Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie dodatku motywacyjnego

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 07.10.2013

Jestem nauczycielką. Dyrektor placówki, w której pracuję, bez podania przyczyny cofnął mój dodatek motywacyjny. Teraz jestem jedyną osobą, która go nie otrzymuje. Czy to zgodne z prawem? W załączniku przesyłam regulamin obowiązujący placówki oświatowe w moim mieście.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Regulacje dotyczące zatrudniania nauczycieli zawarte są w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz w Kodeksie pracy (w skrócie: K.p.).

 

Art. 91c Karty Nauczyciela stanowi, że w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy,

nieuregulowanych przepisami ustawy, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm).

 

Ogólne warunki przyznawania dodatków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za

pracę w dniu wolnym od pracy. 

 

Art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wymienia elementy, które składają się na się na wynagrodzenie nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem, wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

 

Art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela zawiera delegację uprawniającą organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego do określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

 

Jeżeli pracownik spełni wymagania określone w rozporządzeniu i w regulaminie, w wyniku czego zostanie mu przyznany dodatek motywacyjny, to zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela staje się on składnikiem jego wynagrodzenia.

 

Dodatek motywacyjny powinien być przyznany na określony czas, po upływie którego podejmowana jest decyzja, czy nauczyciel ponownie spełnił warunki do ponownego przyznania mu dodatku motywacyjnego.

 

W żadnym z powyższych przepisów ustawodawca nie zawarł ani nie upoważnił do określania przypadków, kiedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny.

 

Stwierdzić zatem należy, że pozbawienie pracownika jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia (np. cofnięcie dodatku motywacyjnego) musi mieć wyraźne uzasadnienie ustawowe. Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 179/07) oraz w wyroku z dnia 9 listopada 2006 r. (sygn. Akt IV SA/Wr 560/06).

 

Sytuacje, w których pracownikowi nie przysługują dodatki, w tym dodatek motywacyjny, uregulowane są w Karcie Nauczyciela.

 

Zgodnie z art. 83 „dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego”.

 

Zgodnie zaś z art. 84:

 

„1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

2. W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

3. W okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Przepisy ust. 1-3 oraz art. 83 ust. 2 stosuje się także do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

5. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia”.

 

Z art. 84 ust. 2 ustawy wynika, że dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługują w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków z tym, że zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków następuje w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w art. 83 Karty Nauczyciela. Tak więc to ustawodawca określił, kiedy nie przysługuje przyznany dodatek i są to wyłącznie sytuacje zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

 

Z powyższego wynika, że w okresie, na przyznano dodatek motywacyjny, nie można go cofnąć, chyba że pracownik spełnia przesłanki, o których mowa w art. 84 ust. 2 w związku z art. 83 ustawy Karta Nauczyciela. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki