.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Szkody wyrządzone przez gminną inwestycję drogową

• Opublikowano: 28-05-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Moja posesja graniczy z drogą, która należy do gminy. Niecałe 2 lata temu gmina wykonała inwestycję drogową polegającą na utwardzeniu tej drogi i wyłożeniu jej kostką brukową. W ramach tegoż przedsięwzięcia droga została podniesiona w stosunku do mojej posesji o ok. 30 cm. Takie wykonanie drogi spowodowało, że na mojej posesji podczas długotrwałych lub nawalnych opadów, a także roztopów gromadzą się znaczne ilości wody na powierzchni ok. 25% działki. Woda wyraźnie napływa z pobocza drogi na moją posesję. Przed wykonaniem tej inwestycji woda w naturalny sposób spływała w kierunku drogi. W dokumentacji projektowej, z którą się zapoznałem, jest jasno określone, że wykonanie drogi, jej odwodnienie w żaden sposób nie będzie negatywnie oddziaływało na sąsiednie działki. Tymczasem dochodzi do szkód na mojej posesji. Sprawę już wielokrotnie zgłaszałem do gminy, ale bez sukcesu. Owszem gmina wykonała rów wzdłuż mojej posesji, ale bez możliwości dalszego odprowadzenia gromadzącej się w nim wody. Przy długotrwałych deszczach woda przepełnia ten rów i ponownie wdziera się na moją posesję. Jak mogę skutecznie rozwiązać ten problem, jakich użyć argumentów w rozmowach z przedstawicielami gminy? Jakie są w tej kwestii regulacje prawne, jeżeli stroną jest gmina? Czy mogę te szkody zgłosić do Powiatowego Inspektora Budowlanego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Szkody wyrządzone przez gminną inwestycję drogową

Zakaz zmieniania naturalnego spływu wody i kierowania na nieruchomości sąsiednie

Oczywiście, że gmina nie powinna kierować wody na Pana nieruchomość oraz pozwolić, aby woda deszczowa z drogi gminnej przedostawała się na Pańską nieruchomość, albowiem może to narazić gminę na ewentualne powództwo o naruszenie prawa własności. W pierwszej kolejności wskazuję, iż w myśl rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zmiana naturalnego spływu wody oraz kierowanie wód na nieruchomości sąsiednie jest zabroniona.

 

Powództwo o naruszenie prawa własności

Całkiem osobno jednak w walce z gminą może powołać się Pan także na naruszenie Pana prawa własności, a co za tym idzie – obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek zalania. Takich powództw jest obecnie bardzo dużo i cieszą się one powodzeniem.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 144 K.c.: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

 

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem ustawodawcy właściciel nieruchomości winien korzystać z prawa własności, jednak powinien przy tym powstrzymywać się od działań, które naruszałyby pławo własności innych właścicieli nieruchomości.

 

Immisje materialne spowodowane inwestycją gminną

Z uwagi na powyższe kierowanie wód na nieruchomość sąsiednią – nawet niezawinione, a także zmiana spływu wody, powoduje negatywne konsekwencje dla sąsiada i naruszenie Pana prawa własności. W zakresie immisji materialnych za pomocą cieczy, można wskazać na nadmierne odpływanie wód opadowych w wyniku utwardzenia własnej nieruchomości (zob. wyr. SN z 21.1.1976 r., III CRN 367/75, Legalis).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Szkoda dla gruntów sąsiednich – zalewanie wodami opadowymi

Podobnie doprowadzenie do odwodnienia lub podtopienia nieruchomości sąsiedniej na skutek zachowania właściciela nieruchomości wyjściowej stanowi immisję (zob. uchwała SN z 7.8.1985 r., III CZP 45/85, OSNCP 1986, Nr 6, poz. 91). Immisją jest również nadbudowa (rozbudowa) obiektu budowlanego, która powoduje gromadzenie się śniegu oraz wody opadowej i podmywanie lub zamakanie ściany sąsiedniego budynku (zob. wyr. SN z 18.6.1998 r., II CKU 6/98, Legalis). Co oczywiste, immisjami może być zanieczyszczanie rzek lub wód podziemnych (por. W.J. Katner, Ochrona własności, s. 39-40). Immisje te mogą przybrać postać pozytywnych (napływ wody skutkujący podtopieniami, zalaniami) lub negatywnych (blokowanie dopływu wody skutkujące odwodnieniem, przesuszeniem gruntu). Należy jednak zwrócić uwagę na art. 234 Prawa Wodnego. Zgodnie jego ust. 1 właściciel gruntu, co do zasady, nie może po pierwsze zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a po drugie odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

 

Natomiast zgodnie z art. 234 ust. 3 Prawa wodnego – jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności. Sprawa z art. 234 ust. 3 Prawa wodnego ma charakter sprawy administracyjnej, a pozew złożony w tej sprawie przed sądem powszechnym podlega odrzuceniu.

 

Roszczenie wobec gminy o ochronę własności

Zgodnie jednak z trafnym stanowiskiem SN wyrażonym jeszcze w poprzednim stanie prawnym, ale przy analogicznym rozwiązaniu legislacyjnym zawartym w art. 29 ust. 3 Prawa wodnego (zob. uchw. SN z 27.6.2007 r., III CZP 39/07, OSNC 2008, Nr 7-8, poz. 85): „dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez właściciela gruntu dotkniętego szkodliwym wpływem zmiany stanu wody roszczeń o ochronę własności, z wyjątkiem roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego i o wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego: „Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Żądanie zaprzestania naruszeń prawa własności oznacza roszczenie o zaniechanie na przyszłość trwałego lub powtarzającego się wkraczania w sferę cudzego prawa własności.

 

Ostateczne wezwanie gminy do zaprzestanie kierowania wód opadowych na sąsiednią nieruchomość

Roszczenie negatoryjne zabezpiecza obowiązek odpowiadający prawu własności polegający na biernym zachowaniu się i przestrzeganiu zakazu naruszania prawa własności. Jak wskazałam więc powyżej, powinien Pan skierować do gminy ostatecznie wezwanie do usunięcia naruszeń i doprowadzenie drogi do stanu powodującego brak kierowania wód opadowych na Pana nieruchomość, a więc prawidłowego jej zabezpieczenia. W przypadku braku zgody gminy proszę skierować sprawę do sądu, albowiem jest to jedyne narzędzie umożliwiające zabezpieczenie Pana nieruchomości. Do wezwania proszę załączyć dokumentację fotograficzną, która przedstawia okoliczność zalewania i naruszania Pana prawa własności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu