Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koniec dozoru kuratora

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.07.2013

Otrzymałem wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata (dokładnie wyrok uprawomocnił się 3 lipca 2010 r.). Od tego czasu byłem pod nadzorem kuratora sądowego. Okres zawieszenia jednak minął, a kurator nadal do mnie przychodzi. Czy mam obowiązek wpuszczać go do domu? Kiedy kończy się okres dozoru kuratora?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koniec dozoru kuratora

Przepisy prawa regulujące zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Ponieważ nie wskazuje Pan na stan swojej wiedzy w zakresie przysługujących Panu praw, pozwoli Pan, że w pierwszej kolejności omówię przepisy prawa regulujące zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, a następnie przejdę do orzecznictwa i poglądów literatury w odniesieniu do przedstawionego problemu: terminu końca dozoru kuratorskiego.

 

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

 

 1. od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 2. od roku do 3 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

 

Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie: K.k.) zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Kiedy upływa okres dozoru kuratora?

Dozór jest obowiązkowy wobec młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego w art. 64 § 2 K.k., a także wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

 

Ustawodawca posługuje się zwrotem „w okresie próby”, co wskazuje, że kurator może wykonywać swoje obowiązki jedynie w okresie próby (a więc po tym okresie następuje koniec dozoru kuratora). W mojej ocenie do tego przepisu nie można zastosować wykładni rozszerzającej, tj. moim zdaniem nie ma zastosowania przepis przewidujący, że skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Mowa bowiem o okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby. Czym innym jest zatem okres próby, a czym innym 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby.

 

Skoro wyrok skazujący uprawomocnił się w dniu 3 lipca 2010 r., okres próby upływa z dniem 3 lipca 2013 r. W chwili obecnej biegnie okres 6 miesięcy, który pozwoli na zatarcie skazania z mocy prawa w sytuacji pozytywnego zakończenia okresu próby i dodatkowych 6 miesięcy.

W mojej ocenie zasadne jest wystosowanie pisma do kuratora zawodowego z informacją, że w chwili obecnej jego wizyty nie są zgodne z prawem, ponieważ okres próby upłynął z dniem 3 lipca 2013 r.

Zakres praw i obowiązków kuratora sądowego

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

 

 1. odwiedzania w godzinach od 7 do 22 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
 2. żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
 3. żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
 4. przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
 5. żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

 

Kontrola wykonania nałożonych na skazanego obowiązków probacyjnych, o których mowa w art. 72 K.k., może mieć miejsce tylko w okresie próby.

 

Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:

 

 1. sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy;
 2. kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków;
 3. składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu;
 4. składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego;
 5. składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru;
 6. składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary;
 7. składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia;
 8. składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej;
 9. składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności;
 10. udzielanie pomocy postpenitencjarnej;
 11. udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie;
 12. podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego;
 13. przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego wywiadów środowiskowych;
 14. wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności;
 15. wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów odrębnych.

 

W art. 173 pkt 2 Kodeksu karnego wykonawczego (w skrócie: K.k.w.) mowa jest jednak ponownie o kontrolowaniu w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na niego obowiązków. Skoro zatem okres próby się zakończył, kurator sądowy nie ma prawa wykonywać swoich obowiązków wobec Pana.

 

Według mnie powinien Pan zatem wystosować pismo do kuratora sądowego ze wskazaniem, że doszło do pozytywnego zakończenia okresu próby orzeczonej wyrokiem skazującym, co skutkuje zwolnieniem kuratora sądowego z jego obowiązków względem Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa plus cztery =

»Podobne materiały

Dozór kuratora

Syn dostał dozór kuratora. Przyszło pismo z sądu pouczające, że ma się zgłosić w ciągu 7 dni do kuratora. Tam jednak nie ma jego papierów. Czy ma czekać na wezwanie pisemne od kuratora? 

 

Dozór elektroniczny dla więźnia – niedopełnienie formalności

Mój tata został skazany za jazdę na rowerze po alkoholu. Będąc w zakładzie karnym, dostał możliwość skorzystania z dozoru elektronicznego (opaska). Został wypuszczony do domu i miał otrzymać opaskę. Dwa dni później jednak zadzwoniono, że tata nie dopełnił formalności i ma wrócić do zakładu karnego.

 

Doniesienie o wykroczeniu i oskarżenie o pomówienie

W doniesieniu o wykroczeniu podałam na policji, iż podejrzewam pewną osobę o dokonanie przestępczego czynu. Czy mogę być oskarżona o pomówienie?

 

Umorzenie postępowania a powtórny egzamin na prawo jazdy

Miałam sprawę o przestępstwo drogowe, jako środek zapobiegawczy zastosowano zatrzymanie prawa jazdy. Postępowanie umorzono, nie stwierdzono popełnienia przestępstwa. Prawo jazdy miało mi zostać zwrócone, ale mam problem z urzędnikami w wydziale komunikacji, którzy uparcie twierdzą, że powinnam zdać

 

Wyrok karny i niezgłoszenie się do więzienia

W 1992 r. wydano wyrok skazujący – zostałem skazany na 3 lata więzienia. Nie zgłosiłem się jednak do zakładu karnego, gdyż udało mi się dostać pracę za granicą. Czy kara ulega przedawnieniu? Czy mogę przyjechać do Polski?

 

Brat nie wpuszcza nas do mieszkania rodziców - co zrobić?

Moi rodzice są po rozwodzie, lecz nie przeprowadzili dotąd podziału majątku. Oboje są właścicielami mieszkania, w którym jestem na stałe zameldowany. Ojciec mieszka w domu na wsi, a matka w mieszkaniu po swej matce. Kilka lat mieszkałem za granicą, obecnie pracuję w Polsce, ale w większość jestem w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »