Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja alimentów na wniosek matki pełnoletniego dziecka

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.12.2012

Dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji alimentów na wniosek przedstawiciela ustawowego (byłej żony), jednak dziecko jest pełnoletnie. Z mojej wiedzy wynika, że bez pisemnego pełnomocnictwa dziecka komornik nie ma prawa wszcząć postępowania jedynie na wniosek osoby, która jak mi się wydaje, utraciła walor pełnomocnika ustawowego z dniem uzyskania pełnoletności przez dziecko. Czy mam rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziecko jest pełnoletnie. Fakt ten nie pozbawia go prawa do alimentów ani prawa do żądania ich w wyższej niż dotychczas wysokości.

 

Stosownie do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

 

Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. (…)”

 

Matka jest przedstawicielem ustawowym dziecka do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia. Z tym dniem traci prawo ustawowe do jego reprezentowania.

 

Nie może więc formalnie złożyć wniosku o egzekucję alimentów w oparciu o wyrok nakazujący przekazywanie alimentów do jej rąk po ukończeniu przez dziecko 18 lat.

 

Często jednak zdarza się, że matka składa wniosek przed ukończeniem przez dziecko 18 lat. Wtedy wszczęcie egzekucji jest lege artis (z łac. według zasad sztuki), ale komornik powinien zażądać pełnomocnictwa dla niej od dziecka po ukończeniu przez nie 18. roku życia. Ewentualnie w związku z tym powinien zwiesić postępowanie (egzekucję alimentów) do czasu uzyskania pełnomocnictwa.

 

W postępowaniu egzekucyjnym matka może reprezentować dorosłe dziecko tylko na podstawie stosownego pełnomocnictwa:

 

„Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”.

 

Pełnomocnictwo powinno być pisemne i obejmować prawo do reprezentowania dziecka w sprawie o alimenty przeciwko ojcu, w postępowaniu egzekucyjnym. Nie musi być w formie notarialnej. Gdyby alimenty miały być przekazywane przez komornika na konto matki, w pełnomocnictwie powinno być upoważnienie do odbioru świadczenia przez nią w imieniu syna od dłużnika, ewentualnie we wniosku powinno być wskazane konto matki.

 

Powinien Pan jak najszybciej sprawdzić: kto złożył wniosek, w jakiej dacie był on złożony, czy jest w aktach pełnomocnictwo od dziecka dla matki.

 

Jeżeli okaże się, że nie ma pełnomocnictwa, proszę zażądać od komornika (pisemnie) umorzenia postępowania lub wydania postanowienia o odmowie jego wszczęcia z uwagi na to, że wniosek o egzekucję alimentów został złożony przez osobę nieuprawnioną.

 

Komornik najprawdopodobniej wezwie matkę do przedłożenia pełnomocnictwa pod rygorem zwrotu wniosku lub umorzenia postępowania.

 

Niezależnie od tego w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienie powinien Pan złożyć skargę na czynności komornika – wszczęcie egzekucji i zawiadomienie z powodu, iż wniosek złożyła osoba nieupoważniona do tego, a komornik pomimo tego wszczął egzekucje. Skargę składa się do sądu w dwóch egzemplarzach. Opłata to 100 zł. W skardze należałyby zawrzeć wniosek o zawieszenie egzekucji alimentów do czasu jej rozpatrzenia.

 

Jeżeli jednak matka dziecka zareaguje szybko i właściwie (dostarczy pełnomocnictwo), to egzekucja alimentów raczej pozostanie w mocy. A jeżeli nie, to wniosek zostanie złożony ponownie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki