Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Eksmisja brata z domu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.05.2010

W domu dwurodzinnym, który jest wyłączną własnością mojej mamy, mieszka moja siostra i brat z rodziną. Mama obecnie z nimi nie mieszka. Niestety brat z rodziną nie chcą płacić regularnie rachunków, nie pomagają praktycznie w niczym. Czy istnieje możliwość eksmisji brata i jego rodziny, a jeśli tak, to jakie kroki w tym celu należy poczynić? Czy mama ma obowiązek zapewnić bratu mieszkanie zastępcze (dodam, że żona brata ma mieszkanie)? Jak długo może trwać taka sprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W chwili obecnej należy przyjąć, że jeżeli mama nie podpisała z bratem umowy najmu, to Pani brat zajmuje dom na podstawie umowy użyczenia, czyli że mama użyczyła bratu i jego rodzinie swój dom, ponieważ wyraża zgodę na zamieszkiwanie brata w domu.

 

Pani mama jest właścicielem tego domu i z tego tytułu ma możliwość poczynienia kroków prawnych w celu wyeksmitowania swojego syna z domu, jeżeli syn nie zechce dobrowolnie go opuścić po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy użyczenia przez Pani mamę. Pani siostra może w ewentualnym postępowaniu przesądowym i sądowym reprezentować mamę jako jej pełnomocnik. Ważne jest, aby Pani siostra posiadała pełnomocnictwo w zakresie, w którym mieszczą się sprawy związane z dokonywaniem czynności prawnych związanych z domem i reprezentowaniem mamy w sprawie sądowej (pełnomocnictwo procesowe).

 

Według art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 

Natomiast według art. 716 Kodeksu cywilnego, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne, bez znaczenia jest, jakie powody sprawiają, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu.

 

Jeżeli po stronie właściciela mieszkania (Pani mamy) nastąpi brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, to należy uznać to za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania tej umowy. Jeżeli po rozwiązaniu umowy użyczenia brat i jego rodzina nie opuszczą mieszkania, Pani mama będzie mogła żądać opuszczenia przez nich mieszkania i opróżnienia go z ich rzeczy. Żądanie eksmisji będzie wyrazem tego, że właściciel mieszkania (Pani mama) jest przeciwny, by Pani brat i jego rodzina nadal zamieszkiwali w jego domu. 

 

Aby poczynić kroki w celu wyeksmitowania brata i jego rodziny, Pani mama (w jej imieniu jej pełnomocnik) może przesłać bratu i jego żonie (w osobnych pismach) wezwanie do opuszczenia w określonym terminie (ważne, by to był termin rozsądny, pozwalający bratu znaleźć inny lokal, czyli np. 1 miesiąc, 2 miesiące) domu, który należy do mamy.

 

W szczególności w piśmie można wskazać, że Pani mama nie zgadza się na to, aby jej syn i jego rodzina nadal zamieszkiwali w jej domu, i że dom stał się mamie potrzebny. Można wskazać, że jeżeli brat i jego żona nie zastosują się do wezwania i nie opuszczą we wskazanym terminie domu, to mama skieruje pozew o eksmisję do sądu, a także zacznie naliczać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z domu w określonej miesięcznej wysokości (może to być kwota odpowiadająca wartości czynszu, jaki mama może otrzymać za wynajem części domu zajmowanego przez brata).

 

Jeżeli brat i jego rodzina nie opuszczą domu w terminie wskazanym w wezwaniu, mama będzie mogła złożyć w sądzie pozew o eksmisję. Podstawę ewentualnego roszczenia o eksmisję stanowić może art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu właściciel może żądać od osoby, która faktycznie włada jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

W ewentualnym pozwie o eksmisję powinna Pani mama powinna wskazać, że jej syn i synowa nie są uprawieni do zamieszkiwania w domu należącym do niej.

 

Dotychczas syn mamy zamieszkiwał w domu za zgodą jego właściciela (mamy). Okoliczność ta świadczy, że pomiędzy stronami (mamą i jej synem) doszło do zawarcia umowy użyczenia na czas nieoznaczony. Z brzmienia art. 716 Kodeksu cywilnego wynika, że użyczający, któremu rzecz stanie się potrzebna z powodów nieprzewidywalnych w dniu zawarcia umowy, może żądać jej zwrotu, chociażby umowa była zawarta na czas określony. Co ważne – tak jak pisałem wcześniej – bez znaczenia jest, jakie powody sprawiają, że rzecz staje się potrzebna użyczającemu, ale mama może np. wskazać, że chce wynająć to mieszkanie w celu uzyskania dodatkowego dochodu.

 

W ewentualnym pozwie Pani mama powinna wskazać, że po jej stronie, jako właściciela mieszkania, nastąpił brak woli do kontynuowania umowy użyczenia, co z kolei należy uznać za wystarczający powód do stwierdzenia rozwiązania tej umowy. Żądanie eksmisji jest wyrazem tego, że Pani mama, jako właściciel domu, jest przeciwna, by jej syn i jego rodzina nadal zamieszkiwali w jej domu.  

 

Gdyby Pani brat żądał oddalenia powództwa ze względu na zasady współżycia społecznego, Pani mama może wskazać, że rodzina syna może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, zamieszkując w mieszkaniu należącym do żony Pani brata.

 

Na podstawie powyższych okoliczności Pani mama nie powinna mieć problemów z wyeksmitowaniem syna z domu.

 

Jak już wspomniałem powyżej, Pani mama może przed złożeniem pozwu o eksmisję złożyć na ręce syna wypowiedzenie umowy użyczenia z wezwaniem do opuszczenia domu w wyznaczonym terminie, ale może też od razu złożyć pozew o eksmisję w sądzie. Wówczas pozew doręczony jej synowi będzie traktowany jak wypowiedzenie tej umowy.

 

Stosowny pozew o eksmisję Pani mama powinna wnieść do sądu rejonowego. Opłata od takiego pozwu jest stała i wynosi 200 zł.

 

Jak już pisałem powyżej, wszystkich tych czynności w imieniu mamy może dokonać jej pełnomocnik.

 

Mama nie musi zapewniać synowi mieszkania zastępczego. W toku postępowania o eksmisję sąd ustali, czy Pani bratu i jego rodzinie przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego.

 

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266) w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.  

 

Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do przyznania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich szczególną sytuację materialną i rodzinną (art. 14 ust. 3).  

 

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 

  1. kobiety w ciąży,
  2. małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
  3. obłożnie chorych,
  4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osoby posiadającej status bezrobotnego,
  6. osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

 

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.  

 

Jeżeli Pani brat i jego rodzina nie spełniają powyższych warunków, to sąd nie ma obowiązku przyznania im uprawnienia do lokalu socjalnego. Sąd może jednak takie uprawnienie przyznać ze względu na sytuację materialną, osobistą, zdrowotną i rodzinną Pani brata, która powoduje, że nie są oni w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

 

Jednak to, że żona brata jest właścicielką mieszkania, przemawia za tym, aby sąd nie przyznał rodzinie brata uprawnienia do lokalu socjalnego, chyba że z jakichś obiektywnych powodów nie mogą oni zamieszkać w tym lokalu.

 

Trudno powiedzieć, ile może trwać postępowanie w sprawie – zależy to od aktualnego obłożenia sądu, w którym toczyć się będzie sprawa. Jednak należy powiedzieć, że sprawa nie jest trudna i zawiła pod względem prawnym i nie powinna trwać długo. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy, po przeprowadzeniu 2-3 rozpraw w sprawie, postępowanie się zakończy.

 

Na marginesie dodam, że niezależnie od kwestii eksmisji brata i jego rodziny z domu należy stwierdzić, iż nie ma żadnego uzasadnienia, aby Pani brat i jego rodzina nie ponosili odpłatności za media (prąd, gaz, woda itp.). Stosownie do art. 713 Kodeksu cywilnego biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

 

Ponoszenie opłat za zużyte media mieści się w zakresie ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli więc Pani brat nie płaci za media, a te opłaty ponosi Pani siostra, to na drodze sądowej może żądać zwrotu poniesionych kosztów, za które zobowiązany jest Pani brat i jego żona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + VI =

»Podobne materiały

Powództwo o uchylenie alimentów z datą wsteczną

Mój partner ma egzekwowane z pensji zaległe alimenty na syna. Dziś chcieliśmy się dowiedzieć od komornika, jaki jest stan zadłużenia. Okazało się wtedy, że są jeszcze płacone alimenty bieżące. To nas zaskoczyło, bo syn partnera jest pełnoletni i się nie uczy, tylko pracuje. Była żona nie zawiesiła a

 

Decydowanie w najważniejszych sprawach dotyczących dziecka

Żona i ja postanowiliśmy się rozstać. Jestem przed pierwszą rozprawą. Otrzymałem pozew o rozwód bez orzekania o winie oraz bez orzekania przez sąd o moich kontaktach z dzieckiem (tak wcześniej ustaliłem z żoną). Zmartwił mnie zapis w pozwie o ograniczeniu moich praw rodzicielskich do ogólnego wglądu

 

Darowizna połowy samochodu

Sprawa dotyczy darowizny samochodu na rzecz współmałżonka. Samochód został nabyty w trakcie małżeństwa (wspólnota majątkowa) na jednoosobową działalność prowadzoną przeze mnie. Później wycofałem go z firmy na cele prywatne. Chciałbym dokonać darowizny połowy samochodu na rzecz żony. Czy wartość daro

 

Wykup dzierżawionej działki od Lasów Państwowych

Interesuje mnie wykup działki dzierżawionej już kilka lat od Lasów Państwowych. Jak rozpocząć działania, jak sporządzić wniosek o wykup i gdzie składać – do najbliższego nadleśnictwa czy do generalnej dyrekcji? Jakiś czas temu w nadleśnictwie poinformowano mnie, że nie sprzedadzą tej działki.

 

Zwiększenie udziałów w spółce z o.o.

Jestem udziałowcem w spółce z o.o. W jaki sposób można zwiększyć moje udziały w spółce (oczywiście poza kupnem udziałów od pozostałych właścicieli)? Zakładam, że 85% udziałowców wyrazi zgodę na zwiększenie przeze mnie udziałów. Myślałem o dokapitalizowaniu spółki lub zwiększeniu ogólnej liczby udzia

 

Jak sprawnie przeprowadzić eksmisję?

Mieszkamy z żoną w domu, który jest naszą własnością, razem z synem i jego rodziną. Nie utrzymują oni z nami żadnych kontaktów, zachowują się nagannie (m.in. bardzo głośno nawet w nocy), nie płacą żadnych rachunków. Syn ponadto kilkakrotnie nam groził, przez co nie czujemy się bezpiecznie we własnym

 

Kupno mieszkania a eksmisja sprzedającego

Chcę kupić mieszkanie od starszej pani, która po spisaniu aktu notarialnego i zapłacie, chce jeszcze pozostać w mieszkaniu 3 miesiące. Jak się nie wyprowadzi to jakie są szanse jej eksmisji? Jak się prawnie zabezpieczyć przed takim ryzykiem?

 

Jak przekazać przydział na mieszkanie komunalne dziecku?

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Chciałabym kupić na kredyt mieszkanie własnościowe w innym mieście i w nim zamieszkać. Natomiast zależałoby mi, aby w mieszkaniu komunalnym mieszkała moja córka. Co mam zrobić, żeby nie stracić praw do mieszkania komunalnego? Jak przekazać jej przydział na to m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »