Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 01.07.2011

Stałem się właścicielem nieruchomości z zabudowaniami. Odremontowałem dom, ale stara stodoła nadaje się tylko do rozbiórki. W starostwie powiedziano mi, że muszę złożyć wniosek o zezwolenie na rozbiórkę, do którego trzeba dołączyć bardzo dużo dokumentów. Czy mogę jakoś uniknąć tej procedury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozbiórka stodoły bez składania wniosku o pozwolenie

Rozbiórka obiektów budowlanych

Odpowiadając na Pańskie pytanie, chciałbym w pierwszej kolejności stwierdzić, iż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zostały uregulowane m.in. kwestie dotyczące rozbiórki obiektu budowlanego.

Przed przystąpieniem do dalszych rozważań pragnę stwierdzić, iż pojęcie „obiekt budowlany” zdefiniowane zostało w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:

 

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury”.

 

Stosownie natomiast do treści art. 3 pkt 2 przez pojęcie „budynek” należy rozumieć „taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

 Kiedy rozbiórka nie wymaga pozwolenia według prawa budowlanego?

Pańską stodołę zgodnie z przedstawionymi powyżej wyjaśnieniami należy uznać za budynek w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a zatem chciałbym zauważyć, iż informacje, które otrzymał Pan w starostwie powiatowym, są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, albowiem zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa budowlanego „pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 

  1. budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki”.

 

Ponadto zgodnie z art. 31 ust. 2 rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót”, natomiast stosownie do brzmienia art. 32 ust. 1 pkt 2 „pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów”.

 Czy rozbiórka stodoły wymaga pozwolenia?

Przenosząc wspomniane powyżej obowiązujące przepisy Prawa budowlanego na grunt Pańskiej sprawy, który przedstawił Pan w pytaniu, pragnę stwierdzić, iż aby przystąpić do rozbiórki stodoły, faktycznie zobowiązany Pan jest do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

 

Istnieje również w mojej ocenie inna droga postępowania, która może znaleźć zastosowanie w tym przypadku. Otóż, zgodnie z art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego „jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia”.

 Wniosek o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego

Powołując się na powyższy przepis, uważam, iż może Pan wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego, oczywiście przy założeniu, iż w Pańskim przypadku budynek, jakim jest stodoła, jest nieużytkowany lub niewykończony, a ponadto nie nadaje się do odbudowy lub wykończenia.

Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego właściwy organ stosownie do § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043):

 

  1. „ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
  2. dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, nakazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu;
  3. przeprowadza rozprawę”.

 

Zgodnie natomiast z § 6 rozporządzenia „na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, rozprawy oraz ekspertyzy technicznej, jeśli był nałożony obowiązek jej sporządzenia, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o nakazie rozbiórki”.

 

Reasumując, chciałbym podkreślić, iż obowiązujące przepisy nakładają na Pana obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku, niemniej jednak uważam, że w Pańskiej sytuacji możliwy jest również drugi tryb postępowania, a więc złożenie w starostwie powiatowym wniosku o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego. W sytuacji negatywnego zajęcia stanowiska w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego, osobiście nie widzę innego trybu postępowania niż wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę.

 

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 93 pkt 3 Prawa budowlanego „kto dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 28 lub art. 31 ust. 2 – podlega karze grzywny”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + trzy =

»Podobne materiały

Cofnięcie intercyzy podpisanej pod przymusem

Rok temu mąż obiecał, że kupi dom dla naszej rodziny, jeśli podpiszę umowę o rozdzielności majątkowej. Zgodziłam się na to, jednak mąż się rozmyślił. Czy mogę jakoś cofnąć podstępnie wymuszoną na mnie intercyzę? Czy zakupione teraz przez męża nieruchomości stanowić będą jego wyłączną własność? Dodam

 

Stłuczka na drodze i dwoje winnych

Miałam drobną stłuczkę, gdy jechałam do pracy. Warunki były bardzo złe – słaba widoczność, droga nieodśnieżona – ale nie jechałam więcej niż 10 km/h. Uderzyłam w bus, który stanął w poprzek drogi (kierowca nie wystawił trójkąta ostrzegawczego). Wezwaliśmy policję. Uznano nas oboje za win

 

Reklamacja uszkodzonego produktu zakupionego na firmę

Kupiłem w serwisie Allegro produkt. Sprzedawca to firma, lombard. Ja również zakupu dokonałem na firmę. Wziąłem fakturę. Przedmiot okazał się uszkodzony. Odesłałem go i zgłosiłem uszkodzenie. Sprzedawca jednak twierdzi, że nie dawał gwarancji. Wiem jednak, że niezależnie od jego gwarancji wadę mogę

 

Złożenie zgłoszeń SD-Z2 przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności nieruchomości

Postanowieniem sądu na podstawie testamentu notarialnego spadek po zmarłej żonie nabyli wdowiec w 1/2 części i syn w 1/2 części. Ustalono, że przedmiotem działu spadku po spadkodawczyni oraz jej mężu jest nieruchomość: budynek mieszkalny i zabudowania. Zgodnie z testamentem oboje małżonkowie byli wł

 

Budowa garażu na granicy działki

Chcę zbudować garaż na granicy działki z sąsiadem (wymiary mojej działki to ok. 40 x 20 m). Nowy garaż będzie pozbawiony drzwi i okien na ścianie granicznej. Dodam, że sąsiad jest człowiekiem konfliktowym. Czy będzie potrzebna jego zgoda na budowę?

 

Brak możliwości wyrejestrowania telewizora

W 1996 roku zostałem najemcą lokalu po matce, która zmieniła miejsce zamieszkania i zabrała telewizor ze sobą. Udałem się do urzędu pocztowego, aby wyrejestrować telewizor, gdzie poinformowano mnie, że „wszyscy mają telewizor, więc wszyscy muszą płacić, a wyrejestrować nie można”, czyli

 

Sprzedaż działki rolnej z pozwoleniem na budowę

Jestem właścicielem działki rolnej o powierzchni ok. 3468 m2 z aktywnym pozwoleniem na budowę (powierzchnia zabudowy jest odrolniona, na działce wszystkie media). Na jakich warunkach taka rolno-budowlana działka może być sprzedana?

 

Zatrudnienie żony w ciąży w spółce

Posiadam jednoosobową działalność gospodarczą oraz niedawno otworzyłem spółkę z o.o. W spółce miała być zatrudniona żona od nowego roku, po likwidacji jej DG. Pod koniec roku okazało się, że jest w ciąży (obecnie 13. tydzień), w związku z tym proszę o poradę prawną, jaka opcja by była najlepsza dla

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »