.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odprawa dla nauczyciela po rozwiązaniu umowy z powodu niezdolności do pracy

Jestem nauczycielem dyplomowanym i spełniam warunki do przyznania świadczenia kompensacyjnego. Mam 31-letni staż pracy, w tym 29 lat przy tablicy. Z dniem 30 września pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela (orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy). Czy w przywołanych przepisach o rozwiązaniu umowy powinny być zamieszczone przepisy art. 264 Kodeksu pracy? Czy w piśmie rozwiązującym stosunek pracy powinna być zawarta informacja o przysługującej odprawie? Czy wnioskować o zmianę dokumentu, jeżeli błędnie w nim określono pracodawcę – podano osobę fizyczną sprawującą obecnie funkcję dyrektora? Zaraz po otrzymaniu świadectwa pracy złożę wniosek do ZUS o przyznanie mi nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy w związku z tym należy mi się jeszcze 3-miesięczna odprawa? Mam sprzeczne informacje co do wykluczenia się dwóch odpraw.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odprawa dla nauczyciela po rozwiązaniu umowy z powodu niezdolności do pracy

Prawidłowe rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem niezdolnym do pracy

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189; dalej „KN”) – stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy.

 

Zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666; dalej „K.c.”) – odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

 

Pismo o rozwiązaniu stosunku pracy nie musi mieć określonej formy – przepisy stanowią jedynie, że ma zawierać odpowiednie elementy, takie jak: uzasadnienie i pouczenie o wniesieniu odwołania (stąd w piśmie przytoczenie art. 264 K.p.), a ponadto wskazanie stron oraz ewentualny okres wypowiedzenia, jeśli ma zastosowanie. Tak więc powołanie przepisów Kodeksu pracy nie jest błędem, nie widzę tu podstaw do wnoszenia o nowe pismo. W piśmie tym nie musi jednak znajdować się informacja o odprawie, a określenie dyrektora szkoły zamiast szkoły nie jest rażącym błędem powodującym nieważność rozwiązania umowy o pracę.

 

Można zatem stwierdzić, że wręczone Pani pismo jest prawidłowe, choć oczywiście zawiera elementy, które nie są obowiązkowe.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odprawa dla nauczyciela na podstawie art. 87 KN

Jeśli zaś chodzi o odprawę: zgodnie z art. 87 KN nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

 

Nauczycielowi, który był zatrudniony na podstawie mianowania, a z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy- za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela. Wysokość tej odprawy nie może przekroczyć 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Odprawa dla nauczyciela na podstawie art. 28 KN

Zgodnie z art. 28 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyny określonej w art. 23 ust. 1 pkt 3, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 1a, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Zatem może Pani otrzymać albo 6-miesięczną odprawę z tytułu rozwiązania z Panią umowy z powodu utraty zdolności do pracy, albo 3-miesięczną odprawę emerytalną z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne. Artykuł 87 KN wyklucza odprawę z tytułu świadczenia, jeśli nauczyciel uprzednio otrzymał odprawę z tytułu art. 28 KN. Pani stosunek pracy nie ustał w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne, tylko w związku z utratą zdolności do pracy, więc odprawa z art. 87 KN Pani nie przysługuje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu