Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Związanie z gruntem obiektów na działce rolnej

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 10.07.2012

Kupiłem działkę rolną, którą ogrodziłem i zakupiłem na nią przyczepę kempingową bez prawa rejestracji oraz ubikację przenośną toy-toy. Na działce przebywamy w weekendy. Słyszałem, że wkrótce mam mieć kontrolę dotyczącą związania z gruntem wymienionych obiektów. Jak się zachować, żeby kontrola nie miała nam nic do zarzucenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym przez Pana stanie faktycznym najistotniejsza kwestią dla sprawy jest okoliczność, czy przyczepa oraz toy-toy wykazują stałe związanie z gruntem.

 

W sytuacji gdy przyczepa i ubikacja są związane z gruntem np. za pomocą przyłącza wodnego, kanalizacyjnego czy też energetycznego, to zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane zarówno przyczepa, jak i toy-toy traktowane są jako tymczasowe obiekty budowlane. Zgodnie z definicją tymczasowy obiekt budowlany jest to „obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe”. Budowa tymczasowych obiektów budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli obiekt nie jest trwale połączony z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy obiektu. Po upływie 120. dnia obowiązkowe jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy zgłosić tymczasowy obiekt budowlany staroście właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

 

Jeżeli przyczepa nie jest w żaden sposób powiązana na stałe z gruntem, to nie jest ona obiektem budowlanym, a tym samym w przypadku braku zgody na jej postawienie na działce oraz wizyty inspektora budowlanego nie grożą Panu żadne konsekwencje. W sytuacji jednak gdy przyczepa lub toy-toy są związane z gruntem w sposób trwały, ma Pan kilka możliwości uchronienia się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli nadzoru budowlanego.

 

I tak pierwsza i najłatwiejsza metoda to po prostu przestawienie przyczepy i ubikacji w inne niż dotychczas zajmowane miejsca. Takie przestawienie obiektów będzie musiało jednak następować za każdym razem gdy minie 120 dni od ich ustawienia w określonym miejscu działki.

 

Kolejną możliwością uniknięcia kary jest uzyskanie przez Pana pozwolenia na budowę na posiadanej przez Pana działce. Istotne jest to, że nie musi Pan podejmować faktycznej budowy. W tym celu może Pan skorzystać z dwóch niezależnych procedur.

 

W pierwszej procedurze pozostawia Pan przyczepę i toy-toya w dotychczasowym miejscu i zgłasza w starostwie fakt postawienia tymczasowego obiektu budowlanego, jednocześnie oświadczając, że nie posiada Pan warunków zabudowy dla swojej działki. W takiej sytuacji pozwolenie na budowę uzyska Pan w oparciu o regulację art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2001 roku o planowaniu przestrzennym. Metoda ta jest dość szybka i tania, jednak jej mankamentem jest fakt, iż takie pozwolenie starosta wydaje jedynie na jeden rok.

 

Jeżeli posiada Pan ustalone warunki zabudowy dla nieruchomości, to wystarczy przedłożyć je w starostwie w chwili składania zgłoszenia obiektu tymczasowego. W takiej sytuacji otrzyma Pan pozwolenie na budowę na czas nieograniczony.

 

Jeżeli przyczepa lub ubikacja wykazują trwałe związanie z gruntem, a Pan nie podejmie żadnych działań, by zalegalizować ich byt, w przypadku kontroli inspektora budowlanego grozi Panu za wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Dodam jeszcze, że przyczepa kempingowa jest to zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pojazd mechaniczny. Oznacza to, iż przyczepa jako pojazd mechaniczny podlega zawsze obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W związku z tym posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu (art. 29). Proszę pamiętać, że właściwe organy maja prawo kontrolować, czy zawarł Pan umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jeżeli kontrola wykaże, iż nie spełnił Pan obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, będzie Pan obowiązany wnieść opłatę w wysokości równowartości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 88). Jednocześnie będzie Pan zobowiązanym do zawarcia umowy ubezpieczenia na bieżący rok kalendarzowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do dokonania ubezpieczenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (art. 90).

 

Ponieważ przyczepa stanowi pojazd mechaniczny, podlega ona także obowiązkowi rejestracji zgodnie z regulacją rozdziału 2. „warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu” ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponieważ nie korzysta Pan na co dzień z przyczepi i nie przewozi jej Pan po drogach, może Pan po zarejestrowaniu pojazdu złożyć wniosek o jego czasowe wyrejestrowanie ze względu na czasowe wycofanie pojazdu z ruchu w oparciu o art. 78a ust. 4 powoływanej powyżej ustawy. Wycofanie pojazdu z ruchu może trwać od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. W związku z wycofaniem czasowym pojazdu z ruchu i następującym po nim wyrejestrowaniu pojazdu następuje zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, a tym samym zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. (art. 8 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach).

 

W związku z powyższym uważam, że powinien Pan jak najszybciej dokonać rejestracji pojazdu, a następnie jego czasowego wycofania z ruchu, co pozwoli Panu opłacać mniejszą składkę ubezpieczeniową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki