Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 22.05.2014

Czy poświadczenie nieprawdy w ofercie konkursowej i w umowie pomiędzy dwoma podmiotami prawnymi podlega pod art. 271 Kodeksu karnego? Po jakim czasie przestępstwo poświadczenia nieprawdy ulega przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przestępstwo poświadczenia nieprawdy, czyli fałszerstwa intelektualnego, jest tzw. przestępstwem indywidualnym, co oznacza, że odpowiedzialności za jego popełnienie podlega funkcjonariusz publiczny, jak i inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu. Jak stanowi przepis art. 271 § 1 Kodeksu karnego (K.k.), funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 271 § 2 K.k.). Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 271 § 3 K.k.).

 

Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji konkursowej, w tym w ofercie oraz w umowie pomiędzy podmiotami prawa, nie podlega pod hipotezę przepisu art. 271 K.k. Jak wskazał Sąd Najwyższy – Izba Karna w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r. (sygn. akt IV KK 190/11), „uprawnienie »innej osoby« z art. 271 § 1 KK powinno stanowić uzupełnienie kompetencji funkcjonariusza publicznego i nie może być utożsamiane z ogólną kompetencją do udziału w obrocie prawnym, zaś dokument przez tę osobę wystawiony ma zawierać w swojej treści poświadczenie, któremu przysługuje cecha zaufania publicznego, a w związku z tym domniemanie prawdziwości. Nie stanowi wystawienia dokumentu z poświadczeniem w nim nieprawdy, w rozumieniu art. 271 § 1 KK, samo zawarcie cywilnoprawnej umowy przez osoby upoważnione do działania w imieniu stron transakcji, z podaniem w jej treści niektórych nieprawdziwych okoliczności dotyczących kontraktu. Strona stosunku cywilnoprawnego nie może być bowiem sprawcą przestępstwa z art. 271 § 1 KK w zakresie sporządzonych przez nią dokumentów odnoszących się do zawarcia, zmiany lub ustania tego stosunku” (podobnie Sąd Najwyższy – Izba Karna w wyroku z dnia 13 listopada 2008 r., sygn. akt IV KK 373/08 oraz w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt IV KK 379/10).

 

W kontekście cytowanych powyżej orzeczeń zamieszczenie nieprawdziwych informacji w ofercie konkursowej, składanej w ramach procedury zamówień publicznych, nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 271 K.k., bowiem dokumentacja ta nie korzysta z domniemania prawdziwości wynikającego z zaufania publicznego, jakim obdarzony jest z mocy prawa podmiot ją wystawiający. Ewentualnych podstaw odpowiedzialności należy poszukiwać w ustawie – Prawo zamówień publicznych, dotyczących także konsekwencji w zakresie przyszłego uczestnictwa w procedurach wyłaniania wykonawcy zamówienia.

 

Odnosząc się do drugiej części pytania, czysto teoretycznie, z uwagi na brak podstaw do wszczęcia postępowania karnego w niniejszej sprawie, należy wskazać, iż termin przedawnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy zależy od jego kwalifikacji prawnej, mamy tu bowiem do czynienia z trzema postaciami tego czynu. Pierwszy przypadek wskazuje art. 271 § 1 K.k., zgodnie z którym zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi od 3 miesięcy do lat pięciu. W takim wypadku, w świetle przepisu art. 101 § 1 pkt 3 K.k., jeśli czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności przekraczającą trzy lata (chodzi tu o górny wymiar kary), jego karalność (ściganie) przedawnia się z upływem lat 10 od czasu jego popełnienia.

 

Jeśli organy ścigania zakwalifikują dany czyn jako tzw. wypadek „mniejszej wagi”, kara przewidziana przez ustawę to grzywna lub ograniczenie wolności. Wówczas, w świetle przepisu art. 101 § 1 pkt 4 K.k., karalność takiego przestępstwa ustaje, jeśli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Jeśli natomiast przestępstwo poświadczenia nieprawdy stanie się typem kwalifikowanym przez motywację sprawcy, tzw. przestępstwem kierunkowym, o czym świadczą określenia „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej”, to zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrośnie i wyniesie od sześciu miesięcy do lat 8. Oczywiście motywacja sprawcy musi zostać udowodniona, jest to element zamiaru decydujący o bycie przestępstwa z art. 271 § 3 K.k., które może być popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim kierunkowym (dolus directus coloratus). W tym przypadku, zgodnie z treścią przepisu art. 101 § 1 pkt 2a K.k., karalność czynu ulegnie przedawnieniu po upływie 15 lat od czasu jego popełnienia.

 

Jeśli dojdzie do przedawnienia karalności, to okoliczność ta stanowić będzie negatywną przesłankę procesową, której konsekwencją będzie konieczność umorzenia postępowania karnego (art. 17 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania karnego), niezależnie od jego stadium, jeśli przed upływem terminu przedawnienia nie doszło do wydania prawomocnego wyroku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 9 =

»Podobne materiały

Oświadczenie o niekaralności a poświadczenie nieprawdy

Chciałbym podjąć pracę w pewnej prywatnej firmie. Od kandydatów wymagane jest oświadczenie o niekaralności. Jestem osobą niekaraną, ale obecnie toczy się przeciwko mnie postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej. Nie przyznaję się do popełnienia czynu, a wiem, że obowiązuje domniemanie niewin

 

Nieumyślne poświadczenie nieprawdy w dokumencie urzędowym – konsekwencje dyscyplinarne i karne dla urzędnika

Dopuściłem się nieświadomego sfałszowania dokumentu urzędowego, źle przeanalizowałem sprawę, w wyniku czego powstał dokument niezgodny z rzeczywistością. Konsekwencje mojego błędu są poważne, bo z tego powodu osoba trzecia pobrała większe świadczenie niż była uprawniona. Przez swoją głupotę nie

 

Poświadczenie nieprawdy

Pełniąc funkcję inspektora nadzoru, odebrałam roboty budowlane (remont dachu), kierując się złożonym przez wykonawcę i kierownika budowy oświadczeniem o zakończeniu robót. Odbiór przeprowadzony był zimą przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (dach był przykryty grubą warstwą śniegu i lodu).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »