.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot dofinansowania do mieszkania z programu mieszkanie dla młodych

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 14.04.2021 • Zaktualizowane: 14.04.2021

Zwracam się z zapytaniem o okres ważności zobowiązania zwrotu dofinansowania z programu mieszkanie dla młodych w przypadku naruszenia zasad korzystania z niego. Według zapisów programu jeśli w trakcie pierwszych 5 lat od otrzymania aktu własności wynajmie się nieruchomość objętą programem, należy zwrócić dofinansowanie w kwocie, którą regulują osobne postanowienia. „Karny zwrot dofinansowania powinien wpłynąć na konto banku w ciągu 60 dni od daty złamania zasad programu Mieszkanie dla Młodych. Jeżeli beneficjent MdM-u nie powiadomi terminowo banku o konieczności zwrotu części dofinansowania, to w razie ujawnienia takiego nadużycia będzie musiał dodatkowo zapłacić odsetki ustawowe”. Jeśli nie zgłosi się faktu najęcia mieszkania, a co za tym idzie, nie dokona się zwrotu części dofinansowania, czy po upływie 5 lat (czas wynikający z programu) zobowiązanie to wygasa, czy bank/państwo w związku z naruszeniem zapisów mogą w dalszym ciągu żądać zwrotu należności? Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży jest ze stycznia 2018 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot dofinansowania do mieszkania z programu mieszkanie dla młodych

Zakaz najmu mieszkania kupionego z programu mieszkanie dla młodych

Okres 5 lat został wskazany jako czas obowiązywania zakazu najmu nieruchomości pod rygorem zwrotu dofinansowania. Z kolei czas na zwrot dofinansowania to 60 dni od chwili złamania zasad, czyli od chwili najmu nieruchomości, zaś przekroczenie tego terminu spowoduje obowiązek zwrotu dofinansowania i zapłaty odsetek za opóźnienie.

 

Z powyższego wynika, że w przypadku zgłoszenia złamania zasad ma się 60 dni na zwrot dofinansowania, zaś w przypadku niezgłoszenia faktu najęcia mieszkania zwraca się dofinansowanie i odsetki, niezależnie od tego, kiedy wyjdzie na jaw fakt, że doszło do najęcia mieszkania. Nie wskazano bowiem, że na żądanie zwrotu dofinansowania i zapłaty odsetek bank ma 5 lat. Termin 5 lat został wskazany tylko jako okres zakazu najmu. To zaś oznacza, że do terminów przedawnienia należności za złamanie zakazu należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Termin przedawnienia obowiązku zwrotu dofinansowanie

Art. 119 Kodeksu cywilnego wskazuje zaś, że terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego precyzuje, że „bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie”.

Okres możliwości żądania zwrotu dofinansowania

A zatem jeśli obowiązany nie zgłosi złamania zakazu najmu, to bank ma 3 lata na to, aby żądać zwrotu dofinansowania i odsetek i te 3 lata należy liczyć co do zasady od chwili, gdy zobowiązany miał poinformować bank o złamaniu zakazu (a zatem po upływie 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu). Stanąć bowiem należy na stanowisku, że kredyt z MdM jest roszczeniem związanym z prowadzeniem przez bank działalności gospodarczej i stosować do niego 3-letni termin. Nie można jednak wykluczyć, że gdyby doszło do sporu, bank stanąłby na stanowisku, ze owe 3 lata biegną od dnia kiedy bank dowiedział się o złamaniu zakazu, a dowiedzieć mógł się dużo później. Bank może powiem bronić stanowiska, że ma tu zastosowanie art. 4421 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Przykładami czynów niedozwolonych jest wyrządzenie szkody zawinionym działaniem (art. 415), a za takie bank może uznać złamanie zakazu najmu (czyli warunków programu MdM). Jeśli sąd poprze takie stanowisko, to wówczas bank może w terminie aż 3 lat od chwili, gdy dowiedział się o złamaniu zakazu, domagać się zwrotu dofinansowania i odsetek, przy czym maksymalnie do 10 lat od chwili dowiedzenia się o powyższym.

 

Taki zwrot jest obliczany proporcjonalnie, czyli z uwzględnieniem liczby pełnych miesięcy pozostających w momencie zbycia mieszkania (lokalu lub domu) do upływu pięcioletniego terminu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl