Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 01.07.2011

Stałem się właścicielem nieruchomości z zabudowaniami. Odremontowałem dom, ale stara stodoła nadaje się tylko do rozbiórki. W starostwie powiedziano mi, że muszę złożyć wniosek o zezwolenie na rozbiórkę, do którego trzeba dołączyć bardzo dużo dokumentów. Czy mogę jakoś uniknąć tej procedury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zostały uregulowane m.in. kwestie dotyczące rozbiórki obiektu budowlanego.

 

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań pragnę stwierdzić, iż pojęcie „obiekt budowlany” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury”.

 

Stosownie natomiast do treści art. 3 pkt 2 przez pojęcie „budynek” należy rozumieć „taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

 

Pańską stodołę zgodnie z przedstawionymi powyżej wyjaśnieniami należy uznać za budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a zatem chciałbym zauważyć, iż informacje, które otrzymał Pan w starostwie powiatowym, są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, albowiem zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego „pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 

  1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki”.

 

Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 2 rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót”, natomiast stosownie do brzmienia art. 32 ust. 1 pkt 2 „pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów”.

 

Przenosząc wspomniane powyżej obowiązujące przepisy Prawa budowlanego na grunt Pańskiej sprawy, który przedstawił Pan w pytaniu, pragnę stwierdzić, iż aby przystąpić do rozbiórki stodoły, faktycznie zobowiązany Pan jest do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

Istnieje również w mojej ocenie inna droga postępowania, która może znaleźć zastosowanie w tym przypadku. Otóż, zgodnie z art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego „jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia”.

 

Powołując się na powyższy przepis, uważam, iż może Pan wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego, oczywiście przy założeniu, iż w Pańskim przypadku budynek, jakim jest stodoła, jest nieużytkowany lub niewykończony, a ponadto nie nadaje się do odbudowy lub wykończenia.

 

Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego właściwy organ stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043):

 

  1. „ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
  2. dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, nakazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu;
  3. przeprowadza rozprawę”.

 

Zgodnie natomiast z § 6 rozporządzenia „na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, rozprawy oraz ekspertyzy technicznej, jeśli był nałożony obowiązek jej sporządzenia, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o nakazie rozbiórki”.

 

Reasumując, chciałbym podkreślić, iż obowiązujące przepisy nakładają na Pana obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku, niemniej jednak uważam, że w Pańskiej sytuacji możliwy jest również drugi tryb postępowania, a więc złożenie w starostwie powiatowym wniosku o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego. W sytuacji negatywnego zajęcia stanowiska w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, osobiście nie widzę innego trybu postępowania niż wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę.

 

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 93 pkt 3 Prawa budowlanego „kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2 – podlega karze grzywny”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus siedem =

»Podobne materiały

Rozbiórka obiektu budowlanego będącego samowolą budowlaną

Jestem współwłaścicielką nieruchomości, na której stoją budynki gospodarcze z lat 60. i 70. wzniesione bez wymaganego pozwolenia. Czy istnieje prawna możliwość rozbiórki tych obiektów budowlanych będących samowolą budowlaną na wniosek tylko jednego ze współwłaścicieli? Czy drugi ze współwłaścicieli

 

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »