Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatajenie przewlekłej choroby przez żołnierza

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 26.01.2016

Jestem żołnierzem zawodowym, który został skierowany na komisję lekarską. Przed badaniami wypełniałem ankietę, w której nie wpisałem choroby przewlekłej, na którą choruję – cukrzycy. Jednak podczas badania i tak dopatrzono się anomalii w moich wynikach i przyznałem się do choroby. Czy złamałem prawo? W ankiecie pytano, czy choruję na choroby przewlekłe i czy przyjmuje jakieś leki. Wpisałem, że nie. Cukrzyca eliminuje mnie z pewnych przedsięwzięć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem badania poprzedzał obowiązek wypełnienia ankiety, w której zataił Pan, iż choruje na cukrzycę. Na skutek przeprowadzonych badań choroba wyszła jednak na jaw.

 

W pierwszej kolejności zajmijmy się przepisami prawa dotyczącymi procedury przeprowadzania badań przez komisje lekarskie wobec żołnierzy zawodowych, a następnie przejdziemy do orzecznictwa i poglądów literatury w odniesieniu do Pana problemu.

 

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach wskazuje, iż wojskowe komisje lekarskie orzekają na podstawie dokumentów, o których mowa w § 14, w szczególności:

 

1) odpisu przebiegu zawodowej służby wojskowej z akt personalnych żołnierza zawodowego;

2) informacji o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich;

3) historii chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego;

4) wyników pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby;

5) karty badań profilaktycznych i okresowych;

6) książki zdrowia żołnierza zawodowego;

7) informacji zawartej w pisemnym oświadczeniu żołnierza zawodowego;

8) akt postępowania powypadkowego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebiegiem i wynikiem leczenia, a także czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania lekarskiego, karty opisu stanowiska służbowego, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej żołnierza.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zgodnie z którym żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Ustawodawca nakłada zatem na żołnierza obowiązek zachowania nieposzlakowanej opinii nie tylko w chwili przyjmowania do wojska, ale także przez cały okres służby wojskowej. Powyższe związane jest bezpośrednio z prestiżem i uznaniem społecznym. Pełnienie służby wojskowej związane jest nierozerwalnie, poza oczywiście wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i spełnieniem odpowiednich wymagań fizycznych i psychicznych, z określoną postawą moralną.

 

W orzecznictwie powszechnie prezentowany jest pogląd jakoby skazanie wyrokiem karnym powodowało, iż żołnierz nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., sygn. akt I OSK 1575/10 zgodnie z którym: „żołnierz uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 233 § 1 K.k. nie cieszy się już nieposzlakowaną opinią, a ta w myśl art. 2 ustawy z 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest jednym z wymogów stawianych żołnierzom zawodowym”.

 

Analogicznie wypowiada się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 105/09 zgodnie którym „służbę pełni się nie tylko w jednostce wojskowej bądź w trakcie wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym, poza jednostką i poza czasem przeznaczonym na wykonywanie tych czynności. Użycie przemocy w stosunku do kobiety, dyskwalifikuje skarżącego jako żołnierza zawodowego i można wobec niego zastosować przepis art. 112 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 ze zm.)”.

 

Nie sposób zatem wskazać, czy zatajenie przez Pana cukrzycy będzie postrzegane jako utrata nieposzlakowanej opinii, czy też nie, albowiem jest to kwestia ocenna. Moim zdaniem zatajenie przez Pana choroby nie świadczy o utracie przez Pana nieposzlakowanej opinii, ale inni mogą nie podzielać mojej opinii. Wyraźnie bowiem podkreślić należy, iż w literaturze, jak i orzecznictwie znajdziemy pogląd, zgodnie z którym warunkowe umorzenie postępowania karnego nie powoduje utraty nieposzlakowanej opinii, taką utratę powoduje tylko uznanie za winnego przestępstwa wyrokiem skazującym na karę. Ukrywając chorobę, bardziej działał Pan na swoją szkodę, aniżeli na szkodę wojska jako ogółu, a to nie może w mojej ocenie stanowić o utracie nieposzlakowanej opinii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - V =

»Podobne materiały

Posiadanie narkotyków przez żołnierza zawodowego

Oskarżono mnie o posiadanie narkotyków i poddałem się dobrowolnie karze, która prokurator ustalił na 2000 zł grzywny plus koszty postępowania. Jestem żołnierzem zawodowym – czy taki wymiar kary może skutkować zwolnieniem ze służby?

 

Przeniesienie na inne stanowisko pracy w gminie

Czy główny księgowy ośrodka pomocy społecznej spełniający wszystkie wymogi formalne może zostać przeniesiony na inne stanowisko pracy (konkretnie na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego) w tym samym urzędzie gminy za porozumieniem pracodawców?

 

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Zajęcia zarobkowe poza służbą

Jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i wokalistą w amatorskim zespole muzycznym. Chciałbym kilka razy do roku (mniej więcej raz na miesiąc) występować na weselach. Czy taka dorywcza praca to zajęcia zarobkowe poza służbą? W jaki sposób mogę wykonywać ją legalnie?

 

Wysoka opłata za transfer danych - jak reklamować usługę?

Kupiłam od operatora telefonii komórkowej smartfona. Po kilku dniach otrzymałam informację, że mam do uregulowania wysoką opłatę za transfer danych. Tylko że to telefon bez mojej zgody i wiedzy musiał łączyć się z Internetem, robiąc aktualizacje itp. Dowiedziałam się też, że operator nie może sprawd

 

Odmowa dalszego wypłacania renty uzupełniającej po przejściu na emeryturę

Przed 20 laty uległem wypadkowi w podróży służbowej jako pasażer. Z OC kierowcy otrzymywałem rentę wyrównawczą wypłacaną przez PZU. Obecnie jestem na emeryturze i otrzymuję półtora świadczenia z ZUS (emerytura + pół renty). PZU odmówiło dalszego wypłacania renty uzupełniającej, gdyż pobierane świadc

 

Podejrzenie podrobienia testamentu

Mój brat złożył napisany odręcznie przez siebie testament matki, uzasadniając, że matka nie mogła już samodzielnie go napisać, ale się pod nim własnoręcznie podpisała. Podpis dla mnie jest podejrzany i podejrzewam podrobienie testamentu. Nie wiem, jak powinnam teraz postąpić, chcąc podważyć ten pode

 

Odrzucenie zadłużonego spadku przez dzieci mieszkające za granicą

Zmarł mój brat, pozostawiając po sobie same długi. Spadek odrzuciła żona brata, potem nasza matka, następnie ja. Pozostały jeszcze moje dzieci (dwójka). Szkopuł w tym, że mieszkamy na stałe w Holandii, ale dzieci ze względu na mnie mają (niejako z urzędu) obywatelstwo polskie, ich ojciec jest Holend

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »