.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nauczyciel na urlopie bezpłatnym a uprawnienie do świadczeń z ZFŚS

• Opublikowano: 09-03-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Nauczyciel przebywa na 2,5-rocznym urlopie bezpłatnym. W podaniu o urlop bezpłatny nauczyciel napisał, że otrzymał rentę tytułem choroby zawodowej i dołączył orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, że jest czasowo niezdolny do pracy do 31.05.2023 r. Czy nauczyciel przebywający na urlopie bezpłatnym jest uprawniony do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Regulamin szkolnego ZFŚS zawiera zapis, cytuję: „Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są: a) pracownicy, tj. osoby pozostające z Pracodawcą w stosunku pracy, bez względu na rodzaj podstawy nawiązania stosunku pracy oraz wymiaru czasu pracy; b) emeryci i renciści, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, dla których Szkoła Podstawowa była ostatnim miejscem pracy; c) członkowie rodzin osób wymienionych w punkcie a) i b)”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nauczyciel na urlopie bezpłatnym a uprawnienie do świadczeń z ZFŚS

Status pracownika na urlopie bezpłatnym

Sytuacja, o jaką Pan pyta, nie jest wcale oczywista. Wszak ów nauczyciel ma podwójny status: pracownika na urlopie bezpłatnym oraz rencisty.

 

Przechodząc do zacytowanych zapisów regulaminu ZFŚŚ, na pewno ów nauczyciel nie ma prawa do środków na podstawie punktu b (i z oczywistych względów c). Owszem, jest on rencistą, lecz jego stosunek pracy nie został rozwiązany w związku z przejściem na rentę. Dlatego też punkt b nie może stanowić podstawy otrzymania przez tego nauczyciela świadczeń z FŚS.

 

Przejdźmy zatem do punktu a. Tutaj rozważenia wymaga kwestia, czy pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym mają status osób pozostających w stosunku pracy. Nie ma wątpliwości, że każda osoba, która przebywa na urlopie bezpłatnym, jest liczona jak pracownik, inaczej mówiąc – nie zmniejsza ona stanu zatrudnienia w placówce pracodawcy. Owszem, okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ale osoby takie są brane pod uwagę chociażby przy ustalaniu liczby pracowników w związku z obowiązkiem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Problematyka związana z tym, czy osoba na urlopie bezpłatnym ma prawo do świadczeń z ZFŚS, od lat było sporna i kontrowersyjna. Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie rozstrzygają tej kwestii. Stanowią tylko tyle, co i fragment nadesłanego przez Pana regulaminu. Nie mniej jednak wykształciła się w poglądach doktryny pewna dominująca linia. Otóż, mimo że pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym ma cały czas status pracownika i co do zasady powinien on mieć prawo do świadczeń z ZFŚS, to w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego jest „zawieszony” – i w obowiązkach pracowniczych, i w zakresie jego uprawnień pracowniczych. Sama ustawa o ZFŚS nie stanowi jednoznacznie, że osoby na urlopach bezpłatnych nie mają prawa do świadczeń z Funduszu. Należy jednak przyjąć, że pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego ma zawieszone uprawnienia pracownicze, co dotyczy także zawierzenia jego prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych. Regulaminem pracodawca może jednak dać pracownikom na urlopach bezpłatnych możliwość korzystania z ZFŚS. Skoro Państwa regulamin nie rozszerza kręgu osób uprawnionych na pracowników na urlopach bezpłatnych, to taki nauczyciel nie ma prawa do środków z ZFŚS. Taka wykładnia wynika z faktu, że zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pracownicy należą do ustawowego kręgu osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Z uwagi zaś na to, że zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy – okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, to oznacza, że w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownika jego prawa pracownicze, a zatem także prawo do korzystania z środków z ZFŚS, ulegają zawieszeniu w tym czasie.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Pracownicy korzystający z urlopu bezpłatnego mogą być dodani w regulaminie do kręgu osób uprawnionych, ale mocą wyraźnego zapisu dokonanego przez pracodawcę. Pracodawca ma bowiem prawo krąg ustawowy poszerzyć, gdyż ustawa o ZFŚS nie stanowi zamkniętego katalogu osób uprawnionych do świadczeń. W nadesłanym fragmencie regulaminu takiego rozszerzenia nie ma, zatem ów nauczyciel nie ma prawa do środków z ZFŚS w czasie przebywania na urlopie bezpłatnym.

 

Muszę jednak wskazać, że jest i inna linia doktryny, wskazująca, że osoby na urlopach bezpłatnych mają prawo do korzystania ze świadczeń z Funduszu. Jest to jednak bardzo mniejszościowe stanowisko popierane przez mniejszość (zdecydowaną mniejszość) prawników. Istotą urlopu bezpłatnego jest bowiem zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i tym samym zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Nadto, ów okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników. To zaś powoduje, że przyjmować należy, iż pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie jest pracownikiem w zakresie jego prawa do korzystania ze środków z ZFŚS – mimo że zgodnie z definicją pracownika z Kodeksu pracy posiada tenże status, o ile regulamin ZFŚS nie stanowi wprost o uprawnieniu pracowników na urlopie bezpłatnym do tych świadczeń.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus V =

proszę zaktualizować artykuł do obecnych aktów prawnych

Maciej

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu