Mamy 11 890 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie absolutorium

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.11.2012

Jestem studentem. Nie złożyłem pracy dyplomowej w terminie z powodów technicznych – trudności w kontaktach z chorującym promotorem. Zostałem skreślony z listy studentów. Zdaniem sekretarki nie uzyskałem absolutorium, mimo że byłem pewny, iż jest inaczej – mam zaliczone wszystkie przedmioty poza seminarium, na którym trzeba było złożyć pracę. Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie absolutorium faktycznie jest możliwe dopiero po oddaniu pracy. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) „kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów, w przypadku:

 

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni”.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 lutego 2011 r. (sygn. akt II SA/Ol 886/10, LEX nr 784081) „podstawowym obowiązkiem studenta, określonym zarówno w przepisach u.sz.w. (art. 189 ust. 1 pkt 2) oraz w regulaminie studiów jest uczestniczenie w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów, a także składanie egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów. W przypadku nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie student może być skreślony z listy studentów (art. 190 ust. 2 pkt 2 u.sz.w.)”. Ustawodawca wprawdzie pozostawił decyzję w zakresie uzyskania absolutorium do uznania organom uczelni, jednakże uczynił to ze względu na zasadę autonomii uczelni i możliwość uwzględnienie różnych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających studentowi wywiązania się z jego podstawowych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych.

 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Po 660/07, LEX nr 566517) „decyzja o skreśleniu z listy studentów jest indywidualnym aktem administracyjnym, do którego stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. oraz przepisy o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego”.

 

Decyzja organów uczelni, w kontekście wyrażonej w art. 77 ust. 5 Konstytucji RP zasady autonomii szkół wyższych, nie musi spełniać tak surowych kryteriów jak decyzja organu administracyjnego. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego polega na zachowaniu przez organ minimum procedury administracyjnej, niezbędnej do załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawnień strony.

 

Rozstrzygnięciu w sprawie zaliczenia semestru czy roku studiów (w tym do uzyskania absolutorium) bliżej raczej do czynności faktycznej właściwego organu uczelni, aniżeli do decyzji administracyjnej.

 

Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym nie regulują kwestii uzyskiwania absolutorium. W takiej sytuacji należy się posiłkować zapisami regulaminu uczelni, z którego – w Pana wypadku – wynika, że nie ma Pan uzyskanego absolutorium, gdyż nie oddał Pan pracy dyplomowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton