Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawienie się na odbycie kary w zakładzie karnym z przyczyn zdrowotnych

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 22.01.2010

Mój syn ze względu na stan zdrowia nie zgłosił się w odpowiednim terminie do zakładu karnego na odbycie wyroku. Czy ma szansę uniknąć więzienia i odbyć jakąś zamienną karę na wolności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestawienie się na wezwanie do zakładu karnego

Fakt, iż Pana syn nie stawił się na wezwanie do zakładu karnego, jest okolicznością, która działa na jego niekorzyść.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 79 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego (w skrócie K.k.w.) „jeżeli skazany, mimo wezwania nie stawił się w zakładzie karnym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego”.

 

Ten przepis nie zostawia sądowi żadnej możliwości podjęcia innych działań w sytuacji, gdy skazany nie stawił się na wezwanie w terminie. Zatem skazany musi liczyć się z wizytą funkcjonariuszy policji w miejscu zamieszkania. Na polecenie sądu będą oni bowiem zobowiązani do doprowadzenia skazanego do zakładu karnego.

 

Na marginesie można dodać, iż w praktyce wizyta funkcjonariuszy nie zdarza się zbyt szybko od upływu terminu na stawienie się w zakładzie karnym, gdyż zakłady w Polsce są przepełnione i nie mają możliwości przyjęcia wszystkich skazanych w terminach wskazanych przez sąd.

 

Choroba skazanego co do zasady nie stanowi przeszkody w odbyciu kary pozbawienia wolności, gdyż istnieje wiele zakładów karnych, w których leczy się określone schorzenia. Przy przyjęciu do zakładu ocenia się m.in. stan zdrowia skazanego i klasyfikuje do odpowiedniego systemu wykonywania kary. Jeśli jednak choroba skazanego jest bardzo ciężka i uniemożliwia wykonanie kary pozbawienia wolności, to można złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary w trybie art. 150 K.k.w. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w jakim umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

 

Czas odroczenia wykonania kary w trybie art. 150 K.k.w. nie jest ograniczony, bowiem sąd może odroczyć wykonanie kary do czasu ustania przeszkody (to jest aż stan zdrowia skazanego będzie pozwalał na odbywanie kary).

 

Można również wnieść o odroczenie wykonania kary na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (np. jest jedynym żywicielem rodziny). Taki wniosek można ponowić, jednak łączny okres odroczenia wykonania kary w tym trybie (art. 151 K.k.w.) nie może przekraczać roku.

 

Opisane możliwości mogą odsunąć w czasie moment rozpoczęcia odbywania kary, jednak co do zasady go nie eliminują. Sąd co prawda może umorzyć postępowanie wykonawcze, ale czyni to w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie przedawnienia wykonania kary, śmierci skazanego.

 

Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda w ujęciu skazanego, np. ciężka choroba lub niemożliwość ujęcia go, to sąd zawiesza postępowanie wykonawcze.

 

Po wykorzystaniu środków z art. 150-151 K.k.w. oraz odbyciu co najmniej połowy kary i udowodnieniu, że:

 

  • postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego,
  • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa,
  • okoliczności jego popełnienia oraz
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i po skazaniu

 

uzasadniają przekonanie, iż skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa, to będzie można wnieść o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary (art. 77-78 Kodeksu karnego w związku z art. 159 K.k.w.)

 

Pana syn może więc wnosić o odroczenie wykonania kary, o ile jego sytuacja spełnia przesłanki opisane w treści porady (ciężka choroba, ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny).

 

Co do zasady nie ma możliwości całkowitego zwolnienia się z odbycia kary pozbawienia wolności.

 

W praktyce skutek w postaci nieodbywania kary pozbawienia wolności mógłby zaistnieć, gdyby kara została odroczona na podstawie art. 150 K.k.w. na tak długi okres, że zaistniałaby konieczność zawieszenia, a potem umorzenia postępowania wykonawczego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki