Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywa książeczka sanepidowska

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 13.07.2012

Przebywam czasowo w USA (mam wizę). Przed wyjazdem (w 2008 r.) okazało się, że ja i koleżanki ze sklepu miałyśmy fałszywe książeczki sanepidowskie. Po moim wyjeździe koleżanki zostały wezwane jako świadkowie. Teraz okazało się, że są kolejne przesłuchania, tym razem jesteśmy oskarżone. Wiem, że mogę czekać na rozprawę lub dobrowolnie poddać się karze. Obecnie sprawa jest zawieszona na czas mojego pobytu w USA (jeszcze ponad rok), nie wydano listu gończego. Zamierzam przyjechać do kraju na urlop. Czy mam do tego prawo? Czy mogę być zatrzymana? Jak się zachować? Czy mogę mieć problemy z przedłużeniem wizy? Dodam, że – mimo że to naiwne – myślałam, że książeczka jest w porządku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji prokurator najprawdopodobniej będzie chciał przedstawić Pani zarzut podrobienia i posługiwania się podrobionym dokumentem, jakim jest fałszywa książeczka sanepidowska. Kodeks karny w art. 270 § 1 stanowi, że „kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. § 2a tego samego artykułu mówi: „W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Ponieważ zgodnie z tym, co Pani opisuje, zarówno Pani, jak i koleżanki jedynie posługiwałyście się podrobionymi książeczkami, grożąca Pani kara na pewno nie będzie kara najwyższą, tj. karą pozbawienia wolności na lat 5.

 

Istnieje także duża szansa na to, iż sąd uzna, że Pani czyn stanowił przypadek mniejszej wagi, bowiem nikt nie ucierpiał w związku z posługiwaniem się przez Panią fałszywą książeczką sanepidowską, nie został również poszkodowany Skarb Państwa, a w związku z tym można Pani zachowanie zakwalifikować z § 2a art. 270. Taka kwalifikacja automatycznie spowoduje, że będzie Pani groził niższy wymiar kary i górna granica kary pozbawienia wolności będzie mogła wynieść jedynie 2 lata.

 

Ponieważ nie była Pani nigdy wcześniej karana, ma Pani dobrą opinię i, jak rozumiem, ma Pani zamiar współpracować z prokuraturą, to z całą pewnością, jeżeli dojdzie do procesu sądowego, sąd skorzysta z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Będzie to oznaczać, że jest Pani osobą skazaną – będzie Pani widniała w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak nie będzie Pani musiała odbyć orzeczonej względem Pani osoby kary.

 

Jeżeli Pani koleżanki również potwierdzą, iż nie wiedziałyście Panie o tym, iż książeczki zostały sfałszowane i nie używałyście ich Panie świadomie, chcąc złamać przepisy prawa, to ma Pani nie tylko szanse na warunkowe zawieszenie wykonania kary, ale również na orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności kary ograniczenia wolności. Kara ograniczenia wolności orzekana jest na okres od 1 do 12 miesięcy. Zgodnie z art. 34 § 2 „w czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

 

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,

3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary”.

 

Ponieważ czyn Pani zarzucany (czyli korzystanie ze sfałszowanej książeczki sanepidowskiej) jest tzw. występkiem zagrożonym karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności istnieje także możliwość, by złożyła Pani w prokuraturze wniosek o dobrowolne poddanie się karze, w której zaproponuje Pani wymiar kary, której chciałaby się Pani poddać. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego, prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym (czyli Panią) kary bez koniczności przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. O tym, czy wymiar zaproponowanej i uzgodnionej z prokuratorem kary jest prawidłowy, zadecyduje sąd. Dzięki takiemu wnioskowi może Pani liczyć na korzystniejszy dla siebie wymiar kary.

 

Jeżeli nie złoży Pani takiego wniosku na etapie postępowania w prokuraturze, to będzie mieć Pani jeszcze jedną szansę przed sądem. Zgodnie z art. 387 § 1 „do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego”.

 

Prokuratura prawidłowo poinformowała, że gdy wróci Pani do kraju, może Pani być zatrzymana do wyjaśnienia. Ponieważ nie ma za Panią wystawionego listu gończego ani ENA, nie grozi Pani natychmiastowe aresztowanie na lotnisku i doprowadzenie do zakładu karnego. Jeżeli chce mieć Pani pewność, iż w trakcie Pani pobytu w kraju nic złego się nie wydarzy i nie zostanie Pani zatrzymana, to proszę skontaktować się z prokuratorem prowadzącym Pani sprawę i porozmawiać z nim, że chciałaby Pani przylecieć do kraju i dobrowolnie stawić się w prokuraturze, by złożyć zeznania. Ponieważ prokuratura wie, iż przebywa Pani czasowo zagranicą, to zawiesiła postępowanie w Pani sprawie i obecnie nie podejmuje żadnych działań w Pani sprawie, w związku z tym w najbliższym czasie na pewno nie wyda również listu gończego za Panią.

 

Polski Kodeks karny stanowi, iż czyny zabronione ulegają przedawnieniu, po którym sprawcy przestępstw nie ponoszą dłużej odpowiedzialności karnej. I tak art. 101 § 1 stanowi, że „karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

 

Oznacza to, iż czyn posługiwania się sfałszowanymi dokumentami, np. sfałszowaną książeczką sanepidowską, jako zagrożony odpowiedzialnością karną od 1 roku do lat 5, przedawnia się po upływie lat 10, liczonych od dnia jego popełnienia, tj. dnia ujawnienia przez kontrolę.

 

Ponieważ postępowanie dotyczące Pani czynu toczy się nadal w sprawie, a nie przeciwko Pani, bowiem nie przedstawiono Pani zarzutów – nie stosuje się wobec Pani wydłużenia okresu przedawnienia. Oznacza to, że zakładając, że Pani czyn miał miejsce 4 lat temu, tj. w 2008 roku, przedawnienie nastąpi w 2014 roku.

 

Dla pewności musiałaby Pani jednak poprosić koleżankę, by dowiedziała się, czy wydano wobec Pani postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W sytuacji, gdyby takie postanowienie było wydane, to oprócz art. 101 § 1 pkt 2a zastosowanie mieć będzie także przepis art. 102 Kodeksu karnego: „Jeżeli w okresie biegu przedawnienia wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w art. 101 § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu”. Oznacza to, iż do okresu 10-letniego przedawnienia Pani czynu doliczyć by trzeba kolejne 10 lat, czyli do przedawnienia doszłoby dopiero w 2024 roku.

 

Ponieważ jednak chce Pani ubiegać się o wydanie ponownej wizy, musi Pani mieć świadomość, iż każdy wyrok – czy to grzywna, czy pozbawienie wolności, kara z zawieszeniem jej wykonania czy dobrowolne poddanie się karze z art. 335 Kodeksu postępowania karnego – będzie dla Pani wyrokiem skazującym, który będzie widniał w Pani aktach. Wyrok ten może utrudnić Pani otrzymanie ponownej wizy do USA. Jeżeli jednak postępowanie będzie nadal zawieszone, to nie dojdzie do wpisania Pani do Krajowego Rejestru Karnego, co będzie oznaczać, iż przy ubieganiu się o wizę będzie Pani mogła podawać się za osobę niekaraną. Zawsze jednak, gdy będzie Pani przekraczać granicę polskąm będzie groziło Pani zatrzymanie przez służby graniczne, a także potem na terenie kraju przez policję, w przypadku ewentualnej kontroli, np. drogowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus zero =

25.07.2012

Oznacza to, że zakładając, że Pani czyn miał miejsce 4 lat temu, tj. w 2008 roku, przedawnienie nastąpi w 2018 roku.

czemu nie tak

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki