.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Surowa kara za wykroczenie drogowe w Niemczech

• Autor: Aleksandra Śliwiak

Miesiąc temu doprowadziłem do kolizji drogowej na terenie Niemiec. Nie przyczyniłem się bezpośrednio do tej stłuczki, ale nie zaprzeczam, że byłem winny. Dostałem jednak bardzo surową karę – ponad 1000 euro grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów przez rok. Muszę też wnieść opłaty sądowe. Jestem studentem i nie stać mnie na takie koszty. Czy mogę się odwołać od tej decyzji? Czy mam jakieś szanse?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw od wyroku nakazowego należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku nakazowego. W przypadku więc, gdy oskarżony otrzymał wyrok nakazowy, ma następujące możliwości postępowania:

 

  1. Może przyjąć wyrok nakazowy oraz wymierzoną karę, a wtedy wyrok nakazowy uprawomocni się. Niestety przeciwko prawomocnemu wyrokowi nakazowemu nie można się więcej odwołać.
  2. Może w ciągu dwóch tygodni od doręczenia wyroku nakazowego w całości lub w części zgodnie z § 410 ust. 2 niemieckiego Kodeksu postępowania karnego (w skrócie StPO) złożyć sprzeciw – w takiej sytuacji sąd skieruje sprawę na rozprawę główną. Sprzeciw złożony w całości obejmuje winę, natomiast sprzeciw może być ograniczony tylko do poszczególnych punktów zaskarżenia, np. co do wysokości kary.
  3. Może ograniczyć swój sprzeciw wyłącznie do wysokości kary grzywny. Wówczas sąd może, zgodnie z § 411 ust. 1 zd. 3 StPO, za zgodą oskarżonego, obrońcy i prokuratora rozstrzygnąć w drodze postanowienia. Obwiniony może zatem wpłynąć na wysokość kary grzywny, nie musi natomiast zeznawać przed sądem. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Tak więc jest to uproszczona forma załatwienia sprawy, jednakże tylko wtedy korzystna, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a kwestionuje jedynie wysokość wymierzonej kary grzywny. Orzeczenie końcowe wydane w sprawie nie może zmienić się na niekorzyść oskarżonego!

 

W Pana wypadku korzystne będzie wniesienie sprzeciwu od powyższego wyroku z uwagi na fakt, iż brak wniesienia sprzeciwu spowoduje uprawomocnienie się wyroku nakazowego zgodnie z § 410 StPO. Ponadto w razie uprawomocnienia się wyroku nakazowego kara zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Centralnego (Bundeszentralregister), co w przypadku ponownego skazania oznaczać będzie, iż figuruje już Pan w rejestrze karnym. Poza tym przeciwko prawomocnemu wyrokowi nie można się już więcej będzie odwołać w przysługującym w toku instancji trybie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Właściwy termin wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego

Należy pamiętać, iż sprzeciw od wyroku nakazowego powinien być wniesiony we właściwym terminie, tj. 14 dni od daty doręczenia (data stempla na kopercie) oraz we właściwej formie (pisemnie, można przesłać nawet faxem, jednakże należy pamiętać o zachowaniu potwierdzenia nadania, najlepiej również zadzwonić do sądu i upewnić się czy fax dotarł lub doręczyć go pocztą, listem poleconym; należy doręczyć go do sądu przed upływem przepisanego terminu!).

 

Sprzeciw od wyroku nakazowego można wnieść alternatywnie do protokołu w siedzibie sądu, tzn. osobiście ustnie przedstawić swoje stanowisko.

Treść sprzeciwu od wyroku nakazowego

Jeżeli chodzi o treść sprzeciwu, to nie istnieją szczególne wymagania co do treści takiego sprzeciwu, dopóki wystarczająco czytelne jest, że zostaje wniesiony sprzeciw od wydanego w sprawie wyroku nakazowego. Treść uzasadnienia nie ma znaczenia dla skuteczności wniesionego sprzeciwu, ma natomiast znaczenie, jeżeli oskarżony domaga się zmiany orzeczenia.

 

Całkowicie wystarczające będzie posłużenie się formą:

 

„Gegen den Strafbefehl lege ich Einspruch ein” – czyli: „Wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego wydanego w sprawie o sygnaturze akt X” (należy zawsze podać sygnaturę akt). Tak więc wystarczy w sprzeciwie podnieść stwierdzenie, iż nie zgadza się Pan z treścią wyroku nakazowego, natomiast w uzasadnieniu podać istotne przyczyny sprzeciwu.

 

Oczywiście trzeba się liczyć z potencjalnymi wadami wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego. Mianowicie sąd nie jest związany na rozprawie wyrokiem nakazowym, co oznacza, iż może w praktyce wymierzyć surowszą karę. Należy zatem przemyśleć strategię prowadzonego procesu, gdyż brak niezbitych dowodów może spowodować wymierzenia wyższej kary, niż miało to miejsce w wyroku nakazowym.

Możliwość cofnięcia sprzeciwu od wyroku nakazowego

Należy pamiętać, iż § 411 ust. 3 StPO daje Panu możliwość cofnięcia sprzeciwu do momentu wydania wyroku w pierwszej instancji, jeżeli natomiast rozprawa się już toczy może to nastąpić tylko za zgodą prokuratora (tzw. Rücknahme). W praktyce często zdarza się, że sędzia sugeruje cofnięcie sprzeciwu, jeżeli w jego ocenie sprzeciw nie odniesie żadnego skutku. W takim wypadku lepiej jest tak postąpić, to wtedy sędzia pozostanie w wyroku odnośnie wysokości kary jak przy wyroku nakazowym.

 

Niektórzy sędziowie skłaniają się do wymierzenia wyższej kary, jeżeli sprzeciw przeciwko wyrokowi nakazowemu został wniesiony bezmyślnie. Dzieję się to w przypadku, kiedy sprzeciw jest błędnie uzasadniony lub gdy z przebiegu rozprawy głównej jasno nie wynika, z jakich właściwie powodów oskarżony właściwie złożył sprzeciw.

 

Warto również zastanowić się nad złożeniem sprzeciwu nie co do całości, a więc winy tylko co do wysokości wymierzonej kary, o czym wspominam wyżej, np. co do wysokości grzywny lub okresu zakazu (prowadzenia pojazdu). Wówczas rozprawa główna ogranicza się tylko do tych okoliczności, natomiast wyrok w zakresie winy uprawomocnia się.

 

Tak więc ograniczenie sprzeciwu do wysokości kary jest korzystne, kiedy np. zostały źle obliczone stawki dzienne, jeżeli prokuratura źle ustaliła dochód lub gdy oskarżony stracił pracę albo jego dochody znacząco uległy pogorszeniu. W wyniku końcowym wysokość kary grzywny może być w znacznym stopniu zredukowana, a tryb ten pozwoli na przyspieszenie sprawy oraz zaoszczędzenie kosztów rozprawy.

 

Dlatego należy rozważyć wariant wniesienia sprzeciwu w ograniczonym zakresie, tzn. tylko co do wysokości kary, gdyż ze względu na brak jednoznacznych dowodów można więcej stracić, niż zyskać.

Ograniczenie sprzeciwu do wysokości wymierzonej w wyroku nakazowym kary grzywny

Ponadto ograniczenie sprzeciwu tylko do wysokości wymierzonej w wyroku nakazowym kary grzywny oferuje jeszcze jedną możliwość, mianowicie wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy.

 

Warto więc zastanowić się nad tym wariantem sprzeciwu, można więcej ugrać, jeżeli nie jest Pan w stanie wykazać braku Pana winy. Wtedy do sprzeciwu dobrze byłoby dołączyć zaświadczenie o dochodach oraz posiadanym majątku. W Pana sytuacji o tyle byłoby to korzystne rozwiązanie, gdyż jest Pan studentem, tak więc z zasady nie posiada stałego dochodu.

 

Podsumowując, należałoby w tym konkretnym wypadku złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego w postaci:

 

  1. Zgodnie z art. § 410 ust. 2 StPO w ograniczonym zakresie, a zatem co do wysokości kary grzywny oraz długości okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, natomiast wydany w sprawie wyrok nakazowy (Strafbefehl) uprawomocni się w zakresie winy.
  2. Można też złożyć sprzeciw ograniczony tylko co do wysokości kary grzywny z wnioskiem o wydanie rozstrzygnięcia bez przeprowadzenia rozprawy w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie (Beschwerde) zgodnie z § 411 ust. 1 StPO (konieczna zgoda oskarżonego, obrońcy, jeżeli jest ustanowiony w sprawie oraz prokuratora). Forma ta pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z rozprawą główną. Ważne w tym wariancie jest, iż orzeczenie końcowe nie może być wydane na niekorzyść oskarżonego!

 

Jeżeli chodzi o prawo jazdy, należałoby zgodnie z wariantem 1. wnosić o skrócenie okresu obowiązywania zakazu i uzasadnić koniecznością posiadania przez Pana tego dokumentu. Wtedy rozstrzygnięcie końcowe powinno być dla oskarżonego względniejsze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksandra Śliwiak
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu