Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 09.04.2018

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności i jaki akt prawny reguluje tę kwestię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy policja wydaje zaświadczenia o niekaralności?

Fot. Fotolia

Zaświadczenia o niekaralności niekiedy są naprawdę potrzebne – czasem wymaga tego pracodawca, czasem jest to konieczne do postępowania przetargowego albo przy kandydowaniu do spełniania określonej funkcji.

 

Uzyskanie takiego zaświadczenia wcale nie jest trudne, przynajmniej jeśli chodzi o własną osobę. Kwestie dotyczące Krajowego Rejestru Karnego zostały uregulowane w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym (zwanej dalej „ustawą”). Na podstawie art. 2 ustawy rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a konkretnie przez wchodzące w jego skład biuro informacyjne. Do zadań tego biura należy m.in. prowadzenie rejestru, przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczanie ich, przekazywanie odpowiednich informacji wymaganych przepisami prawa różnym instytucjom.

 

Zgodnie z art. 6. 1. „Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

 

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;

3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;

3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;

3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;

3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem;

5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami;

6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem;

7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;

7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań;

7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;

10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;

12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat.”.

Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

 

Natomiast zgodnie z art. 7: „Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.”.

 

Od razu muszę nadmienić, iż rejestru tego nie prowadzi policja i nie można tam uzyskać żadnego zaświadczenia. Można za to je uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze, za pomocą formularza wypełnianego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W tym celu należy zarejestrować się na stronie https://ems.ms.gov.pl/, jednak, aby móc skorzystać z tej usługi, należy mieć bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie Epuap. Opłata za to wynosi 20 zł. Tak naprawdę niewiele osób go posiada, dlatego też większość korzysta z tradycyjnego sposobu. Mianowicie trzeba udać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i tam są prowadzone punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Należy złożyć wniosek na właściwym formularzu. Za wydanie zaświadczenia należy złożyć opłatę w wysokości 30 zł w przypadku osoby fizycznej. Można to zrobić w formie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu, albo przelewem na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości. Najczęściej zaświadczenie wydawane jest od ręki albo bezzwłocznie – w przypadku metody tradycyjnej uzyskiwania zaświadczenia w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki