Mamy 7124 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

Odpowiedzialność za korzystanie z internetu w wynajmowanym mieszkaniu

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 31.07.2017

Wynajmuję mieszkanie studentom, które jest wpisane do ewidencji środków trwałych mojej firmy. Mieszkam gdzie indziej. Ze studentami (5 osób) mam spisane umowy najmu. Każdy z nich dostaje na koniec miesiąca paragon za najem. Wedle umów najmu nieodpłatnie udostępniam im internet, który jest dostarczany do mieszkania na podstawie podpisanej przeze mnie umowy z dostawcą mediów. W związku z tym mam pytanie: czy grozi mi jakakolwiek odpowiedzialność karna lub cywilna, jeśli którykolwiek z najemców będzie wykonywał na swoim komputerze, przy połączeniu z moim internetem, operacje zabronione przez prawo, na przykład ściągał nielegalnie pliki, rozpowszechniał je, wymieniał w sieci P2P?

Izabela Nowacka-Marzeion

Rzeczywiście za tego typu czyny grozi tak odpowiedzialność karna, jak i – gdy prawa autorskie twórców zostały naruszone – cywilna.

 

Odpowiedzialność karną statuują art. 115 i n. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I tak, na przykład, zgodnie z art. 116 ust. 1-4:

 

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Odpowiedzialność za to, jak i inne przestępstwa, ponosi więc z ustawy podmiot sprawczy – ten, kto udostępnia, rozpowszechnia itd. utwory niezgodnie z ustawą. To jego stosunek psychiczny do czynu, jego sytuację motywacyjną, okoliczności wyłączające (poczytalność), warunki osobiste itd. sąd bada. Przestępstwa z grupy co do zasady można popełnić przez działanie (choć można sobie wyobrazić popełnienie ich także przez zaniechanie, gdy na przykład legalna transmisja koncertu nie zostanie wyłączona w momencie, który był uzgodniony z uprawnionym dysponentem utworu (za: J. Barta, Komentarz do art. 116 ustawy prawo autorskie…, Lex).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

 

Pan jako jedynie podmiot udostępniający internet nie wykonuje żadnej czynności sprawczej, która mogłaby być kwalifikowana jako przestępstwo opisane w ww. przepisach. Tym samym nawet jeśliby osoby te popełniały przestępstwa, Pan za ich działanie nie odpowiada.

 

Trzeba mieć oczywiście świadomość, że w toku ewentualnego postępowania przygotowawczego to do Pana w pierwszej kolejności zwróci się policja, Pan jednak w opisanych okolicznościach w dość łatwy sposób jest w stanie wykazać brak odpowiedzialności, przedstawiając umowę najmu. Policja w sposób zapewne bezproblemowy zbada, z którego komputera przestępstwo zostało popełnione. W perspektywie jednak weryfikacji popełnienia przestępstwa poprzez Pana jako „pierwsze ogniwo” warto zabezpieczyć się na tę okoliczność w umowie najmu, w której znalazłby się odpowiedni zapis, wskazujący, że Pan udostępnia internet, natomiast wszelkie jego urządzenia odbiorcze są własnością najemców, najemcy zaś zobowiązują się do dbania o to, by przy korzystaniu z tegoż internetu prawo, w tym prawo autorskie, nie zostało naruszone. Pan nie ponosi odpowiedzialności za ich działania przeczące temu zobowiązaniu.

 

Taki zapis pozwoli także łatwiej dowieść Panu przy dochodzeniu roszczeń na drodze cywilnej, że nie pozostaje Pan osobą odpowiedzialną. I tutaj odpowiedzialność ponosi „osoba, która naruszyła” prawa autorskie. Ponieważ Pan nie wykonuje czynności sprawczych naruszenia, nie może Pan także za wykonanie tych czynności ponosić odpowiedzialności, ani współodpowiedzialności. Warto jednak w samej umowie na okoliczność ułatwienia dowodzenia wpisać, że w przypadku wystosowania wobec Pana jakichkolwiek roszczeń osób trzecich spowodowanych podejrzewanym działaniem lub zaniechaniem najemców, najemcy wyrażają zgodę na udostępnienie osobom trzecim ich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL) oraz odpisu umowy najmu. Tu przytoczę jeszcze przepis określający odpowiedzialność cywilną – na mocy art. 79 Prawa autorskiego:

 

Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usunięcia skutków naruszenia;

3) naprawienia wyrządzonej szkody:

a) na zasadach ogólnych albo

b) 3 poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpowszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus III =

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło do naszego prawnika specjalisty.

»Podobne materiały

Koszty doprowadzenia gazu do mieszkań w prywatnej kamienicy

Jestem emerytką. Nowy właściciel kamienicy, w której mieszkam, zaplanował doprowadzić do mieszkań gaz. Zmusza najemców do zapłaty za doprowadzenie rur oraz do zakupu pieców. Nie stać mnie na to. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Trzyletnie wypowiedzenie umowy najmu a powrót eksmitowanej lokatorki

W 2001 r. dałam lokatorce z kwaterunku 3-letnie wypowiedzenie. Umotywowałam je tym, że mieszkanie przeznaczę dla mojego syna. W 2005 r. odbyła się rozprawa, na której orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, do którego eksmitowano lokatorkę. Niedługo minie pół roku od czasu wyprowadzenia się lokatorki, ale mój syn przebywa za granicą i raczej nie wróci, żeby tu zamieszkać. Co możemy zrobić, aby lokatorka nie wprowadziła się do mieszkania z powrotem i nie żądała odszkodowania? Czy mogę sama zamieszkać w mieszkaniu zamiast syna?

Remont domu jako forma czynszu

Jestem właścicielem domu, który wymaga wielu prac remontowych (obecnie nikt tam nie mieszka). Moi znajomi zaproponowali, że wynajmą ten dom. Chcą go wyremontować w zamian za czynsz. Czy remont może być formą czynszu? Jak sporządzić umowę?

wizytówka Szukamy prawników »