Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 09.04.2018

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności i jaki akt prawny reguluje tę kwestię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności?

Fot. Fotolia

Zaświadczenia o niekaralności niekiedy są naprawdę potrzebne – czasem wymaga tego pracodawca, czasem jest to konieczne do postępowania przetargowego albo przy kandydowaniu do spełniania określonej funkcji.

 

Uzyskanie takiego zaświadczenia wcale nie jest trudne, przynajmniej jeśli chodzi o własną osobę. Kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Karnego zostały uregulowane w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym (zwanej dalej „ustawą”). Na podstawie art. 2 ustawy rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a konkretnie przez wchodzące w jego skład biuro informacyjne. Do zadań tego biura należy m.in. prowadzenie rejestru, przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczanie ich, przekazywanie odpowiednich informacji wymaganych przepisami prawa różnym instytucjom.

 

Zgodnie z art. 6. 1. „Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;

3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;

3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;

3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;

3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami;

6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem;

7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;

7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań;

7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;

10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;

12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat.”.

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

 

Natomiast zgodnie z art. 7: „Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.”.

 

Od razu muszę nadmienić, iż rejestru tego nie prowadzi policja i nie można tam uzyskać żadnego zaświadczenia. Można za to je uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze, za pomocą formularza wypełnianego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu należy zarejestrować się na stronie https://ems.ms.gov.pl/, jednak, aby móc skorzystać z tej usługi, należy mieć bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie Epuap. Opłata za to wynosi 20 zł. Tak naprawdę niewiele osób go posiada, dlatego też większość korzysta z tradycyjnego sposobu. Mianowicie trzeba udać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam są prowadzone punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Należy złożyć wniosek na właściwym formularzu. Za wydanie zaświadczenia należy złożyć opłatę w wysokości 30 zł w przypadku osoby fizycznej. Można to zrobić w formie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu, albo przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Najczęściej zaświadczenie wydawane jest od ręki albo bezzwłocznie – w przypadku metody tradycyjnej uzyskiwania zaświadczenia w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 9 =

»Podobne materiały

Kto ma prawo wglądu do protokołu sekcji zwłok?

Tego lata moja siostra zginęła na Mazurach – według oficjalnej wersji utonęła. Okoliczności jej śmierci budzą we mnie wątpliwości. Spędziłam z nią ostatnie trzy tygodnie i pożegnałam w najlepszym zdrowiu. To była bardzo wysportowana kobieta, żeglowała od lat, dzień rozpoczynała od przepły

 

Czy można sprawdzić, czy dana osoba jest poszukiwana listem gończym?

Jak mogłabym dowiedzieć się, czy moja córka jest poszukiwana listem gończym? Czy osoba poszukiwana w Polsce, ale od dawna przebywająca za granicą, może wyrobić tam paszport bez żadnych konsekwencji?

 

Bezprawne posługiwanie się pieczątką innej firmy

Podpisałem umowę z firmą, która zobowiązała się do regularnego odbioru ode mnie odpadów pochodzenia zwierzęcego. Po kilku miesiącach przestali jednak odbierać te odpady, przysłali mi natomiast kartę przekazania odpadów (konieczną dla sanepidu) z moją pieczątką, której odbicia na pewno tam nie umieśc

 

Sprzedaż nieletniemu artykułów pirotechnicznych

Prowadzę sprzedaż m.in. fajerwerków. Kilka tygodni temu przyszedł do sklepu 16-latek, który miał przy sobie zgodę rodzica na zakup kilku petard. Zadzwoniłem na podany numer i mama chłopca potwierdziła upoważnienie. Kilka dni później chłopak znów przyszedł do mojego sklepu i kupił jeszcze dwa artykuł

 

Stłuczka na parkingu w trakcie parkowania

Przed kilkoma dniami miałem drobną stłuczkę na parkingu. W trakcie parkowania zarysowałem stojące na parkingu auto. Nie było właściciela pojazdu ani świadków zdarzenia. Włożyłem za szybę pojazdu poszkodowanego kartkę z informacją i numerem telefonu. Poszkodowany po kilku dniach odezwał się i wygląda

 

Fałszerstwo intelektualne

Czy art. 271 Kodeksu karnego (fałszerstwo intelektualne) ma zastosowanie do osoby, która w umowie podpisuje się pod stwierdzeniem, które nie jest prawdziwe w odniesieniu do prawa własności innych osób? Chodzi o stwierdzenie, że jest się jedynym właścicielem nieruchomości, a faktycznie pomija się jed

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »