Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kara za grożenie nożem

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 23.10.2019

Syn próbował wymusić od pewnej osoby pieniędzy na alkohol, grożąc nożem, osoba ta nie została poszkodowana. Syn został zatrzymany i osadzony na 3 miesiące w areszcie. Jest po odwyku, stara się żyć bez alkoholu. Czy zostanie zwolniony z pracy? Jaka kara my grozi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za grożenie nożem

Fot. Fotolia

Informacje podane przez Panią dają podstawy do przyjęcia, że Pani syn może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu wymuszenia rozbójniczego. Jest to przestępstwo zdefiniowane w art. 282 Kodeksu karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Istotne jest zatem, czy nastąpiło rozporządzenie mieniem przez osobę pokrzywdzona przestępstwem, czy nie. Jeżeli nie, to można wtedy mówić o usiłowaniu popełnienia tego przestępstwa, wtedy ewentualny zarzut postawiony synowi będzie wyglądał następująco: art. 282 w zw. z art. 13.

 

Zgodnie z art. 13:

 

„§ 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego”.

 

Oczywiście, jeżeli w czasie popełnienia czynu Pani syn był pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, najprawdopodobniej będzie poddany badaniom przez biegłego w celu wydania opinii, czy dla obrony jego praw potrzebne jest ustanowienie obrońcy z urzędu, czy nie, a także czy był poczytalny w czasie popełnienia czynu. Brak poczytalności wyłącza odpowiedzialność karna za popełnienie czynu, zaś stwierdzenie przez biegłego, że poczytalność była ograniczona w znacznym stopniu pozwala na nadzwyczajne złagodzenie kary.  

 

Art. 31:

 

„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć”.

 

Jeżeli Pani syn zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, to wcześniejsza karalność będzie miała wpływ na wymiar kary w zakresie tzw. prognozy kryminologicznej. Można starać się o orzeczenie kary z uwzględnieniem dobrowolnego poddania się karze, a także o warunkowe umorzenie postępowania.

 

Co do powiadomienia pracodawcy, generalnie sąd nie zawiadamia z urzędu pracodawcy o fakcie zapadnięcia wyroku skazującego wobec pracownika. Zawiadomienia następują w wyniku orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową. Oczywiście należy pamiętać o wpisaniu osoby skazanej do Krajowego Rejestru Karnego, co następuje każdorazowo z urzędu – w wypadku prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki