.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć płacenia zaległych składek ZUS?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 20.01.2020

Sprawa dotyczy zaległych składek ZUS. Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam KPiR. Od roku zaległam ze składkami na ZUS i od tego czasu zaprzestałam działalności firmy. Nie zamknęłam działalności ani jej nie zawiesiłam. Czy jest jakiś sposób na zamknięcie firmy z datą wsteczną, od momentu zalegania ze składkami? Albo jak inaczej mogę uniknąć płacenia zaległych składek ZUS? Jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uniknąć płacenia zaległych składek ZUS?

Fot. Fotolia

Brak możliwości zamknięcia firmy z datą wsteczną

Obawiam się, że zamknięcie działalności gospodarczej wstecz z datą sprzed roku nie będzie możliwe. Przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu w przypadkach określonych w art. 34 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jeżeli cały czas nie płaci Pani należnych składek do ZUS-u, to Pani długi z tego tytułu rosną w tempie, który może Panią przerosnąć w przyszłości znacznie bardziej niż obecnie. Tym bardziej, że należności z tytułu długów to już w tej chwili nie tylko kapitał, ale liczone nieopłaconych w terminie składek, odsetki za zwłokę.

Wyjaśnienie sytuacji zaległych składek w placówce ZUS-u

W pierwszej kolejności należałoby się jednak udać do ZUS-u i wyjaśnić sytuacje, w której się Pani znalazła. Zawsze to lepiej samemu podjąć pierwszemu inicjatywę, niż czekać, aż ZUS nas zacznie „ścigać”, ponieważ w ten sposób można uniknąć dodatkowej opłaty (100% zaległych składek).

 

Może też Pani wnieść pismo z prośba o wskazanie Pani zobowiązań wobec ZUS-u. Zapewne przy tej okazji zostanie wszczęte postępowanie w sprawie nieopłaconych składek, zakończone stosowna decyzją.

Ulgi ZUS: umorzenie długu, rozłożenie na raty, odroczenie płatności

Mając już czarno na białym wysokość Pani zobowiązań wobec ZUS-u, można się zacząć starać o ulgę w postaci ich umorzenia (tylko dla orłów) lub rozłożenia na raty (to już bardziej możliwe), ewentualnie o odroczenia terminu płatności składek (to już chyba bez sensu).

 

Udzielona ulga może dotyczyć wyłącznie składek finansowanych przez Panią. Nie będzie ona obejmować składek za zatrudnionych pracowników oraz innych zatrudnionych na zasadzie umów cywilnoprawnych, które są finansowane ze środków tych osób.

 

Wniosek może być sporządzony przez Panią osobiście, ale można też skorzystać z gotowego wzoru, tj.:

 

 • ZUS – EOP wniosek o odroczenie terminu płatności składek,
 • ZUS – EUR wniosek o układ ratalny,
 • ZUS – EUN wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.

 

Wniosek o udzielenie ulgi można też złożyć w terenowej jednostce ZUS-u osobiście, ale można tez skorzystać z Internetu i złożyć go w formie elektronicznej. Ulgi mamy następujące:

Odroczenie terminu płatności składek ZUS

Z uwagi na fakt, że Pani już posiada spore zaległości, odroczenie terminu płatności składek Pani nie dotyczy, ponieważ odnosi się one do sytuacji, w których płatnik przewiduje iż, z różnych przyczyn może w niedalekiej przyszłości nie zapłacić w terminie wymaganych składek. Zatem przypadek ten dotyczy niejako przyszłości.

Rozłożenie na raty zaległości z tytułu niezapłaconych składek ZUS

W mojej opinii i w przypadku zaległości do ZUS , jest to dla Pani dobre rozwiązanie. Myślę, że ZUS może udzielić ulgi, ale będzie on brał pod uwagę również możliwości płatnicze no i (co zawsze czyni) stan finansów ubezpieczeń społecznych (tak jakby kiedykolwiek nie były one w katastrofalnej kondycji).

 

Warunki do spełnienia:

 

 • w tym przypadku wniosek można złożyć zarówno przed, jak i po obowiązującym terminie płatności składek,
 • należy wykazać, brak wystarczających środków finansowych na jednorazową spłatę długu,
 • układem ratalnym mogą być objęte składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, razem z odsetkami za zwłokę i ewentualnymi kosztami egzekucyjnymi,
 • w przypadku płatników, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, układem ratalnym może być objęta pełna kwota należności, w tym również składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek o rozłożenie składek ZUS na raty

We wniosku musi Pani podać przyczyny powstania zadłużenia, a także wskazać ewentualne inne zadłużenia (np. te do US). Oprócz wniosku należy złożyć odpowiednią dokumentację umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi, w tym m.in.: dokumentów potwierdzających podstawę prawną i zakres prowadzonej działalności (np. zezwolenie na działalność, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej), dokumentów dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorstwa (np. bilans za ostatnie 3 lata obrotowe, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie przewidywanych środków możliwych do uzyskania w wyniku kontaktów, umów itp.), a także deklaracji dłużnika, co do sposobu zabezpieczenia układu ratalnego. Może okazać się tez, że będzie wymagana od Pani informacja o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej. Tak czy inaczej zakres dostarczanej dokumentacji ustalany jest za każdym razem indywidualnie , dlatego tez dobrze jest wcześniej ustalić z ZUS-em , które to dokumenty należy dostarczyć a nawet poprosić o ich wykaz na piśmie lub na adres e-mail.

Zalety podpisania umowy

Istotnym, z punktu widzenia Pani finansów, następstwem podpisania umowy jest to, że od rozłożonych na raty składek, ZUS nie na liczy odsetek za zwłokę, już od dnia następującego po dniu złożenia wniosku w niniejszej sprawie (oczywiście pod warunkiem jego przychylnego rozpatrzenia). Zamiast odsetek zostanie naliczona opłata prolongacyjna na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie Ordynacja podatkowa.

 

W przypadku gdyby była w tym czasie prowadzona egzekucja przeciwko Pani, uległaby ona zawieszeniu. Nic też nie stoi na przeszkodzie w otrzymaniu przez Panią zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Także terminowo i w pełnej wysokości należy opłacać bieżące należności. W przypadku braku terminowej spłaty znajdzie się Pani w punkcie wyjścia, z odsetkami jak przed podpisaniem umowy nie mówiąc o tym, że ZUS natychmiastowo podejmie działania ściągnięcia zadłużenia w drodze egzekucji.

Umorzenie zaległych składek ZUS

Z umorzeniem zaległych składek na ubezpieczenie społeczne będziemy mieli do czynienia w przypadkach:

 

 • całkowitej nieściągalności (art. 28 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
 • sytuacji rodzinnej i finansowej tylko takiego dłużnika, który opłaca składki za siebie (art. 28 ust. 3a cytowanej wyżej ustawy systemowej).

Całkowita nieściągalność składek ZUS

Jeżeli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek, to może podjąć decyzję o ich umorzeniu w całości lub w części (art. 28 ust. 1 ustawy systemowej).

 

Z całkowitą nieściągalnością należności z tytułu składek mamy do czynienia w następujących wypadkach:

 

 • kiedy dłużnik zmarł i nie pozostawił żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego o łącznej wartości nieprzekraczającej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn wymienionych w art. 13 i art. 361 pkt 1 Prawa upadłościowego i naprawczego,
 • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
 • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

 

Zatem dłużnik musi udowodnić, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie uregulować należności, bez pozbawienia jego rodziny możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych. Złożona dokumentacja musi być zgodna z rzeczywistością. Wszelkie rozbieżności ze stanem faktycznym mogą być podstawą odrzucenia wniosku przez ZUS.

 

Proszę zatem uprzejmie o zorientowanie się w swojej sytuacji, chociaż z mojego doświadczenia wynika, że realnym wyjście z sytuacji byłby jednak wniosek o rozłożenia na raty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »