.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nękanie lokatora przez właściciela kamienicy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.10.2016

Jestem zameldowany i mieszkam od urodzenia w pewnej kamienicy. Kamienica została przejęta. Trwa generalny remont kamienicy. Odcięli gaz, wodę itp. Klatka schodowa jest w połowie zdemontowana.  Mam wyrok sądu od 2012 roku, który mówi, iż moja eksmisja zostaje wstrzymana do czasu, aż miasto da mi mieszkanie socjalne. Chciałbym zgłosić gdzieś nękanie mnie przez właściciela, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 07.01.2016, nawiązując do utrudniania życia lokatorom. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy na samym początku zaznaczyć, że zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

 

„1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 

2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

 

3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;

2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;

3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

 

a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody -–bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków”.

 

Z Pana relacji wynika wyraźnie, że właściciel nic sobie robi z przepisów prawa i pozbawiając lokatorów podstawowych mediów, próbuje zniechęcić do dalszego zajmowania nieruchomości.

 

Ma Pan oczywiście rację, że w dniu 7 stycznia weszły w życie przepisy umożliwiające większą ochronę takich osób jak Pan. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dodano do art. 191 Kodeksu karnego § 1a. oraz § 3. Przepis ten obecnie ma brzmienie:

 

„§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Ustawodawca przez wprowadzenie nowych regulacji dał możliwość walki z bezprawnie działającymi właścicielami kamienic. Pan na dzień dzisiejszy ma możliwość zajmowania lokalu, toteż właściciel musi to respektować, zapewniając normalne warunki do korzystania z lokalu.

 

Przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, czyli to Pan musi udać się na policję i złożyć stosowny wniosek o ściganie, będąc od razu przesłuchanym, ze wskazaniem, które działania właściciela są bezprawne. To nie jest jedyny sposób na właściciela prowadzącego remont w budynku, w którym znajduje się lokal zajmowany przez Pana. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 

„1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2;

5) (uchylony);

6) (uchylony).

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli”.

 

Tak więc zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Prawa budowlanego i dodaniu pkt 4a, jeżeli organ nadzoru budowlanego stwierdzi, że właściciel budynku dokonał bezprawnej ingerencji w ten obiekt, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku, wówczas organ nadzoru budowlanego nakaże, w drodze decyzji, usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja będzie podlegała natychmiastowemu wykonaniu i będzie mogła być ogłoszona ustnie. Usunięcie ingerencji w budynek, który powoduje niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, usunięcie tych ingerencji będzie następowało na koszt właściciela lub zarządcy budynku.

 

Właścicielowi lub zarządcy budynku, który ingeruje w ten budynek, aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić funkcjonowanie mieszkańcom tego budynku i narusza tym samym Prawo budowlane, będzie groziła grzywna w wysokości do 2 tys. złotych.

 

Tak więc takie działania powinien Pan także zgłosić do nadzoru budowlanego, powołując się na fakt, że wszelkie działania właściciela powinny zostać wstrzymane aż do wskazania dla Pana lokalu socjalnego, bowiem obecnie narażone jest Pana życie i zdrowie, a nie ma Pan dokąd się wyprowadzić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »