.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kontakty ojca z dzieckiem - jak często?

• Data: 29-04-2024 • Autor: Radca prawny Marek Gola

Ile czasu przysługuje ojcu na spędzanie z dzieckiem? Jak prawnie uregulować kontakty z 7-miesięczną córką? Niedawno rozstałem się z jej matką, a ona ma już nowego partnera – nie poinformowała mnie, że z nim zamieszkała. Utrudnia mi spotkania z dzieckiem. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kontakty ojca z dzieckiem - jak często?

Prawo do utrzymywania kontaktów ojca z dzieckiem

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej K.r.io.), zgodnie z którym:

Art. 113 § 1 Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej”.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się jednolity pogląd, zapoczątkowany uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej (w uchwale: „nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej”).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy zakres władzy rodzicielskiej ma wpływ na kontakty z dzieckiem?

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05, władza rodzicielska, co wynika z całokształtu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113).

Przebywanie dziecka na stałe u jednego z rodziców a sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Innymi słowy jeżeli nie dojdzie Pan do porozumienia z matką dziecka w przedmiocie uregulowania kontaktów z córką, wówczas może Pan wystąpić na drogę postępowania sądowego celem uregulowania sposobu kontaktu z córką. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem,
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Powyższe sytuacje mogą nastąpić tylko wówczas, gdy sąd w ramach prowadzonego postępowania i na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzi, iż takie ograniczenie prawa do kontaktów związane jest z dobrem dziecka. Przedstawiona przez Pana sytuacja rodzi nadto pytanie, czy sąd nie zechce skorzystać z instytucji o której mowa w art. 1134 K.r.io. Zgodnie z jego treścią „sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń”. Powyższe może być podyktowane faktem związania się matki dziecka z innym mężczyzną krótko po urodzeniu dziecka. Przyzna Pan, że nie jest to normalna sytuacja.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Proszę zauważyć, iż ustawodawca wskazuje jednak na sytuacje, kiedy to kontakt z rodzicem zagraża dziecku. Nie ma natomiast mowy o uregulowaniu nakazującym określonego zachowania. Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest § 2 art. 113 K.r.io., który wskazuje, iż wymienione w tym przepisie przypadki są jedynie przykładami. Ustawodawca posługuje się bowiem jedynie zwrotem „w szczególności”. Nadto zgodnie z art.1134 K.r.io. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Przepis stanowi o nałożeniu obowiązku na rodziców w przedmiocie określonego postępowania. Nie ma przy tym mowy, czy chodzi o zachowanie zakazujące wykonywania prawa do kontaktów, czy też nakazujące. Należy zatem wyprowadzić wniosek i możliwe jest dochodzenie nakazu kontaktu z dzieckiem.

Wniosek do sądu o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

W chwili obecnej może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem. Ustawodawca wskazuje bowiem, iż sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Nie ulega wątpliwości, iż w z uwagi na wiek córki nie może być mowy o rozsądnych życzeniach. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż „sądy rozpoznające tego rodzaju sprawy winne brać pod uwagę wolę dziecka jeśli ma dostateczne rozeznanie w sprawie”.

Córka z ojcem mają prawo, ale także obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Ojciec może w ramach postępowania sądowego walczyć o przyznanie mu prawa do kontaktów do osiemnastego roku życia. W takiej sytuacji Pan jako ojciec ma prawo do kontaktów z małoletnią córką, ale wskazać należy, iż zasadne jest przeprowadzenie rozmowy z matką dziecka i wskazanie na powyższe rozważania z jednoczesnym skierowaniem sprawy do sądu celem sądowego uregulowania kontaktów córki z ojcem.

Oczywiście Pana kontakty, w chwili obecnej będą „ograniczone” do miejsca pobytu dziecka z uwagi na warunki fizjologiczne. Dziecko w wieku 7 miesięcy potrzebuje bowiem dużo snu i odpoczynku. Nie ulega jednak wątpliwości, że wraz ze wzrostem wieku Pana prawo do kontaktów będzie co raz większe, bowiem z czasem będzie mógł Pan zabierać dziecko na noc do siebie, wyjeżdżać na wakacje.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Działanie za pośrednictwem mediatora rodzinnej

Tomasz i jego była partnerka, Julia, mają 5-letniego syna, Filipa. Po rozstaniu Tomasz chciał ustalić regularne odwiedziny, ale Julia nie była skłonna do współpracy, obawiając się wpływu nowej partnerki Tomasza na syna. Zamiast eskalować sytuację, Tomasz zdecydował się na mediację rodzinną, gdzie w neutralnym otoczeniu i z pomocą mediatora, udało się ustalić harmonogram odwiedzin, który uwzględniał interesy wszystkich stron, w tym przede wszystkim dobro Filipa.

 

Orzeczenie sądu o kontakcie ojca z dzieckiem

Michał, rozstawszy się z matką swojej 3-letniej córki, starał się o uregulowanie kontaktów, gdyż matka dziecka utrudniała mu spotkania. Po złożeniu wniosku do sądu, Michał uzyskał orzeczenie pozwalające mu na spędzanie czasu z córką co drugi weekend od piątku do niedzieli oraz kontakt telefoniczny dwa razy w tygodniu. Sąd podjął decyzję na podstawie dowodów na to, że Michał jest odpowiedzialnym rodzicem, a kontakt z nim służy najlepszemu interesowi dziecka.

 

Spontaniczne i nieregularne spotkania

Jacek i jego była partnerka mają wspólnie 8-letnią córkę. Pomimo rozstania, obydwoje zgodzili się na luźne zasady dotyczące kontaktów, które pozwalają Jackowi na spontaniczne wizyty i aktywne uczestnictwo w życiu córki. Jacek często odwiedza córkę w szkole na przedstawieniach i spotkania z nauczycielami, a także bierze ją na weekendowe wycieczki. Obie strony uznają, że elastyczność w kontakcie sprzyja dobru dziecka i pomaga utrzymać pozytywne relacje.

Podsumowanie

Podsumowując, prawo do kontaktów z dzieckiem jest fundamentalnym prawem każdego rodzica, niezależnie od sytuacji rodzinnej i statusu władzy rodzicielskiej. W przypadku rozbieżności między rodzicami co do sposobu ich realizacji, zawsze można zwrócić się o pomoc do mediatorów rodzinnych lub bezpośrednio do sądu, który wyda orzeczenie zgodnie z najlepszym interesem dziecka. Ważne jest, aby wszelkie decyzje dotyczące kontaktów z dzieckiem były kierowane dobrem najmłodszych i wspierały ich rozwój emocjonalny oraz relacje z obydwojgiem rodziców.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej kontaktów z dzieckiem lub wsparcia w sporządzaniu wniosków sądowych? Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalną pomoc online od doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym. Nasze usługi zapewniają skuteczne i dyskretne wsparcie, dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59
2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu