.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Prawa studenta ignorowanego przez promotora

• Autor: Łukasz Poczyński

Jestem studentką prywatnej uczelni. Podobnie jak reszta mojej grupy mam problem z promotorem, który opiekuje się naszymi pracami magisterskimi. Od wielu miesięcy przesyłamy mu rozdziały, on jednak ich nie poprawia i nas zbywa. Mamy już przedłużenie i obawiamy się, że nie uda nam się podejść w terminie do obrony i otrzymać dyplomu. Przebywamy w innym kraju UE, gdzie mieliśmy kończyć studia, co jednak okazało się niemożliwe. Wszyscy płaciliśmy regularnie czesne, wywiązując się z umowy. Co możemy zrobić, by promotor wywiązał się ze swoich obowiązków? Jak bronić swoich praw?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prawa studenta ignorowanego przez promotora

Zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należyty zajęć zgodnych z proponowanym programem nauki

W przedmiotowej sprawie zawarła Pani z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Nie ma jednoznacznej definicji usług edukacyjnych. Pojęcie to odnosi się do usług, które mają związek z kształceniem, czyli nauka języka, kursy przygotowawcze do matury, płatne studia. Ich wspólną cechą jest to, że szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z programem nauki.

 

Do umów o świadczenie usług edukacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę-zlecenie. Istotą umowy o świadczenie usługi edukacyjnej jest zobowiązanie szkoły do przeprowadzenia w sposób należyty zajęć zgodnych z proponowanym programem nauki. Konsument za świadczone usługi uiszcza opłatę jednorazowo lub w ratach.

Obowiązki szkoły wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Zgodnie więc z istotą tej umowy szkoła ma obowiązek zrealizować cały program nauczania z należytą starannością oraz zapewnić studentowi możliwość ukończenia studiów i uzyskania stosownego tytułu zawodowego (np. licencjata czy magistra). Natomiast obowiązkiem studenta jest zapłata stosownego wynagrodzenia.

 

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że promotor nie wypełnia należycie swoich obowiązków i zwleka ze sprawdzeniem prac.

 

Moim zdaniem o takim zachowaniu promotora powinna Pani (a także reszta pokrzywdzonych studentów) niezwłocznie powiadomić władze uczelni i zawnioskować o podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.

 

Władze uczelni ponoszą bowiem odpowiedzialność za zachowania swoich pracowników i dysponują odpowiednimi środkami w celu wyegzekwowania od nich wykonywania ich obowiązków.

 

Student ma natomiast prawo domagać się od uczelni należytego wykonywania jej obowiązków wynikających z umowy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odpowiedzialność uczelni za nienależyte wykonanie umowy względem studenta

Za nienależyte wykonanie umowy uczelnia ponosi wobec studenta odpowiedzialność odszkodowawczą określoną w art. 471 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

By dochodzić ewentualnego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez uczelnię, niezbędne jest wykazanie np.:

 

  1. że z umowy wynika zobowiązanie np. do prowadzenia studiów do czasu ich regulaminowego zakończenia;
  2. istnienia szkody (najlepiej wyliczonej w pieniądzu i popartej dowodami, np. konieczność dodatkowych opłat, dojazdów itp.), wynikającej z niewykonania tej umowy;
  3. winy uczelni (np. w postaci niezapewnienia profesjonalnej kadry nauczycielskiej czy niedopilnowania swoich pracowników);
  4. związku przyczynowo-skutkowego między zawinionymi działaniami czy zaniechaniami uczelni a szkodą.

Zaniechanie uczelni uniemożliwiło ukończenie podjętych studiów w przewidzianym czasie - co zrobić?

Reasumując powyższe, władze uczelni powinny podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia Państwu ukończenia podjętych studiów w przewidzianym czasie, a także zapewnić Państwu odpowiednie przygotowanie do obrony pracy magisterskiej.

 

Proszę więc wystosować oficjalne pismo do uczelni (podpisane najlepiej przez większą ilość studentów) z żądaniem niezwłocznego wyprostowania zaistniałej sytuacji.

 

W przypadku gdy zaniechanie uczelni spowodowało szkodę, wówczas możliwe będzie żądanie zapłaty odszkodowania od uczelni. Odszkodowanie to obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści.

Kto sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz uprawnieniami?

Dodam jeszcze, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego sprawuje nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem oraz z treścią udzielonego pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może żądać informacji i wyjaśnień od organów uczelni oraz założyciela uczelni niepublicznej, a także dokonywać kontroli działalności uczelni”.

 

Z kolei zgodnie z art. 34 ust.1 „kontrola, o której mowa w art. 33 ust. 1, obejmuje badanie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa, statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej – również z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, a także prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Przedmiotem kontroli może być również badanie warunków realizacji procesu dydaktycznego. Po zakończeniu kontroli sporządza się protokół”.

 

Moim zdaniem warto więc rozważyć powiadomienie MEN o problemach szkoły.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 1 =

Mój też jest rektorem i ma mnie w d... Mimo że często przypominam się smsami to mnie zbywa. Zastanawiam się czy nie iść z tym do dziekana.... niestety, ale trzeba w końcu zaryzykować i ruszyć tą beznadziejną sytuację :/

studentka

Dokładnie, mam taką samą sytuację. Promotor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a jest jednocześnie rektorem uczelni. Dodatkowo gra na zwłokę nie odpowiadając na moje maile i telefony i nie informując mnie o żadnych wiążacych mnie terminach, licząc, że nie zdążę i będę musieć bronić się odpłatnie wg nowego wyższego cennika, z czego on oczywiście dostaje lwią część.
Dokąd to można zgłosić? Do MEN? Do prokuratury?

ASP Pń

Wszystko fajnie, ale co zrobić kiedy to samo robi promotor na uczelni publicznej. Dodam, że promotor jest także rektorem.....

rektor

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu