.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Stałem się właścicielem nieruchomości z zabudowaniami. Odremontowałem dom, ale stara stodoła nadaje się tylko do rozbiórki. W starostwie powiedziano mi, że muszę złożyć wniosek o zezwolenie na rozbiórkę, do którego trzeba dołączyć bardzo dużo dokumentów. Czy mogę jakoś uniknąć tej procedury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Rozbiórka obiektów budowlanych

Odpowiadając na Pańskie pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zostały uregulowane m.in. kwestie dotyczące rozbiórki obiektu budowlanego.

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań pragnę stwierdzić, iż pojęcie „obiekt budowlany” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury”.

 

Stosownie natomiast do treści art. 3 pkt 2 przez pojęcie „budynek” należy rozumieć „taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

 Kiedy rozbiórka nie wymaga pozwolenia według prawa budowlanego?

Pańską stodołę zgodnie z przedstawionymi powyżej wyjaśnieniami należy uznać za budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a zatem chciałbym zauważyć, iż informacje, które otrzymał Pan w starostwie powiatowym, są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, albowiem zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego „pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 

  1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki”.

 

Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 2 rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót”, natomiast stosownie do brzmienia art. 32 ust. 1 pkt 2 „pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 Czy rozbiórka stodoły wymaga pozwolenia?

Przenosząc wspomniane powyżej obowiązujące przepisy Prawa budowlanego na grunt Pańskiej sprawy, który przedstawił Pan w pytaniu, pragnę stwierdzić, iż aby przystąpić do rozbiórki stodoły, faktycznie zobowiązany Pan jest do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

Istnieje również w mojej ocenie inna droga postępowania, która może znaleźć zastosowanie w tym przypadku. Otóż, zgodnie z art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego „jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia”.

 Wniosek o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego

Powołując się na powyższy przepis, uważam, iż może Pan wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego, oczywiście przy założeniu, iż w Pańskim przypadku budynek, jakim jest stodoła, jest nieużytkowany lub niewykończony, a ponadto nie nadaje się do odbudowy lub wykończenia.

Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego właściwy organ stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043):

 

  1. „ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
  2. dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, nakazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu;
  3. przeprowadza rozprawę”.

 

Zgodnie natomiast z § 6 rozporządzenia „na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, rozprawy oraz ekspertyzy technicznej, jeśli był nałożony obowiązek jej sporządzenia, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o nakazie rozbiórki”.

 

Reasumując, chciałbym podkreślić, iż obowiązujące przepisy nakładają na Pana obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku, niemniej jednak uważam, że w Pańskiej sytuacji możliwy jest również drugi tryb postępowania, a więc złożenie w starostwie powiatowym wniosku o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego. W sytuacji negatywnego zajęcia stanowiska w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, osobiście nie widzę innego trybu postępowania niż wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę.

 

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 93 pkt 3 Prawa budowlanego „kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2 – podlega karze grzywny”.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Patrycjusz Miłaszewicz

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego. Obecnie prowadzi własną kancelarię, która świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus IV =

A wszystko po to, aby nabijać kasę urzędnikom.

Daro

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu