.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyprowadzanie psów – przepisy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 12.06.2013

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa? Czy można żądać ich usunięcia? Na klatkach schodowych administracja także nakazuje trzymać psy na smyczy i w kagańcu. Czy są jakieś przepisy, które mówią, że taki nakaz może zostać wprowadzony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek trzymania psa na smyczy i w kagańcu podyktowany jest względami bezpieczeństwa i od tego należy wyjść, omawiając temat.

 

Prawna regulacja tej kwestii jest raczej skąpa i w wielu miejscach niepełna. Omówiona została w dwóch aktach prawnych powszechnie obowiązujących: ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksie wykroczeń (K.w.).

 

Żaden z nich nie precyzuje, w jakim stopniu należy kontrolować swojego psa w czasie wyprowadzania go na spacer w miejscu ogólnie dostępnym. Brak jest jednoznacznego przepisu nakładającego na właściciela obowiązek wyprowadzania psa na smyczy czy w kagańcu.

 

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela przepis art. 77 K.w.: „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

 

Wykroczenia tego może dopuścić się każdy, kto trzyma psa – nie tylko właściciel (wyrok Izby Karnej Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2003 r., III KK 26/2003). Przez trzymanie psa należy rozumieć natomiast zarówno jego chów, jak i typowy spacer. Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje, czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać zarówno z ustawy, jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownej uchwale Rady Miasta.

 

W treści przesłanej uchwały Rady Miasta (§ 25) określa się:

 

„1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:

 

1) sprawowanie opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi;

 

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych, w windach lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii;

 

3) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;

 

4) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na smyczy i w kagańcu, a innych zwierząt w klatce lub na smyczy lub w inny sposób określony przez przewoźnika;

 

5) w miejscach publicznych na terenie miasta psa wyprowadza się na smyczy lub w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w typie tej rasy – na smyczy i w kagańcu;

 

6) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w momencie rozdrażnienia.

 

2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub dzierżyciel sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

 

3. Zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

 

4. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy psów:

 

1) u których występują przeciwwskazania:

 

a) anatomiczne,

b) zdrowotne;

 

2) wykorzystywanych do celów specjalnych oraz psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii”.

 

Następny § tej uchwały stanowi:

 

„1. Zabrania się:

 

1) wypuszczania zwierząt domowych bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi;

 

2) pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;

 

3) wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic, na place zabaw dla dzieci, boisk, ogródków przedszkolnych i innych terenów przeznaczonych do zabaw dla dzieci oraz w miejsca, których administracja wprowadziła taki zakaz;

 

4) wprowadzania zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września;

 

5) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów ochrony zdrowia i obiektów użyteczności publicznej, o ile ich administracje nie postanowiły inaczej;

 

6) pozostawiania zwierząt bez uwięzi i kagańca w obrębie wejść do obiektów, o których mowa w pkt. 5, w sposób utrudniający wejście do obiektu i stwarzający zagrożenie dla ludzi;

 

7) utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w budynkach wielomieszkaniowych w ilościach stwarzających uciążliwości dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów;

 

8) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielomieszkaniowych chyba, że właściciel lub administrator nieruchomości postanowił inaczej.

 

2. Zakaz określony w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy psów wykorzystywanych jako zwierzęta do celów specjalnych oraz psów-opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii”.

 

Zatem administracja może zakazać wyprowadzania psa na trawnik i spuszczania go ze smyczy – zresztą uchwała zakazuje tego na osiedlu.

 

Nadto jest obowiązek sprzątania odchodów po psie. I nikogo to raczej nie powinno dziwić.

 

Faktycznie uchwała wskazuje na obowiązek trzymania psa albo w kagańcu, albo na smyczy, a także sprawowanie opieki nad nim w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwość dla zwierząt i ludzi. Jeśli spuszcza się go ze smyczy, to ma być w kagańcu. Wiadomo, że są różne rasy psów, a każdy pies ma inne usposobienie, inne zagrożenia stwarza ratlerek, inne rottweiler.

 

Zakazy wyprowadzania psa na trawnik nie są niezgodne z prawem.

 

Administracja zarządza częścią wspólną. Oddał jej Pan zarząd, podpisując umowę. Prawo do powyższych uregulowań daje jej akt prawa miejscowego – powołana uchwala Rady Miasta.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - VI =

07.11.2015

"Zakazy wyprowadzania psa na trawnik nie są niezgodne z prawem."
Wyrok NSA odnosi się moim zdaniem do niezgodności z prawem zakazu przebywania psów w przestrzeni publicznej w ogóle. Wyrok nie ogranicza prawa do wyznaczenia terenu z zakazem wprowadzania psów, o ile zakaz ten nie dyskryminuje właścicieli psów. Tak więc tabliczki przed blokiem mieszkalnym są legalne, o ile zakaz nie będzie dotyczył takiego obszaru, że wyprowadzenie psa stanie się uciążliwe. Ponadto tabliczki powinny być stawiane w przestrzeniach publicznych w miejscach uzasadnionych, np. trawnikach pod oknami, gdzie zapach psiego moczu może być uciążliwy, lub niszczona jest przez psy zieleń, natomiast postawienie zakazu na terenie całego osiedla jest nielegalne.

Karol

28.07.2015

"Zakazy wyprowadzania psa na trawnik nie są niezgodne z prawem."
Odmienne zdanie miał w marcu 2015 roku Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który twierdza że zakaz tego typu kosztem ochrony interesów pewnej grupy ludzi ogranicza prawa innej. Innymi słowy takie zakazy ograniczają prawa obywatelskie.
Co więcej obowiązki posiadaczy psów są opisane w ustawach uchwałach gmin, wg Sądu Administracyjnego źródła te są wyczerpujące w kwestii dotyczących przestrzeni publicznej.
Nawet jeśli dany teren jest prywatny to jeśli należy do wspólnoty to jest przestrzenią publiczną i Zarząd nie może wprowadzać zakazów łamiących prawa.

Adam

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »