ich nie poprawia i nas zbywa. Mamy już przedłużenie i obawiamy się, że nie uda nam się podejść w terminie do obrony i otrzymać dyplomu. Przebywamy w innym kraju UE, gdzie mieliśmy kończyć studia, co jednak okazało się niemożliwe. Wszyscy płaciliśmy regularnie czesne, wywiązując się z umowy. Co możemy zrobić, by promotor wywiązał się ze swoich obowiązków? Jak bronić swoich praw?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie zawarła Pani z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Nie ma jednoznacznej definicji usług edukacyjnych. Pojęcie to odnosi się do usług, które mają związek z kształceniem, czyli nauka języka, kursy przygotowawcze do matury, płatne studia. Ich wspólną cechą jest to, że szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem nauki.

 

Do umów o świadczenie usług edukacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę-zlecenie. Istotą umowy o świadczenie usługi edukacyjnej jest zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należyty zajęć zgodnych z proponowanym programem nauki. Konsument za świadczone usługi uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach.

 

Zgodnie więc z istotą tej umowy szkoła ma obowiązek zrealizować cały program nauczania z należytą starannością oraz zapewnić studentowi możliwość ukończenia studiów i uzyskania stosownego tytułu zawodowego (np. licencjata czy magistra). Natomiast obowiązkiem studenta jest zapłata stosownego wynagrodzenia.

 

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że promotor nie wypełnia należycie swoich obowiązków i zwleka ze sprawdzeniem prac.

 

Moim zdaniem o takim zachowaniu promotora powinna Pani (a także reszta pokrzywdzonych studentów) niezwłocznie powiadomić władze uczelni i zawnioskować o podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.

 

Władze uczelni ponoszą bowiem odpowiedzialność za zachowania swoich pracowników i dysponują odpowiednimi środkami w celu wyegzekwowania od nich wykonywania ich obowiązków.

 

Student ma natomiast prawo domagać się od uczelni należytego wykonywania jej obowiązków wynikających z umowy.

 

Za nienależyte wykonanie umowy uczelnia ponosi wobec studenta odpowiedzialność odszkodowawczą określoną w art. 471 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

By dochodzić ewentualnego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez uczelnię, niezbędne jest wykazanie np.:

 

  1. że z umowy wynika zobowiązanie np. do prowadzenia studiów do czasu ich regulaminowego zakończenia;
  2. istnienia szkody (najlepiej wyliczonej w pieniądzu i popartej dowodami, np. konieczność dodatkowych opłat, dojazdów itp.), wynikającej z niewykonania tej umowy;
  3. winy uczelni (np. w postaci niezapewnienia profesjonalnej kadry nauczycielskiej czy niedopilnowania swoich pracowników);
  4. związku przyczynowo-skutkowego między zawinionymi działaniami czy zaniechaniami uczelni a szkodą.

 

Reasumując powyższe, władze uczelni powinny podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia Państwu ukończenia podjętych studiów w przewidzianym czasie, a także zapewnić Państwu odpowiednie przygotowanie do obrony pracy magisterskiej.

 

Proszę więc wystosować oficjalne pismo do uczelni (podpisane najlepiej przez większą ilość studentów) z żądaniem niezwłocznego wyprostowania zaistniałej sytuacji.

 

W przypadku gdy zaniechanie uczelni spowodowało szkodę, wówczas możliwe będzie żądanie zapłaty odszkodowania od uczelni. Odszkodowanie to obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści.

 

Dodam jeszcze, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może żądać informacji i wyjaśnień od organów uczelni oraz założyciela uczelni niepublicznej, a także dokonywać kontroli działalności uczelni”.

 

Z kolei zgodnie z art. 34 ust.1 „kontrola, o której mowa w art. 33 ust. 1, obejmuje badanie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej – również z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, a także prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Przedmiotem kontroli może być również badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego. Po zakończeniu kontroli sporządza się protokół”.

 

Moim zdaniem warto więc rozważyć powiadomienie MEN o problemach szkoły.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus osiem =

06.08.2020

Dokładnie, mam taką samą sytuację. Promotor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a jest jednocześnie rektorem uczelni. Dodatkowo gra na zwłokę nie odpowiadając na moje maile i telefony i nie informując mnie o żadnych wiążacych mnie terminach, licząc, że nie zdążę i będę musieć bronić się odpłatnie wg nowego wyższego cennika, z czego on oczywiście dostaje lwią część.
Dokąd to można zgłosić? Do MEN? Do prokuratury?

ASP Pń

29.10.2016

Wszystko fajnie, ale co zrobić kiedy to samo robi promotor na uczelni publicznej. Dodam, że promotor jest także rektorem.....

rektor

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Ocena klasyfikacyjna niższa niż przewidywana

Nauczyciel, zgodnie z zapisami statutu szkoły, zapoznał ucznia i jego rodziców na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej z oceną przewidywaną z przedmiotu. Roczna ocena klasyfikacyjna była jednak ostatecznie niższa niż przewidywana. Czy taka sytuacja jest zgodna z prze

 

Kolejna kadencja dyrektora szkoły bez konkursu

Jestem dyrektorem szkoły od pięciu lat. W tym roku kończy mi się kadencja. Organ prowadzący chce mi powierzyć tę funkcję bez konkursu na kolejne 5 lat. Czy ma takie prawo, jeżeli pięć lat temu organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora, a do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat i

 

Uchylenie zgody przez rektora na dodatkowe zatrudnienie na innej uczelni

Pół roku temu otrzymałem zgodę od rektora na pracę dodatkową na innej uczelni na okres dwóch lat. Teraz dostałem listem poleconym decyzję, że rektor zgodę uchyla bez podania przyczyn z dniem obowiązywania od 1 następnego miesiąca. Jak mogę w ciągu 3 tygodni sprostać temu pismu? W dodatkowym miejscu

 

Urlop zdrowotny dla nauczyciela mianowanego po zmniejszeniu etatu

Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie złożył 20 kwietnia wniosek o urlop zdrowotny z dniem 1 maja. Pracodawca tydzień później (27 kwietnia) zaproponował nauczycielowi ograniczenie zatrudnienia do 1/2 etatu. Co z urlopem zdrowotnym? Jaka będzie wysokość świadczenia, czy za cały etat, czy za 1/2? Ki

 

Kto ponosi odpowiedzialność sprzed zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną

Problem dotyczy zmiany organu prowadzącego szkołę niepubliczną oraz związanych z tą zmianą następstw. Kto odpowiada za okres przed zmianą, czy obecny organ prowadzący, czy ten, który dokonał zmiany we wpisie do ewidencji? Czy jeśli będzie jakakolwiek kontrola wsteczna, np. prawidłowość wykorzystania

 

Nadgodziny dla pedagoga szkolnego

Mam pytanie dotyczące nadgodzin dla pedagoga szkolnego. W szkole pracuje dwóch pedagogów na pełnym etacie. Jeden z nich jest na 2-miesiecznym zwolnieniu lekarskim. Czy mogę drugiemu pedagogowi dać nadgodziny (maksymalnie 12 godzin w miesiącu)? Czy w ogóle mogę pedagogowi szkolnemu płacić za nadgodzi

 

Brak ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Jestem dyrektorem szkoły średniej od 14 lat. W lipcu kończy się moja kadencja, a organ prowadzący nie ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora. Czy ja mogę wystąpić do starostwa o ogłoszenie konkursu? Mam pozytywną opinię rady pedagogicznej i rady rodziców. Podejrzewam, że konkurs nie będzie ogłoszo

 

Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę niepubliczną

Czy osoba prowadząca niepubliczną szkołę średnia dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej możne w świetle ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zajmować stanowisko wicedyrektora szkoły i pobierać z tego tytułu wynagrodzenie?

 

Czy osoba prowadząca działalność może zostać dyrektorem przedszkola publicznego?

Czy osoba prowadząca działalność (PKD 88.91.Z oraz PKD 85.10.Z) może zostać dyrektorem przedszkola publicznego (gminnego)? Dodam jeszcze, że działalność prowadzę w mieście, a stanowisko dyrektorskie mogę objąć na wsi.

 

Likwidacja szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym publiczne szkoły podstawowe. W tym roku chcemy dokonać likwidacji jednej ze szkół. W związku z tym prosimy o poradę prawną, który z organów statutowych – walne zgromadzenie delegatów czy zarząd – jest upoważniony do podjęcia uchwały o likwidacji? K

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »