Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kurator dla spółki z o.o.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 21.08.2015

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może prowadzić swoich spraw w szczególności z powodu braku zarządu lub nieobsadzenia w zarządzie wszystkich stanowisk, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora. Kurator powinien doprowadzić do powołania zarządu lub likwidacji spółki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesłanki powołania kuratora dla spółki z o.o.

 

Zgodnie z art. 12 Kodeksu spółek handlowych1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Spółka z o.o. jest więc osobą prawną, która zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego2 działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

 

Organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są:

 

  1. zarząd spółki z o.o.;
  2. organ nadzoru (rada nadzorcza lub komisja rewizyjna);
  3. zgromadzenie wspólników

    – przy czym do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania na zewnątrz wyznaczony jest zgodnie z art. 201 § 1 K.s.h. zarząd.

 

Możliwa jest sytuacja, w której faktyczne działanie spółki jest niemożliwe z powodu braku zarządu w ogóle lub też nieobsadzenia części stanowisk w zarządzie wieloosobowym. Zgodnie bowiem z art. 205 § 1 K.s.h. jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Zaznaczyć należy, że niemożność prowadzenia spraw spółki z o.o .wynikała będzie przeważnie z powodu nieobsadzenia organu, jakim jest zarząd spółki. Może być jednak także wynikiem braku innego organu np. rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, w szczególności w przypadku kiedy dokonanie określonej czynności przez zarząd wymaga zgody tego organu.

 

Zgodnie z art. 201 § 4 K.s.h. członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Niepowołanie zarządu może wynikać więc z przyczyn leżących po stronie wspólników, w szczególności może być wynikiem zaniedbania lub nawet braku woli powołania zarządu. Oznacza to paraliż spółki, która nie może w szczególności zaciągać i wykonywać zobowiązań. Powoduje to więc również problemy dla wierzycieli spółki.

 

Procedura powołania kuratora dla spółki z o.o.

 

Przeciwdziałaniu paraliżowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z powodu braku organów uprawnionych do prowadzenia jej spraw służy instytucja kuratora. Zgodnie z art. 42 § 1 K.c. jeżeli osoba prawna (a więc również spółka z o.o.) nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w orzecznictwie powołanie kuratora jest możliwe również w przypadku gdy organ co prawda istnieje, jednak jego skład uniemożliwia prowadzenie spraw spółki. Taką tezę postawił w szczególności Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 lipca 2012 r.3, stwierdzając, że utrata możliwości kierowania przez zarząd kadłubowy działalnością osoby prawnej lub reprezentowania jej na zewnątrz uzasadnia ustanowienie kuratora (przez zarząd kadłubowy należy rozumieć zarząd składający się z mniejszej liczby członków niż liczba minimalna albo sztywna określona w statucie).

 

Procedurę ustanawiania kuratora określa Kodeks postępowania cywilnego4, który w art. 603 § 1 stanowi, iż kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę. Postępowanie w sprawie ustanowienia kuratora może być wszczęte z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby (np. wierzyciela). Ustanowienie kuratora następuje w drodze postanowienia, które jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania.

 

Obowiązki i uprawnienia kuratora spółki z o.o.

 

Zgodnie z art. 42 § 2 K.c. kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a w razie potrzeby o jej likwidację. W przypadku dokonywania likwidacji spółki, kurator powinien dokonać czynności likwidacyjnych zgodnie z art. 282 § 1 K.s.h., czyli zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki. Nowe interesy może wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości spółki mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki – jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

 

Szczegółowy zakres uprawnień kuratora określony jest, zgodnie z art. 604 K.p.c., w zaświadczeniu dla kuratora wydanym przez sąd rejestrowy. Treść takiego zaświadczenia powinna odpowiadać sentencji postanowienia o ustanowieniu kuratora. Zaświadczenie takie określa przede wszystkim kompetencje kuratora, które nie wynikają wprost z przepisów.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

3 Uchwała Sąd Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r. (sygn. akt III CZP 40/12), OSNC 2013, nr 2, poz. 18

4 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 21.08.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 10 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki