.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto odpowiada za stan techniczny lokalu mieszkalnego?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18.11.2015

Mieszkamy w starej kamienicy, w której nie ma centralnego ogrzewania. Wszystkie mieszkania są ogrzewane indywidualnie, oprócz pustostanu znajdującego się bezpośrednio pod naszym mieszkaniem. Dodatkowo nasze mieszkanie ma zniszczoną stolarkę okienną. To wpływa na wysokość opłat, które ponosimy za ogrzewanie. Dowiedziałam się, że kamienica została odzyskana przez właściciela, ale jeszcze nieprzekazana. Kto ponosi odpowiedzialność za stan techniczny lokalu oraz czy mamy prawo żądać zajęcia się dociepleniem i zabezpieczeniem lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każda osoba zamieszkująca w kamienicy, także na podstawie przydziału lokalu w drodze decyzji administracyjnej, traktowana jest w tym kontekście jako lokator. Sprawy związane z lokalami mieszkalnymi w aspekcie lokator  – właściciel regulowane są przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Art. 2 ust 1 pkt 1 tej ustawy stanowi właśnie, że ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności, a więc Panią.

 

Przepisy tej ustawy nakładają obowiązki w zakresie utrzymania lokalu na wynajmujących i na najemców. Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy: „Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

 

2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;

2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy;

3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.”

 

Wspomina Pani o uszkodzonych oknach, a więc zgodnie z art. 6a ust. 3 pkt 3b obowiązki te obciążają wynajmującego, podobnie jak inne naprawy czy czynności mające na celu zachowanie budynku w stanie niepogorszonym.

 

Nie ma przepisów, które wprost regulują kwestię docieplenia budynku, ale jeśli wynajmujący będzie ignorował Pani żądania ocieplenia budynku, a np. Pani i inni lokatorzy udowodnią, że wobec złego stanu budynku ponieśli szkodę, to będziecie mieć Państwo roszczenie odszkodowawcze do wynajmującego oparte na przepisach zawartych w Kodeksie cywilnym.

 

Jednak będziecie Państwo musieli udowodnić, że wynajmujący ponosi winę za szkodę, czyli np. że Państwo płacicie więcej za ogrzewanie lokali oraz, że pomiędzy szkodą (większymi rachunkami) a zaniechaniem wynajmującego występuje związek przyczynowo-skutkowy, co w praktyce może się okazać niełatwe, ale oczywiście możliwe.

 

Z kolei art. 6b ust. 1 ustawy stanowi, że: „Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

 

2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;

2) okien i drzwi;

3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;

4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej;

6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;

7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;

8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;

9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,

b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.”

 

Tak więc z pewnością naprawa i konserwacja stolarki okiennej czy też docieplenie nie leży w Pani jako najemcy gestii.

 

Kolejna wątpliwość wynika z faktu, do kogo ma Pani kierować swoje roszczenia, otóż najlepiej sprawdzić, kto jest właścicielem lokalu poprzez treść księgi wieczystej, czy też, jeśli ma Pani mieszkanie z przydziału – zasięgnięcie informacji w urzędzie miasta czy gminy, bowiem urzędnicy dysponują danymi, kto jest w danym momencie właścicielem lokalu, w którym Pani zamieszkuje, w tym czy to jest prywatna osoba, czy też mieszkanie to wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego danej gminy.

 

Proszę się upewnić co do osoby wynajmującego, a następnie najlepiej zbiorowo z innymi mieszkańcami skierować do niego pismo, w którym wskażecie Państwo na jego obowiązki i zwrócicie się z prośbą o ich wykonanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton