Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podważenie błędnie wydanej opinii biegłego

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 29.11.2010

Biegły wydał opinię medyczną, opierając się na źle odczytanych wypisach szpitalnych (a powinienem dostać rentę). W związku z tym sąd nie wydał korzystnej dla mnie opinii, mimo że to ja mam rację w sprawie. Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podważenie błędnie wydanej opinii biegłego

Czy można zażądać dodatkowej opinii medycznej od innych biegłych?

Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd może wezwać jednego albo kilku biegłych w celu zasięgnięcia opinii”.

Stosownie do art. 285:

§ 1. „Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie.

 

§ 2. Biegli mogą złożyć opinię łączną.

 

§ 3. Jeżeli biegły nie może na razie udzielić wyczerpującej opinii, sąd wyznaczy termin dodatkowy do jej przedstawienia”.

Natomiast na podstawie art. 286 „sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych”.

 

Sąd, pomimo że przepis art. 278 1 Kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że „może” zasięgnąć opinii, to jednak „musi” zwrócić się do biegłego, jeśli dojdzie do przekonania, że okoliczność mająca istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy może zostać wyjaśniona tylko w wyniku wykorzystania wiedzy osób mających wiedzę specjalistyczną.

Czym kieruje się sąd orzekając o uprawnieniach do świadczeń z ubezpieczenia społecznego?

W Pańskiej sprawie, gdzie rozstrzyga się Pańskie prawo do renty z ubezpieczenia społecznego, ocena zdrowia wymaga wiadomości medycznych i musi znaleźć oparcie w dowodzie z opinii biegłych posiadających odpowiednią taką wiedzę. Wprawdzie w ramach przyznanej sądowi swobody w ocenie dowodów może on poddać opinie biegłych stosownej weryfikacji, jednak „sąd, orzekając o uprawnieniach do świadczeń z ubezpieczenia społecznego uzależnionych od ocen merytorycznych, musi korzystać z opinii specjalistów w tym zakresie, a nie kierować się własnymi, całkowicie niesprawdzalnymi dla stron postępowania poglądami” (wyrok z dnia 14.03.2007 r., sygn. akt III UK 130/06, OSN 2008/7-8/113).

Zastrzeżenia do opinii biegłego wydanej w sprawie rozstrzygającej prawo do renty

Jeżeli nie zgadza się Pan z opinią biegłego, może Pan po zapoznaniu się z nią wnieść do sądu zastrzeżenia co do jej treści. Proszę pamiętać, że opinia biegłego w postępowaniu cywilnym nie może być zaskarżona.

Odpis opinii biegłego powinien być doręczony stronom z odpowiednim wyprzedzeniem, aby strony mogły zapoznać się jej treścią i ewentualnie wnieść zastrzeżenia.

Zastrzeżenia do opinii muszą być uzasadnione.

W razie wątpliwości sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowej opinii od tych samych lub innych biegłych. Potrzeba powołania innego biegłego powinna wynikać jednak z okoliczności sprawy, a nie z samego niezadowolenia strony ze złożonej opinii. Biegłego może powołać tylko sąd. Powołanie innego biegłego jest możliwe, jeśli sąd będzie miał wątpliwości, że opinia jest właściwa.

Jak skutecznie podważyć medyczną opinię biegłego?

Jeżeli biegły sądowy sporządził opinię, z którą Pan się nie zgadza, należy najlepiej pisemnie przedstawić sądowi wszystkie zarzuty do tej opinii. Aby skutecznie podważyć opinię biegłego, nie wystarczy jednak tylko wskazać, że się z nią nie Pan zgadza. Konieczne jest zakwestionowanie opinii w taki sposób, aby przekonać sąd, że albo biegły nie ma wystarczających umiejętności, albo też wziął pod uwagę błędne dane. Dopiero w sytuacji, gdy uda się przekonać sędziego co do tych błędnych ustaleń w opinii, sąd może zdecydować o zobowiązaniu biegłego do poprawienia bądź uzupełnienia opinii albo też może w ogóle zdecydować o powołaniu innego biegłego sądowego z danej specjalności. Konkretna decyzja zależy od sędziego, trudno więc przewidywać, jaka zapadnie w tym danym przypadku.

 

W piśmie proszę powołać wszystkie swoje zarzuty i argumenty co do wadliwości opinii. Warto oczywiście przedstawić sądowi proponowany sposób, w jaki należy dokonać obliczeń i wyliczeń odszkodowania – tak aby sąd mógł bezstronnie ocenić, czy metoda zastosowana przez biegłego była prawidłowa, czy też nie.

Często oczywiście opinia biegłego jest przesądzająca w danej sprawie, jednak opinia zawsze może być kontrolowana przez sąd i strony. Jeżeli zatem uważa Pan, że opinia medyczna jest wadliwa, ponieważ opiera się na błędnie odczytanych wypisach szpitalnych, proszę wystąpić, aby sąd zobowiązał biegłego do ponownej analizy materiału dowodowego w sprawie. Być może wówczas opinia końcowa lekarza będzie inna.

Opinia biegłego oparta na błędnie odczytanych wypisach szpitalnych

Jeśli więc biegły oparł swoją opinię na błędnie odczytanych wypisach szpitalnych, jego to opinia jest tym samym błędna i nie powinna zostać uznana za dowód pełnowartościowy. Taka opinia powinna zostać poprawiona lub powinien zostać powołany inny biegły. Pan zawsze może kwestionować taką opinię. Ocena dowodu w takim przypadku należy do sądu.

 

Reasumując, jeśli biegły oparł swoją opinię na błędnie odczytanych wypisach szpitalnych, to może Pan pisemnie wnieść do niej zastrzeżenia, solidnie je uzasadniając. W piśnie tym powinien Pan również zawrzeć wniosek np. o powołanie innego biegłego albo o uzupełnienie czy poprawienie opinii przez biegłego. Może też Pan zawnioskować o przesłuchanie biegłego na rozprawie. Sąd może zdecydować o zobowiązaniu biegłego do poprawienia bądź uzupełnienia opinii albo też może podjąć decyzję o powołaniu innego biegłego sądowego z danej specjalności. Konkretna decyzja zależy od uznania sędziego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - VIII =

09.03.2018

Dziękuję za opinie.

Marek

02.06.2015

Zgadzam się dobry i treściwy artykuł

Lu_Q

08.02.2011

Bardzo interesujący artykuł,łatwy do zrozumienia,ze stylistykom...bardzo mi pomógł.

Basia

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki