.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niepełnosprawność pracownika i problem z zakresem obowiązków pozostałych zatrudnionych

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 12.07.2022 • Zaktualizowane: 12.07.2022

Pracuję w jako sprzątaczka, oprócz mnie zatrudnione są jeszcze dwie sprzątaczki, w tym jedna z niepełnosprawnością narządów ruchu. Z racji tego przysługuje jej dodatkowy urlop oraz nie może robić pewnych rzeczy, np. myć okien na wysokości, dźwigać ciężkich rzeczy itp. Niestety, jej ulgi obciążają mnie i koleżankę, bo my musimy robić to za nią. Ponadto stanowi dla nas obciążenie jej dodatkowe dziesięć dni urlopu. W szkole są częste remonty, szczególnie w wakacje. My głównie możemy wykorzystać urlop właśnie w tym czasie, dlatego gdy jest jakiś remont, jedna z nas – pełnosprawnych zostaje sama w pracy i musi wykonać całą pracę, ponieważ dwie są wtedy na urlopie, w tym koleżanka z niepełnosprawnością spędza większość wakacji na urlopie, bo ma trzydzieści sześć dni. Czy są jakieś uregulowania w tej kwestii, aby czyjaś niepełnosprawność nie obciążała pracownika sprawnego? Pracodawca twierdzi, że ma związane ręce i nic nie może z tym zrobić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepełnosprawność pracownika i problem z zakresem obowiązków pozostałych zatrudnionych

Ulgi w pracy dla pracownika z niepełnosprawnością

Przystępując do odpowiedzi na zadanie przez Panią pytanie, wskazać trzeba, że pracodawca ma w tym wypadku dużo racji. Osoba z niepełnosprawnością z punktu widzenia prawa pracy korzysta z wielu ulg. Te „przywileje” względem pełnosprawnego pracownika określa przede wszystkim ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 573; zwana dalej „u.r.z.”).

 

Osoba niepełnosprawna ma m.in. krótszy czas pracy, korzysta z dłuższych przerw, dodatkowego urlopu etc. (art. 15 i n. u.r.z.). Pracodawca nie ma wyjścia i musi się do tych uprawnień pracownika niepełnosprawnego stosować.

 

Zakres obowiązków pracownika

Z drugiej strony, jeżeli czynności dokonywane „w zastępstwie” osoby niepełnosprawnej mieszczą się w zakresie Pani wykazu obowiązków lub w zakresie Pani umowy o pracę, to pracodawca może Pani polecić wykonywanie takich czynności.

 

Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1320; dalej „K.p.”) – to pracodawca kieruje wykonywaną przez pracownika pracą.

 

Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.”

 

Z drugiej strony pracodawca może Pani wydawać polecenia służbowe dotyczące wykonywanej pracy. Może to dotyczyć także wykonywania pracy w czasie nieobecności innego pracownika (art. 100 § 1 K.p.).

 

Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.”

 

Godziny nadliczbowe, właściwa organizacja pracy

Zatem z tego punktu widzenia wszystko jest zgodne z prawem. Gdyby jednak ze względu na te dodatkowe czynności powstały po Pani stronie godziny ponadwymiarowe, to powinny być one rozliczone. Niemniej jednak z Pani relacji nie wynika, żeby z tego powodu powstawały nadgodziny.

 

Oczywiście pracodawca mógłby zatrudnić dodatkową osobę, żeby zrównoważyć Państwa obowiązki. Niemniej jednak są to już kwestie pozaprawne, bardziej ekonomiczno-biznesowe i pozostają w wyłącznej gestii pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl