Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura belgijska w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.05.2014

Moja mama otrzymuje belgijską emeryturę po mężu. Mieszka w Belgii, ale zastanawia się nad przeprowadzką na stałe do Polski. Czy w przypadku przelewów emerytury na polskie konto urząd skarbowy będzie pobierał jakiś podatek? Czy przelew może być robiony na polskie konto? Jak wyglądać będzie rozliczenie mamy, gdy otrzyma także polską emeryturę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pana pytanie determinuje pojęcie miejsca zamieszkania osoby, która świadczenia pobiera. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych: „osoby fizyczne tylko jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Natomiast „jeśli osoby fizyczne nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

1) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości”.

 

Powyższe regulacje stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, co na ogół zmienia bardzo wiele.

 

Umową, która znajdzie tu zastosowanie, jest konwencja podpisana w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

 

Zgodnie z tą konwencją „określenie »osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie« oznacza każdą osobę, która, zgodnie z prawem tego Państwa, podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, wszystkie jego jednostki terytorialne lub organy lokalne. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. Jeżeli, stosownie do powyższego, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

 

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;
  3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia”.

 

Należy zatem na gruncie powyżej wymienionych zasad określić miejsce zamieszkania Pana mamy w okresie, o który Pan pyta. Przyjmując, że mama przeniesie swoje miejsce zamieszkania do Polski, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, gdy obie emerytury będą opodatkowane tylko w Polsce.

 

Twierdzenie takie opieram na art. 18 konwencji, zgodnie z którym „emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania”.

 

Zasada ta nie dotyczy rent i emerytur przekazywanych przez Umawiające się Państwo albo przez jego organ lokalny bezpośrednio, bądź z utworzonych przez nie funduszy, osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa lub organu lokalnego podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

 

Konkludując, emerytura wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlega opodatkowaniu tylko w Polsce (gdy tu jest miejsce zamieszkania odbiorcy). Obie emerytury byłyby zatem opodatkowane w Polsce.

 

Jedyna wątpliwość, jaką mam w omawianej sytuacji, związana jest z charakterem otrzymywanej z Belgii emerytury, gdyż jest to emerytura „po małżonku”, a nie bezpośrednio z tytułu pracy najemnej Pana mamy – niemniej jednak prawo belgijskie może w różny sposób sytuację tę traktować, włącznie z fikcją przejęcia całości uprawnień, czyli wstąpienia w miejsce zmarłego – co pozwoliłoby art. 18 stosować. Zagadnienie to może być jednak analizowane jedynie na gruncie prawa Belgii, co do którego informacji nie udzielamy.

 

Waluta, w której prowadzony jest rachunek, nie ma wpływu na powyższe obowiązki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 10 =

»Podobne materiały

Dochody z Belgii

Od 2 lat prowadzę działalność gospodarczą w Belgii, gdzie mieszkam z żoną i córką (jest to moje centrum interesów życiowych), jestem rezydentem podatkowym. Dochody z Belgii z działalności są opodatkowane aż na 45%, dlatego myślę, czy jest możliwość zmniejszenia podatku. Mój brat mógłby założyć firmę

 

Rozliczenie dochodu z Belgii przez lekarza

Jestem lekarzem, w Polsce w moim domu mam gabinet (umowa z NFZ). Założyłem też indywidualną działalność w Belgii, przyjmuję pacjentów w gabinecie kolegi. Nie wiem, jak i gdzie mam się rozliczać z dochodów belgijskich – proszę  o pomoc.

 

Ustawa o emeryturach i prawo do świadczenia dla kobiety mieszkającej za granicą

Od 19 lat mieszkam w Kanadzie. Za trzy miesiące kończę 60 lat, mogłabym więc starać się o polską emeryturę. W Polsce przepracowałam prawie 20 lat (mając kilka miesięcy przerw). Czy mam szansę na otrzymanie emerytury? Kiedy powinnam złożyć wniosek? Czy da się oszacować jej ewentualną wysokość?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »