Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż kont Playstation, czy to dozwolone?

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 15.06.2017

Czy mogę bez żadnych konsekwencji prawnych, karnych sprzedawać (udostępniać) w serwisach handlowych typu Allegro itp. konta Playstation sprzedawane masowo za 1 zł? Czy jest to zakazane w regulaminie albo w prawach SONY, Playstation?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż kont Playstation, czy to dozwolone?

Fot. Fotolia

Po przeanalizowaniu postanowień regulaminu Playstation Network uważam, że udostępnianie kont PSN będzie z nim niezgodne. Dodatkowo przejrzałam również postanowienia umowy licencyjnej oprogramowania (gdyby przy okazji wchodziło w grę udostępnianie licencji na oprogramowanie), która również nie zezwala na sublicencję ani odsprzedaż licencji, regulamin Allegro oraz przeanalizowałam odpowiedzialność cywilną i karną.

 

Poniżej przedstawiam wyciągi z regulaminów wraz z linkami.

 

1. Konto PSN

http://legaldoc.dl.playstation.net/ps3-eula/psn/e/e_tosua_pl.html

 

„Pkt 3. Obowiązki użytkownika związane z Kontem

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam prawdziwych i ścisłych informacji podczas rejestracji Konta, a następnie do ich uaktualniania w ustawieniach zarządzania Kontem.

(…)

Obowiązkiem użytkownika jest nieujawnianie nazwy użytkownika i hasła do Konta oraz kontrolowanie dostępu do jego systemu oraz Konta. Dotyczy to również zachowania w tajemnicy danych Konta, takich jak identyfikator Konta i hasło (oraz kod dostępu do systemu PS4 w stosownych przypadkach). W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących naruszenia zabezpieczeń Konta, w tym przekonania, że osoba inna niż użytkownik poznała hasło, lub że hasło jest lub może być używane przez inną osobę bez pozwolenia użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia nas o tym.

(…)

Pkt 5. Zasady postępowania

Podczas interakcji z nami lub innymi użytkownikami (wśród których mogą być dzieci) należy zachowywać się zgodnie z prawem, przyzwoicie, z rozwagą i szacunkiem (dotyczy to zarówno użytkownika, jak i użytkowników Kont podrzędnych). Dotyczy to korzystania z wszelkich funkcji udostępniania i komunikacji dostępnych w PSN, które umożliwiają udostępnianie wiadomości, komentarzy, obrazów, zdjęć, plików wideo, modów / dodatków do gier, wizualnych zapisów gier oraz innych materiałów i informacji, a także komunikacji z pracownikami naszego działu obsługi klienta oraz z innymi pracownikami i przedstawicielami poprzez wiadomości e-mail, telefonicznie lub innymi drogami.

Przykłady:

(…)

Nie wolno udostępniać, wymieniać, wyłudzać ani pozyskiwać danych logowania do Kont.

Nie wolno wykorzystywać usługi PSN ani żadnych dostępnych w niej Produktów do celów związanych z jakąkolwiek działalnością komercyjną, ani powiązywać ich z tego rodzaju działalnością.

Nie wolno postępować w sposób naruszający prywatność lub prawa własności intelektualnej.

Nie wolno wykonywać żadnych działań będących w sprzeczności z niniejszymi warunkami świadczenia usługi lub obowiązującym prawem, ani też podejmować prób ich wykonania lub grozić ich wykonaniem.

(…)

13. Prawa własności intelektualnej (w tym pirackie oprogramowanie)

Wszystkie prawa własności intelektualnej w usłudze PSN i Produktach powiązanych stanowią własność naszą i/lub naszych licencjodawców. Wszystkie nazwy firm, Produktów i usług w usłudze PSN są nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami usług należącymi do odpowiednich właścicieli.

Dokonując zakupu Produktu, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kupuje licencję na korzystanie z tego Produktu i nie staje się właścicielem Produktu. W przypadku gdy kupowany od nas Produkt to Oprogramowanie (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach korzystania z oprogramowania), użytkownikowi udzielana jest licencja na korzystanie z tego Oprogramowania w sposób zgodny z Warunkami korzystania z oprogramowania. W przypadku wszystkich innych kupowanych od nas Produktów użytkownikowi przyznawana jest ograniczona, niewyłączna, nieprzenoszalna licencja osobista na korzystanie z tych Produktów. Poza tą licencją my i/lub nasi licencjodawcy zachowujemy wszystkie prawa, udziały i środki naprawcze.

(…)

Ponadto, z wyjątkiem sytuacji, w których udzielimy wyraźnego upoważnienia, użytkownikowi nie wolno:

(i) udostępniać, sprzedawać, przekazywać, wypożyczać ani podlicencjonować komukolwiek w całości ani w części Konta, Konta podrzędnego, identyfikatora internetowego ani żadnych innych danych uwierzytelniających powiązanych z Kontem;

(…).”

 

2. Oprogramowanie Playstation

(https://www.playstation.com/pl-pl/legal/application-terms-of-use-for-pc-and-mobile/)

 

„Pkt 5.1. Licencja na korzystanie z Oprogramowania to niewyłączna, nieprzenoszalna licencja na korzystanie z Oprogramowania jedynie na prywatny użytek i tylko w Systemach Autoryzowanych oraz wyłącznie w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Indiach, Rosji i Oceanii.

5.2. Nie wolno wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych, rozpowszechniać go, pobierać opłat za jego używanie ani w inny sposób udostępniać publicznie bez naszej wyraźnej zgody.

5.3. Nie wolno dzierżawić, wynajmować, podlicencjonować, publikować, modyfikować, adaptować ani tłumaczyć żadnej części Oprogramowania.

Pkt 6.1. Nie wolno odsprzedawać Oprogramowania, chyba że w tym celu uzyskano od nas wyraźne upoważnienie.”

 

3. Regulamin Allegro

 

Sprzedawanie kont PSN na Allegro również może być niezgodne z jego regulaminem, a w szczególności z ust. 4.1. lub 4.2 w związku z pkt 18 załącznika nr 1 do regulaminu

(http://allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php#rule4):

 

„4.1. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Niezależnie od postanowień art. 4.1. zabronione jest wystawianie przedmiotów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.”

 

Załącznik nr 1 pkt 18:dostępy do stron torrentowych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych”, bowiem samo założenie konta jest nieodpłatne (http://allegro.pl/country_pages/1/0/z2.php).

 

4. Odpowiedzialność cywilna i karna

 

Naruszenie postanowień regulaminu oznacza odpowiedzialność cywilną – odszkodowawczą względem podmiotu udostępniającego usługę / oprogramowanie na podstawie właściwego prawa. W regulaminie wskazano prawo angielskie, którego analizy dokonać nie mogę, bowiem nie jestem w tym zakresie specjalistą. Niemniej jednak podstawowe zasady odpowiedzialności cywilnej są powielane w systemach prawnych i z tego względu należy wskazać na odpowiedzialność kontraktową, zgodnie z którą za naruszenie postanowień umowy łączącej strony, strona naruszająca ponosi co do zasady odpowiedzialność odszkodowawczą względem drugiej strony. Można jedynie zastanowić się, w jaki sposób ta odpowiedzialność odszkodowawcza będzie musiała być udowodniona w danym systemie.

 

Może również jednak wchodzić w grę naruszenie praw autorskich na gruncie prawa polskiego, czyn będzie karalny w Polsce z uwagi na popełnienie czynu przez obywatela Polski, a konkretnie art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co skutkować będzie odpowiedzialnością karną (przypadki art. 116 ust. 1, 2 i 4 ścigane są na wniosek pokrzywdzonego podmiotu, a art. 116 ust. 3 z urzędu).

 

„Art. 116.

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

 

Podsumowując, moim zdaniem, odsprzedawanie kont PSN jest niezgodne z postanowieniami regulaminu PSN, co skutkować może odpowiedzialnością cywilną – odszkodowawczą względem uprawionego podmiotu, a dodatkowo może skutkować odpowiedzialnością prawnokarną sprzedawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki