.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.09.2013

Kiedy powinienem rozliczyć się z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę (chodzi o stan magazynu, zużycie materiałów, zdanie odzieży roboczej), jeśli pod koniec okresu wypowiedzenia byłem na zwolnieniu lekarskim? Czy w takiej sytuacji jestem odpowiedzialny za stan magazynu w ostatnim dniu pracy? Jak obliczyć należny mi ekwiwalent za niewykorzystany urlop i jakie wynagrodzenie powinienem otrzymać za ostatni miesiąc pracy (czerwiec), z którego 3 tygodnie przepracowałem, a tydzień byłem na zwolnieniu?

Dodam, że byłem zatrudniony przez rok na pół etatu, na umowę o pracę na czas nieokreślony. Mam ukończone studia wyższe (licencjat).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę

Odpowiedzialność pracownika za szkody powstałe w miejscu pracy

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią Kodeks pracy (w skrócie: K.p.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (zwane dalej rozporządzeniem).

 

Co do Pańskiego pytania dotyczącego rozliczenia z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę, należy wskazać, że zgodnie z art. 114 K.p. pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Natomiast zgodnie z art. 117 § 1 K.p. pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

 

Zatem co do Pańskiej odpowiedzialności za stany magazynowe – odpowiada Pan za ewentualne szkody powstałe w trakcie Pana obecności w pracy, natomiast nie może Pan ponosić odpowiedzialności za okres, kiedy Pan nie świadczył pracy.

Ponadto pracownik nie ponosi również ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

 

Natomiast mając na uwadze, że odpowiada Pan za stany magazynowe, należy wskazać, że zastosowanie znajdzie tutaj również art. 124 K.p., który winien tutaj być przytoczony w całości:

 

„§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

 

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności;

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;

 

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

 

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

 

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia”.

Rozliczenie się pracownika ze stanu magazynu po rozwiązaniu umowy o pracę

Należy zatem przyjąć, że przedmioty znajdujące się w magazynie zostały Panu powierzone, powinien się więc Pan z nich rozliczyć po rozwiązaniu umowy o pracę lub je zwrócić (jeżeli chodzi o odzież), w innym wypadku pracodawca będzie miał roszczenie w stosunku do Pana o naprawienie szkody.

 

Rozliczenia powinien Pan dokonać w ostatnim dniu pracy, natomiast jeżeli w tym czasie ciągle trwa Pańska niezdolność do pracy, należy dopełnić tego obowiązku w pierwszym dniu, kiedy odzyska Pan zdolność do pracy, czyli po zakończeniu okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Z ostrożności, jeżeli po upływie okresu wypowiedzenia nadal będzie Pan niezdolny do pracy, może Pan wysłać do pracodawcy mejl, ewentualnie pismo, w którym Pan wskaże, że ciągle jest Pan chory i stawi się w zakładzie pracy w celu dokonania rozliczenia następnego dnia po odzyskaniu zdolności do pracy.

Czy pracownik odpowiada za szkodę powstałą podczas jego nieobecności w pracy?

Natomiast jak wskazałem powyżej, jeżeli szkoda powstanie w trakcie Pańskiej nieobecności, wtedy nie będzie Pan ponosić za nią odpowiedzialności, natomiast fakt nieobecności nie wyłącza Pana obowiązku rozliczenia się z pracodawcą po rozwiązaniu umowy o pracę.

 

Jeśli chodzi o wypłatę za ostatni miesiąc, należy zacząć od wskazania podstawy prawnej obowiązku pracodawcy wypłaty Panu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Zgodnie z art. 171 § 1 K.p. przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Natomiast pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

Mając na uwadze, że wysokość należnego ekwiwalentu jest uzależniona od wymiaru urlopu, należy wskazać, że z opisanego przez Pana stanu faktycznego wynika, że przysługuje Panu urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni w roku, przy założeniu pracy w pełnym etacie, natomiast 10 dni przy pracy na pół etatu, przy czym urlop udziela się w tym przypadku w godzinach, 10 dni to 80 godz. urlopu (10 x 8 godz).

 

Wynika to z tego, iż wymiar urlopu wynosi:

 

– 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

– 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

 

Zgodnie z art. 155 § 1 K.p. „do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;

5) szkoły policealnej – 6 lat;

6) szkoły wyższej – 8 lat”.

 

Tym samym Panu, jako osobie legitymującej się tytułem licencjata, należy doliczyć 8 lat do „urlopowego” stażu pracy.

Jak obliczyć należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Sposób obliczania należnego Panu ekwiwalentu wynika z przytoczonego powyżej rozporządzenia.

 

Aby obliczyć ekwiwalent, należy wziąć pod uwagę wysokość Pańskiego wynagrodzenia oraz liczbę dni urlopu, jaki pozostał Panu do wykorzystania.

 

Współczynnik urlopowy w 2013 r. dla pracownika zatrudnionego na pół etatu wynosi 10,5. Dla celów obliczeniowych przyjmujemy, że obowiązuje Pana ośmiogodzinna dobowa norma czasu pracy.

 

Pańskie miesięczne wynagrodzenie brutto należy podzielić przez współczynnik 10,5. Jeżeli otrzymywał Pan zmienne składniki wynagrodzenia, należy wyciągnąć z nich średnią z ostatnich trzech miesięcy i dodać do wynagrodzenia zasadniczego.

 

Tak otrzymaną kwotę dzielimy przez współczynnik 10,5 (kwota wynagrodzenia brutto : 10,5 = X zł). Następnie otrzymaną kwotę X zł dzielimy przez liczbę godzin pracy w ciągu dnia, tj. 8 (kwota X zł : 8 = należna Panu stawka godzinowa). Stawkę godzinową mnożymy przez liczbę przysługujących Panu godzin urlopu wypoczynkowego.

 

Przysługujące Panu godziny urlopu wypoczynkowego należy obliczyć, mając na uwadze, że jeśli pracował Pan na pół etatu, przysługuje Panu połowa wymiaru czasu urlopu z 20 dni lub 26 dni. Np. przyjmując, że przysługuje Panu 20 dni urlopu, gdyby pracował Pan na pełen etat, to na pół etatu przysługuje Panu 10 dni urlopu w roku, natomiast w tym roku przepracował Pan 6 miesięcy, gdyż stosunek pracy ustał z dniem 30 czerwca, czyli z 10 dni przysługuje Panu połowa, gdyż przepracował Pan w tym roku 6 miesięcy.

 

5 dni urlopu pomnożone przez 8 godzin daje 40 h urlopu wypoczynkowego, jaki Panu przysługuje w roku 2013.

 

Liczbę godzin urlopu (40 h) należy pomnożyć przez stawkę godzinową, o której mowa wyżej, i tak otrzymujemy należny Panu ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Jeżeli nie otrzymał Pani urlopu w 2012 r., zaległy urlop należy również doliczyć do należnego ekwiwalentu.

 

Co do rozliczenia za ostatni miesiąc pracy, Pańska nieobecność w pracy nie wprowadza tutaj żadnych zmian. Powinien się Pan rozliczyć z pracodawcą tak, jak zostało to wskazane powyżej. Należy się Panu oczywiście wynagrodzenie za pracę.

 

Proszę mieć również na uwadze, że bez względu na to, czy rozliczy się Pan z pracodawcą, czy też nie, pracodawca jest zobowiązany do wydania Panu świadectwa pracy oraz wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism w tym pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »