.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania przez małżeństwo z rozdzielnością majątkową

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.09.2019 • Zaktualizowane: 11.02.2021

W pierwszym kwartale roku 2015 utworzyłem konto bankowe, którego współwłaścicielem jest moja żona (środki pochodziły z konta mojego - żona miała do niego jedynie upoważnienie, choć środki pochodziły z naszych dochodów należących w większej części do majątku wspólnego). W II kwartale 2015 roku ustanowiliśmy rozdzielność majątkową. Obecnie planujemy zakup mieszkania. Planujemy przelew połowy środków na konto własne żony ze wspólnego konta przez żonę oraz drugiej połowy przeze mnie (jako darowizna na zakup mieszkania przez żonę jako majątku osobistego). Darowiznę żona zgłosi w urzędzie skarbowym. Czy nasze działania są prawidłowe? Czy możemy uznać, mimo że nie dokonaliśmy sądowego podziału naszych majątków, że nasze środki zgromadzone na wspólnym koncie są własnością po połowie i w związku z tym sensowna jest moja darowizna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania przez małżeństwo z rozdzielnością majątkową

Darowizna środków pieniężnych między małżonkami z ustanowioną rozdzielnością majątkową

Z opisu wynika, iż od 2015 roku na koncie znajdują się środki pieniężne, jak rozumiem, od 2015 roku nadal wpływały na konto środki

Istotne będzie więc ustalenie, czy i w jakiej wysokości środki te stanowiły majątek wspólny do czasu rozdzielności, w jakiej części to Pana majątek odrębny – i wymaga to matematycznej dokładności.

 

Zgodnie z art. 31 i nast. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności:


1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.


Z powyższego wynika, że w przypadku małżonków zazwyczaj mamy do czynienia z ich wspólnym majątkiem, stanowiącym współwłasność w rozumieniu art. 195 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z tym przepisem własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom – tak też jest w przypadku wspólności majątkowej. Skoro zaś składniki majątku wspólnego równocześnie stanowią majątek zarówno męża, jak i żony, oczywiste jest, że darowizna między małżonkami może dotyczyć wyłącznie składników majątku odrębnego.

 

Zgodnie z art. 51 Prawa bankowego rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych. Jak wynika z samej treści tego przepisu, strony umowy wspólnego rachunku bankowego nie muszą być związane węzłem małżeńskim.

Środki zgromadzone na koncie przez małżonków z ustanowioną rozdzielnością majątkową

Jednak w wypadku, gdy rachunek wspólny jest prowadzony dla małżonków, którzy mają wspólność ustawową, to środki zgromadzone na rachunku, jak również odsetki od kwot zdeponowanych na rachunku są objęte również zasadą wspólności ustawowej. Natomiast ustanie wspólności ustawowej powoduje, że następuje przekształcenie wspólności ustawowej (łącznej) na współwłasność ułamkową. Zasadniczo można uznać, iż środki stały się współwłasnością ułamkową.

 

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

 

Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.

Darowizna na rzecz współmałżonka

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Natomiast z treści art. 890 § 1 ww. ustawy wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują zatem szczególną formę dla umowy darowizny; umowa taka – pod rygorem nieważności powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy nie powoduje nieważności umowy tylko wówczas, gdy darowizna została spełniona.

 

Z kolei w myśl art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

 

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu;

  • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

 

Chce Pan dokonać przelewu na konto żony, ale tylko część należąca do męża może być uznana darowiznę. W momencie wykonania przelewu pod tytułem „darowizna” – powstanie obowiązek podatkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »