Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wąska droga dojazdowa

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 09.05.2012

Prowadzę hotelik w miejscowości nadmorskiej. Od 10 lat staram się, by gmina poszerzyła drogę dojazdową do mojego ośrodka (droga ma 205 cm). Gmina robi same problemy, nie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania, ignoruje moje liczne doniesienia o niebezpieczeństwach. Dodam też, że straciłam wielu klientów – wycieczki autokarowe (pojazdy nie mogą wjechać). Droga nie spełnia norm pożarowych. Jest otoczona działkami prywatnymi, należy do gminy. Jak zmusić gminę do działania? Co zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przesłanej korespondencji wynika, że postępowanie gminy nie jest prawidłowe, jednakże brak jest skutecznych środków prawnych, które skłoniłyby gminę do podjęcia inwestycji. Pozostaje wywieranie presji poprzez pisanie pism, skarg etc.

 

Realizowane inwestycje powinny być wykonywane zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w tym przepisami techniczno-budowalnymi. Normy techniczno-budowlane określające, w jaki sposób należy projektować i wykonywać drogi publiczne, zawiera rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia „rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie”.

 

W myśl § 2 tego aktu: „przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, wykonywaniu dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, a także ich odbudowie, rozbudowie, przebudowie oraz przy remontach objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę”.

 

Opisana droga jest wąska. Powołane rozporządzenie wskazuje w § 14 ust. 8, że „w strefie zamieszkania szerokość pasa terenu przeznaczonego do ruchu pojazdów i pieszych powinna być dostosowana do potrzeb; nie powinna być ona mniejsza, niż wynika to z warunków określonych w przepisach dotyczących dróg pożarowych”.

 

Szerokość dróg pożarowych określa rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

 

W myśl paragrafu 13 ust. 1 tego rozporządzenie „minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmnie 4 m”.

 

Zarzuty, które można tutaj postawić zarządcy, to „tolerowanie” wąskiej, niebezpiecznej jezdni, zagrażającej ruchowi drogowemu.

 

Dbanie o bezpieczeństwo użytkowników dróg to jedno z zadań administracji drogowej. W kontekście poprawy bezpieczeństwa drogowego można wnioskować wykonanie przebudowy całego odcinka drogi.

 

Gmina powinna przystąpić do inwestycji na powyższym odcinku nawet z uwagi na niespełnienie wymogów co do warunków dróg pożarowych.

 

Z tych przyczyn inwestycja przebudowy tej drogi powinna zostać ujęta w planie. Bezzasadne w tej sytuacji będzie na przykład rozpoczynanie przez gminę budowy jakiegoś nowego obiektu lub remont istniejącego, ale niezagrażającego bezpieczeństwu, podczas gdy w gminie istnieje droga niebezpieczna dla życia użytkowników.

 

Pomimo że droga jest wąska i otoczona gruntami prywatnymi, gmina nie jest zwolniona z utrzymania takiej drogi (skoro jest jej właścicielem). Obowiązki te zostały określone ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy „do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą”.

 

Zaniechanie wykonywania obowiązków z tytułu letniego i zimowego utrzymywania dróg stanowi naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o drogach publicznych. Skutki tych zaniechań w postaci szkód komunikacyjnych i szkód na ciele będą obciążać gminę.

 

Funkcjonowanie tej drogi ma też niekorzystny wpływ na działalność gospodarczą. Trudno jest na tle sprawy skonstruować roszczenie cywilnoprawne o odszkodowanie za stratę korzyści z tytułu utraconych kontraktów. Fakt ten stanowi dodatkowy argument przemawiający za poszerzeniem drogi i może być jak najbardziej przywołany w piśmie do gminy.

 

W obecnie obowiązującym stanie prawnym istnieją instrumenty prawne, które przyspieszają realizację inwestycji drogowych. Mianowicie – jeżeli właściciel/współwłaściciele nie wyrażają zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, wówczas gmina może skorzystać tutaj z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), które regulują wywłaszczenie: pozbawienia lub ograniczenia prawa własności. Ponadto szczególną podstawę realizacji inwestycji drogowych stanowi ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1), która znacznie przyspiesza proces inwestycyjny.

 

Celem uzyskania informacji i wywarcia nacisku na gminę proponuję złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonanych na przykład w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycjach drogowych i planowanych inwestycjach w przyszłości na terenie gminy.

 

W piśmie tym należy zawrzeć wniosek o poszerzenie jezdni (brak możliwości wyminięcia się pojazdów) i jednocześnie wskazać, że z uwagi na bezczynność zarządcy ponoszą Państwo straty finansowe (brak bezpiecznej drogi dojazdowej powoduje rezygnację kontrahentów z przyjazdu do hoteliku). Warto dodać w piśmie, że taka sytuacja jest szkodliwa społecznie, gdyż zastój w Państwa działalności to mniej wpływów do budżetu z tytułu płaconych podatków. Na koniec proponuję zawrzeć zdanie: „Dalsze zaniechanie inwestycji na przedmiotowym odcinku spowoduje konieczność dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody na drodze procesu cywilnego”.

 

Dodatkowo warto sprawą zainteresować radnych, posłów, którzy złożą interpelacje w gminie. Można złożyć też skargę na wójta do wojewody, który sprawuje nadzór nad działalnością gmin, czy też sygnalizację do nadzoru budowlanego.

 

Na marginesie wskazuję, że istnieje też możliwość dofinansowania inwestycji drogowej przez Państwo. Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych:

 

„1. Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

 

2. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej”.

 

Wnioski:

 

  • gmina podejmuje samodzielnie decyzje o inwestycjach na terenie gminy, co oznacza, że właściwie nie można jej „przymusić” do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia;
  • jednocześnie gmina jest zobowiązana do utrzymania dróg, którymi zarządza – nie może stwierdzić, że nie będzie utrzymywać zimowo drogi – wójt naraża się w najlepszym razie na odpowiedzialność za wykroczenie;
  • przebudowa wąskiej i niebezpiecznej drogi publicznej powinna być ujęta w planach inwestycyjnych;
  • aby poznać plany gminy, należy wystąpić o informację publiczną w sprawie – gmina ma obowiązek jej udzielić;
  • jeżeli brak jest przebudowy drogi w planach, należy ponowić wniosek o przebudowę, zarzucając gminie nieracjonalność decyzji (jeśli nie przebudowa niebezpiecznego odcinka drogi, to w takim razie co jest ważniejsze?);
  • warto sprawą zainteresować wojewodę, posłów, senatorów, radnych, nadzór budowlany;
  • w razie jakiegoś zdarzenia na drodze powodującego szkodę odpowiedzialna jest gmina.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 7 =

»Podobne materiały

Próba wyłudzenia odszkodowania przez pracownika

Otrzymałem z sądu pracy pozew mojego pracownika. Pracownik uważa, że bezprawnie zwolniłem go z pracy w czasie zwolnienia chorobowego oraz że nie składał żadnego wypowiedzenia. Powód zażądał 8000 zł odszkodowania. Na pierwszej rozprawie stawiła się tylko żona pracownika i potwierdziła moją wersję wyd

 

Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

Czy komornik ma prawo wtargnąć do mieszkania rodziców dłużnika i zająć cokolwiek? Dłużnik jest zameldowany u rodziców, ale nie mieszka tam od lat. Rodzice wychowują mu dziecko.

 

Majątek dla dzieci z drugiego małżeństwa a zachowek dla dzieci z pierwszego małżeństwa

Sprawa dotyczy przepisania majątku męża na dzieci z drugiego małżeństwa i czy po jego śmierci będzie należał się zachowek dla dzieci z pierwszego małżeństwa. Otóż, mąż ma działkę i domek letniskowy. Problem w tym, że ma trzech synów z pierwszego małżeństwa, a ze mną dwie córki - z drugiego małżeństw

 

Zniszczenie płotu sąsiada - co grozi?

Dostałem wezwanie na policję z artykułu 288. Świadomie zniszczyłem (uszkodziłem) płot sąsiada, który stoi na działce moich rodziców. Już dawno kazałem go usunąć, ale to nie skutkowały. Dawniej w zamian za to przesunięcie płotu mógł trzymać rzeczy na naszej działce, ale nie wywiązywał się z umowy (us

 

Wytyczenie drogi dojazdowej do działek rolnych

Mam działkę rolną, do której dojazd odbywał się drogą nieoficjalną przez działkę prywatnego właściciela, korzystało z niej kilku rolników. Niestety właściciel działki z drogą zagrodził przejazd. Na mapach istnieje oznaczenie drogi gminnej, ale to dzikie pole. Gmina nie chce pokryć kosztów wytyczenia

 

Nabycie dzierżawionego gruntu od gminy

Od 28 lat dzierżawię od gminy 130 m2 gruntu, na którym wybudowałem sklep tymczasowy – drewniany, na fundamentach, 80 m2 użyteczności. Wcześniej dzierżawił go na tę samą działalność inny handlowiec. Budynek sklepu znajduje się w zabytkowym parku. Sporo zainwestowałem w tę nieruchomość

 

Sprzedaż mieszkania po zmarłym i kupienie mniejszego a podatek

Odziedziczyłam wraz z dwoma siostrami i mamą mieszkanie po zmarłym tacie (mama nadal zamieszkuje w tym mieszkaniu). Odbyła się już sprawa o nabycie spadku. Mama chce sprzedać to mieszkanie i kupić mniejsze – jak najszybciej. Czy jeśli wspólnie sprzedamy i wspólnie kupimy nowe mieszkanie w ciąg

 

Wykup mieszkania komunalnego a problemy z głównym najemcą

Jest możliwość wykupu mieszkania komunalnego moich dziadków z bonifikatą (byłe mieszkania policyjne). Niestety babcia zmarła niedawno, a ona była głównym najemcą. Dziadek jest alkoholikiem i mój ojciec z przymusu umieszcza go w zakładzie psychiatrycznym. Czy możemy starać się o wykup mieszkania (mój

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »