Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zmusić byłego partnera córki do opuszczenia mieszkania?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 07.09.2019

Jestem właścicielem mieszkania, w którym mieszka córka z partnerem, którego zameldowała pół roku temu na pobyt czasowy. Na dzień dzisiejszy nastąpił rozpad związku, a partner nie chce opuścić mieszkania. Jakie kroki muszę podjąć, aby opuścił mieszkanie? Jak zmusić byłego partnera córki do opuszczenia mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zmusić byłego partnera córki do opuszczenia mieszkania?

Fot. Fotolia

W polskich realiach komuś z bliskiego grona rodzinnego (w tym osobie zaangażowanej w związek osobisty) na ogół miejsce zamieszkania udostępnia się nieodpłatnie, a więc w sposób właściwy umowie użyczenia – od art. 710 do art. 719 Kodeksu cywilnego. Jeżeli także ów pan nie był zobowiązany płacić czynszu – to jest świadczenia typowego np. dla umowy najmu (art. 659 i następne K.c.) – to można zakładać, że nadal jest on stroną umowy użyczenia (jako biorący w użyczenie); skoro mieszkanie jest Pańskie, to prawdopodobnie Pan jest drugą stroną umowy użyczenia (czyli użyczającym). Stosunkowo często (zwłaszcza w kontekstach rodzinnych) umowę użyczenia zawiera się w formie ustnej; jest to prawnie dopuszczalne – np. brak formy pisemnej nie oznacza nieważności umowy. Jeżeli ów mężczyzna był i jest obowiązany płacić czynsz – na Pańską rzecz (jako Pański przychód) – to prawdopodobnie zawarto umowę najmu (z Panem jako wynajmującym oraz z owym mężczyzną jako najemcą); także umowę najmu wolno zawrzeć w formie ustnej – chodzi głównie o aspekt cywilistyczny, bo w relacjach z administracją podatkową przydaje się forma pisemna (czynsz najmu wiąże się z obowiązkami podatkowymi).

 

Również w przypadku zawarcia umowy użyczenia (nie tylko w opisanej przez Pana sytuacji) dobrze jest pamiętać o tym, że biorący w użyczenie jest zobowiązany ponosić „koszty bieżące” (art. 713 K.c.) – np. opłaty na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub za prąd. Nie chodzi więc o całkowitą bezpłatność – lub o fundowanie czegoś biorącemu w użyczenie.

 

Prawidłowe określenie rodzaju umowy, stanowiącej dla owego człowieka tytuł prawny do korzystania z należącego do Pana mieszkania, przyda się – zwłaszcza w celu wypowiedzenia poprawnie nazwanej umowy (np. umowy użyczenia albo umowy najmu) oraz w formułowaniu innych pism (np. zawezwania do próby ugodowej lub powództwa do sądu). Dopóki owemu panu przysługuje tytuł prawny do używania odnośnego mieszkania, dopóty przedwczesne byłoby wytaczanie mu powództwa – szczególnie powództwa o eksmisję.

 

Należy dążyć do ustania stosunku prawnego (umownego), oznaczającego przysługiwanie owemu mężczyźnie tytułu prawnego do Pańskiego mieszkania. Prawidłowe nazwanie rodzaju umowy powinno pomóc w osiągnięciu tego celu. W pisemnym wypowiedzeniu umowy – a z Pańskich słów można wywnioskować, że chodzi o umowę użyczenia – należałoby wskazać rodzaj umowy (np. „wypowiedzenie umowy użyczenia” / „wypowiadam umowę użyczenia”), okres wypowiedzenia (np. miesiąc) oraz wezwać do opuszczenia mieszkania (wraz ze wszystkimi rzeczami) przez Wezwanego, najlepiej najpóźniej w terminie upływu wypowiedzenia umowy. Ustawodawca nie określił terminu wypowiedzenia umowy użyczenia. Praktyka (zwłaszcza praktyka orzecznicza) wskazuje na potrzebę uwzględniania sytuacji (w tym sytuacji osoby korzystającej z cudzej rzeczy na podstawie umowy użyczenia). Niekiedy może chodzić o sytuację osobistą – np. odpowiednio dłuższy okres wypowiedzenia w przypadku bardzo poważnych problemów ze znalezieniem nowego mieszkania, odwiedzanie bliskiego krewnego w szpitalu lub niezbędność używania pojazdu w dojeżdżaniu do pracy (w przypadku użyczenia pojazdu). Istotne mogą być relacje z innymi mieszkańcami tego samego domu lub mieszkania. Czasami ważne są relacje z użyczającym (dającym w użyczenie) lub potrzeba zabezpieczenia własnych potrzeb mieszkaniowych przez właściciela mieszkania (np. pożar lub katastrofa budowlana w dotychczas używanym przez niego mieszkaniu). W przypadku umowy najmu (której zupełnie nie wykluczam) proszę o więcej szczegółów – z uwagi na potrzebę brania pod uwagę różnych szczegółów. Samo zakończenie relacji osobistych nie oznacza przesłanki rozwiązania umowy, która dotyczy mieszkania, np. umowy użyczenia; to może być okoliczność istotna, ale trzeba ją brać pod uwagę w (nieco) szerszym kontekście.

 

Załóżmy, że Pan wyśle (listem poleconym, i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) w najbliższych dniach. Jeżeli ów mężczyzna będzie nadal mieszkał po upływie okresu wypowiedzenia umowy, to będzie zobowiązany do płacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów); wyjątkiem byłoby wytoczenie przez niego powództwa – np. o wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy użyczenia – lub ugodowe wydłużenie takiego terminu z Panem. Takie odszkodowanie na ogół jest odpowiednikiem czynszu w danych realiach – z uwagi na np.: standard mieszkania, liczbę zajmowanych metrów kwadratowych, lokalizację.

 

Po upływie okresu wypowiedzenia umowy (zapewne umowy użyczenia) zasadne mogłoby być wytoczenie powództwa o eksmisję (w ramach roszczenia o wydanie rzeczy, czyli pierwszego z roszczeń na podstawie art. 222 K.c.) lub zawezwanie do próby ugodowej (przed sądem rejonowym) – takie wezwanie objęte jest niską opłatą sądową.

 

W powództwie do sądu (podobnie jak w zawezwaniu do próby ugodowej) można by domagać się nie tylko opuszczenia mieszkania, ale także uregulowania świadczeń finansowych – np. z tytułu ponoszenia kosztów bieżących (art. 713 K.c.) lub tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu (po rozwiązaniu umowy, dającej owemu Panu tytuł prawny do lokalu). Zawezwanie do próby ugodowej powinno zawierać propozycję ugodową (wariant proponowanej ugody, art. 917 i art. 918 K.c.), by łatwiej było osiągnąć porozumienie w trakcie sądowego posiedzenia pojednawczego – od art. 184 do art. 186 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Gdyby ów mężczyzna dopuszczał się przemocy w rodzinie (w tym przemocy psychicznej), to ktoś z nim współmieszkający (zwłaszcza ofiara takiej przemocy) byłby upoważniony zawnioskować do sądu cywilnego o zobowiązanie go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Taki środek prawny przewidziano w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; w art. 2 tejże ustawy określono przemoc w rodzinie (rozumianą jako przemoc wobec kogoś mieszkającego w jednym mieszkaniu lub domu bez podziału na mieszkania).

 

Na podstawie orzeczenia sądowego (zwłaszcza prawomocnego) wolno prowadzić czynności egzekucyjne – np. dokonywać eksmisji; zakazane jest „wyręczanie komornika”. Zależnie od sytuacji, różne mogą być możliwości dokonania eksmisji – szczególnie słabo przed eksmisją chronieni są sprawcy przemocy w rodzinie.

 

Czasami wystarcza spokojna i merytoryczna rozmowa. Niekiedy zaś niezbędne okazuje się skierowanie do komornika sądowego wniosku o przeprowadzenie eksmisji. Czasami sytuacja jest tak poważna, że wkraczają organy ścigania (np. w przypadku przemocy wobec domowników). Gdy pan ten przestanie mieszkać, zasadne będzie jego wymeldowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 0 =

»Podobne materiały

Jednoczesne wniesienie pozwu rozwodowego i wniosku o ustalenie rozdzielności majątkowej

Dostałem pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, ponieważ z żoną mieszkamy osobno już trzy lata. W tym samym czasie sam złożyłem pozew rozwodowy. Czy mogę wnioskować o odrzucenie pozwu o ustalenie rozdzielności, skoro po rozwodzie automatycznie nasz majątek zostanie podzielony? C

 

Sprzedaż mieszkania z majątku odrębnego i zasada surogacji

Przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymałam mieszkanie w formie darowizny. Jak rozumiem, po ślubie nie weszło ono do majątku wspólnego. Obecnie chciałabym je sprzedać i pieniądze odłożyć na lokatę. Jak mogę się zabezpieczyć przed tym, by pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie stały się majątki

 

Zgodziła się na rozwód, teraz kłamie i mówi nie

Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa. O rozwód wniosłem ja, żona się na to zgodziła. Jesteśmy małżeństwem 15 lat, mamy jedno dziecko – 12-letnie. Mieszkamy oboje razem w tym samym mieszkaniu do dzisiaj, ale od długiego czasu nie ma miedzy nami żadnej więzi ani fizycznej, ani gospodar

 

Fałszerstwo biletu

Jestem posądzona o sfałszowanie biletu MZK, sprawa została skierowana do policji. Czy grozi mi postępowanie karne? Chciałabym uniknąć rozprawy sądowej, nie chcę w niej uczestniczyć. Czy mogę zatem wynająć adwokata, który będzie mnie reprezentował?

 

Wypowiedzenie dla nauczyciela na zwolnieniu lekarskim

Jestem nauczycielką. Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu złamania nogi. W czasie jego trwania otrzymałam pismo o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Jako jego przyczyny zostały podane zmiany organizacyjne planu nauczania. D

 

Stałe zamieszkanie za granicą a rejestracja samochodu w Polsce

Od prawie 20 lat mieszkam za granicą, jednak posiadam obywatelstwo polskie. Chciałbym sobie kupić i zarejestrować samochód w Polsce na moje nazwisko. Samochodu używałbym tylko podczas mojego pobytu w Polsce, aby nie wynajmować pojazdów. Dodam, że posiadam posiadłość w Polsce, którą odliczyłem po rod

 

Zespół muzyczny - jaką formę działalności wybrać, aby go założyć

Zastanawiam się nad założeniem zespołu muzycznego grającego na weselach. W jakiej formie najlepiej zalegalizować taką działalność? Z jakimi to się wiąże kosztami? Jakie umowy zawierałbym z klientami i na jakich zasadach?

 

Rozliczenie działalności wykonywanej na terenie Holandii

Prowadzę działalność gospodarczą od 2015 r., lecz wykonuję ją na terenie Holandii. Według przepisów jako jednoosobowa firma na terenie UE mogę wykonywać usługi na terytorium innego krają, lecz nie dłużej niż 24 miesiące. Moje pytanie, czy i w jaki sposób powinna być prowadzona księgowość, aby unikną

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »