Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszerstwo biletu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 20.01.2011

Jestem posądzona o sfałszowanie biletu MZK, sprawa została skierowana do policji. Czy grozi mi postępowanie karne? Chciałabym uniknąć rozprawy sądowej, nie chcę w niej uczestniczyć. Czy mogę zatem wynająć adwokata, który będzie mnie reprezentował?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jest Pani podejrzana o popełnienie występku fałszerstwa dokumentów. Zgodnie z art. 270 § 1 Kodeksu karnego „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Jak natomiast wskazuje art. 270 § 2a K.k., „W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

W sprawie zostało zapewne wszczęte dochodzenie. Prowadzone jest ono przez policję lub też bezpośrednio przez prokuratora. Rozumiem, że przyznaje się Pani do popełnionego przestępstwa. W toku postępowania karnego prowadzący może uzgodnić z Panią karę lub środek karny, a następnie zamieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

 

Jak wskazuje bowiem art. 335 § 1 Kodeksu postępowania karnego, „Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karą nieprzekraczającą 10 lat pozbawienia wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte”.

 

Jeżeli akt oskarżenia będzie zawierał wniosek w trybie art. 335 K.p.k., sprawa zostanie skierowana na posiedzenie (nie na rozprawę). Postępowanie dowodowe nie będzie prowadzone.

 

Pani – jako oskarżona – będzie miała prawo wziąć udział w posiedzeniu (a więc Pani udział nie będzie obowiązkowy). Może się jednak zdarzyć, że sąd wezwie Panią do osobistego stawiennictwa na posiedzeniu sądu. Jak wskazuje bowiem art. 343 § 5 K.p.k., udział prokuratora, oskarżonego lub pokrzywdzonego w posiedzeniu jest obowiązkowy, „jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi”.

 

Jeżeli sąd uwzględni złożony przez prokuratora wniosek, wówczas sąd skaże Panią wyrokiem. Możliwa jest również taka sytuacja, iż sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku. Wtedy sprawa będzie podlegała rozpoznaniu na zasadach ogólnych (odbędzie się rozprawa).

 

Należy pamiętać, iż stosownie do art. 343 § 1 K.p.k. oraz uwzględniając wniosek, o którym mowa w art. 335, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, warunkowo zawiesić jej wykonanie albo orzec wyłącznie środek karny wymieniony w art. 39 pkt 1-3, 5-8 Kodeksu karnego.

 

Innym środkiem, który może być zastosowany w Pani sprawie, a który znacznie przyspieszy procedurę, jest dobrowolne poddanie się karze. Stosownie do art. 387 § 1 K.p.k. „Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu”.

 

Zgodnie z art. 387 § 2 K.p.k. „Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku”.

 

Jeśli chodzi o zaproponowanie kary, która miałaby być Pani wymierzona, to należy określić konkretnie jej wymiar w granicach zagrożenia ustawowego za dane przestępstwo (w Pani przypadku jest to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat, grzywna lub kara ograniczenia wolności). Jeżeli zaproponowana kara pozbawienia wolności nie przekracza 2 lat, można wnieść o warunkowe zawieszenie jej wykonania.

 

Również w przypadku kary grzywny czy kary ograniczenia wolności można wnieść o warunkowe zawieszenie ich wykonania niezależnie od ich wymiaru. We wniosku o dobrowolnym poddaniu się karze może Pani także zasugerować sądowi odstąpienie od wymierzenia kary i orzeczenie jedynie konkretnego środka karnego.

 

Nie ma natomiast możliwości, by w trybie dobrowolnego poddania się karze domagała się Pani odstąpienia od wymierzenia zarówno kary, jak i środka karnego czy też warunkowego umorzenia postępowania. Sąd w trybie tym może bowiem albo wydać wyrok skazujący, albo skierować postanowieniem sprawę do postępowania na zasadach ogólnych. Na postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania na zasadach ogólnych zażalenie nie przysługuje, jako że postanowienie to nie zamyka drogi do wydania wyroku.

 

Jeżeli wniosek o dobrowolne poddanie się karze zostanie złożony przed rozprawą – sąd wyznaczy rozprawę. Tylko jeżeli sprawa nadaje się do rozpoznania w trybie uproszczonym (a w Pani wypadku nadaje się), sąd orzeka na posiedzeniu, a ewentualny wyrok skazujący wydany na tym posiedzeniu doręcza się stronom z urzędu.

 

W toczącym się postępowaniu karnym może Pani korzystać z usług obrońcy. Udział adwokata nie oznacza jednak, że nie będzie Pani musiała stawić się w sądzie. Sąd może zarządzić stawiennictwo obowiązkowe, np. na posiedzenie sądu w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, jeżeli prokurator zamieści taki wniosek w akcie oskarżenia.

 

Jeżeli przyznaje się Pani do winy i okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, to prowadzący dochodzenie zapewne będzie chciał skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia w akcie oskarżenia wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy. Jak już wyżej wspomniano, kara zaproponowana w takim wniosku powinna być uzgodniona z Panią. Musi Pani zatem wyrazić zgodę na zaproponowaną karę (zapewne otrzyma Pani taką propozycję – oskarżycielowi zależy zazwyczaj, by postępowanie karne zostało jak najszybciej zakończone).

 

Jeżeli oskarżyciel nie zamieści w akcie oskarżenia wniosku o skazanie bez przeprowadzania rozprawy (np. nie dojdzie z Panią do porozumienia w sprawie wymiaru zaproponowanej kary), to będzie Pani mogła złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze, o którym piszę powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 0 =

»Podobne materiały

Brak odpowiedzi pracodawcy na wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jestem pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony od nieco ponad roku. Znalazłam nową pracę, którą mam rozpocząć za 3 tygodnie. Złożyłam wypowiedzenie na mocy porozumienia stron dnia 8.02 roku i jako proponowany termin zakończenia współpracy zaproponowałam 27.02. Wypowiedzenie złożyłam w kadrach

 

Jak unieważnić ślub?

Miesiąc temu wyszłam za mąż. Jednak okazało się, że była to najgorsza decyzja w moim życiu. Nie chcę być z tym człowiekiem. Jestem tego pewna. Jak najszybciej mogę się od niego uwolnić? Po jakim czasie ślub nabiera mocy prawnej?

 

Czy można zmusić sąsiada do pozbycia się agresywnego psa?

Mieszkam na osiedlu domków jednorodzinnych. Sąsiedzi kilka domków dalej mają agresywnego psa – rottweilera. Wiem, że nie mają na tę rasę pozwolenia w gminie (pytałem gminy). Dom nie posiada ogrodzenia. Pies około 2 tygodni temu pogryzł moją 7-letnia córkę. Zdarzenie miało miejsce, gdy córka je

 

Uregulowanie długu w KRUS-ie po zmarłym

W 2015 roku otrzymałem spadek po wujku. Kilka dni temu otrzymałem z KRUS-u pismo z żądaniem uregulowania długu w KRUS-ie po zmarłym (wraz z pozostałymi spadkobiercami). Postanowienie sądu o nabyciu spadku oraz ww. pismo z KRUS. Co powinienem zrobić?

 

Odwołanie decyzji o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza

W rodzinie został przyjęty spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Spadek po połowie przyjęły w ten sposób matka i siostra zmarłej osoby. Po przyjęciu spadku okazało się, że przyjęta hipoteka jest zadłużona. Czy taką decyzję o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza można odwołać? Poza tym, w zes

 

Oskarżenie o taki sam czyn, za jaki orzeczono wyrok w zawieszeniu

Zostałem oskarżony o współudział w kradzieży z włamaniem. Rok temu zostałem skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu (za ten sam czyn). Czy mam szansę nie pójść do więzienia? Dodam, że skradzione rzeczy wróciły do właściciela, a ten nie wniósł sprawy do sądu.

 

Działka rolna bez dostępu do drogi publicznej a możliwość budowy domku letniskowego

Jeżeli działka (rolna) nie ma dostępu do drogi publicznej, ale graniczy z działką należącą do lasów państwowych, to czy można uznać samodzielność tej działki, tak jakby był do niej nieograniczony dojazd i można by było pobudować tam domek letniskowy?

 

Zmiana nazwiska ze względów uczuciowych

Chciałabym zmienić swoje obecne nazwisko na nazwisko partnera – ojca naszego wspólnego dziecka. Urzędnik nie chciał przyjąć mojego wniosku, gdyż nie widział właściwego uzasadnienia. Chciałam usunąć dyskomfort związany z różnicą nazwisk mojego i dziecka. Chcę uniknąć reakcji zdziwienia i dodatk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »