Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagroda jubileuszowa dla pracownika budżetówki

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 16.12.2014

W sierpniu 1996 roku została rozwiązana umowa z art. 53 K.p. (świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy). Obecnie pracuję w innym zakładzie i w tym roku należy mi się nagroda jubileuszowa. Czy świadczenie rehabilitacyjne zaliczane jest do wysługi lat i nagrody jubileuszowej? Nadmieniam, że zakład pracy jest budżetówką (jednostka wojskowa), jestem pracownikiem cywilnym zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin na cały etat, umowa o pracę na czas nieokreślony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O tym, czy okres dwunastomiesięcznego pobierania świadczenia rehabilitacyjnego na przełomie lat 1996/1997 powinien lub nie powinien zostać Panu wliczony do czasu zatrudnienia, od którego uzależnione jest nabycie uprawnienia do nagrody jubileuszowej oraz dodatku za wysługę lat, rozstrzyga obowiązujący w Pańskim zakładzie pracy ponadzakładowy lub zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, nie zaś przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dlatego odpowiedź na postawione przez Pana pytanie wymaga dokładnej analizy któregoś z ww. źródeł prawa pracy, a w konsekwencji Pańskiej aktywności w tym zakresie, oraz ewentualnej współpracy z działem kadr.

 

Jak stanowi przepis art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.), urzędnikom państwowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego,

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego,

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego,

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

 

Przepisy ustawy stosuje się także do pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych (art. 43 ust. 1 ustawy). Na marginesie, w takiej samej wysokości nagrody jubileuszowe należą się członkom korpusu służby cywilnej.

 

Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w przepisie art. 23 ust. 2 ww. ustawy, Rada Ministrów wydała w dniu 2 lutego 2010 r. Rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134 ze zm.). W świetle § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) tego rozporządzenia, stosuje się je także do pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach (dodatek za wysługę lat), wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 8 rozporządzenia). Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 11 ust. 1 rozporządzenia).

 

Powołane „przepisy odrębne”, które wskazują, jakie inne okresy niż okresy zatrudnienia, uwzględnia się przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń, stanowią właśnie regulacje wewnętrznie obowiązujących aktów prawa pracy, wydawanych na podstawie art. 9 w zw. z art. 771 oraz art. 772 Kodeksu pracy. W takim zakresie, w jakim układy zbiorowe pracy lub rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy (takiego rozporządzenia brak) nie regulują warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, warunki te mogą być regulowane w regulaminach wynagradzania.

 

W świetle orzecznictwa sądowego „nagroda jubileuszowa może być przyznawana i wypłacana wyłącznie w granicach określonych przepisami art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych i art. 23 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych” (tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Gl 271/09). Stanowią one ustawowe procentowe ograniczenie wysokości wypłacanej nagrody, w relacji do otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 2 =

»Podobne materiały

Zmiana stanowiska pracy i wynagrodzenia oddziałowej z konkursu

Jestem pielęgniarką oddziałową i powołano mnie na to stanowisko w drodze konkursu. Po 2 latach, ze względów oszczędnościowych, z dwóch oddziałów świadczących te same usługi zrobiono jeden i oddziałową została pani z równorzędnego oddziału, a mnie zdegradowano do pozycji koordynującej. Czy pracodawca

 

Likwidacja jednostki budżetowej a odszkodowanie

W wyniku likwidacji jednostki budżetowej rozwiązano z nami umowy o pracę (moja na czas nieokreślony); było to 4 lata temu. Zwolniono wtedy 43 osoby, jednostka została zlikwidowana, a resztę pracowników przeniesiono do innej placówki. Okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, za który otrzymaliśmy odpr

 

Co zrobić, by dziecko z pierwszego małżeństwa nie dziedziczyło po swoim ojcu?

Mój mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa. Czy istnieje sposób na zabezpieczenie naszego majątku na wypadek, gdyby mąż umarł pierwszy? Nie chciałabym, by dziecko męża miało prawo do zachowku (w przypadku testamentu), ale wydziedziczenie nie wchodzi w grę. Chcielibyśmy, by jego dziecko odziedziczyło

 

Procedura legalizacji samowoli budowlanej

W 2007 r. rodzice darowali mi swoją nieruchomość. Na działce znajduje się dom i dostawiony do niego budynek gospodarczo-garażowy. Wspomniany budynek został postawiony w latach 1978-1980 (sąsiedzi mogą to potwierdzić) i prawdopodobnie jest to samowola budowlana. Rodzice już nie żyją, więc nie mam moż

 

Czy wyżywienie dzieci w przedszkolu nie może być finansowane z dotacji?

Od 4 lat prowadzę przedszkole w formie jednoosobowej działalności. Zgodnie z opinia RIO, stwierdzającą, iż catering mieści się w wydatkach bieżących przedszkola, rozliczałam żywienie dzieci i wszystko było w porządku. W tym roku gmina stwierdziła, że bezpodstawnie opłacałam z dotacji przedszkola ów

 

Renta socjalna a praca za granicą

Pobieram rentę socjalną, która została mi przyznana na stałe. Chciałabym wyjechać do pracy za granicę (konkretnie – do Norwegii). Czy będę mogła dalej pobierać świadczenie?

 

Zapłata za towar w sklepie internetowym i nie otrzymanie zamówienia - co zrobić?

Zamówiłam towar w sklepie internetowym. Pieniądze wpłaciłam z góry. Zamówionych rzeczy nie otrzymałam. Właściciel sklepu nie odbiera telefonu, nie odpowiada na e-maile, niekorzystne dla siebie komentarze usuwa ze strony internetowej. Co w tej sytuacji zrobić?

 

Kto dysponuje prawami do wyników badań pracy doktorskiej

Byłem studentem studiów doktoranckich i zrezygnowałem po kilku latach, ponieważ uważałem że moje wyniki z pracy doktorskiej są wykorzystywana przez mojego promotora do celów zarobkowych. Powstał spór dotyczący tego, czyja rzeczywiście jest praca. Według mojego promotora wszelkie wyniki z mojej pracy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »