.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przepisanie przedszkola niepublicznego na córkę

Prowadzę jako osoba prywatna od wielu lat przedszkole niepubliczne w budynku wynajmowanym od gminy. Ze względu na wiek i stan zdrowia chciałabym przekazać prowadzenie tego przedszkola córce, którą do tej pory zatrudniam. Czy jest to możliwe z zachowaniem ciągłości pracy przedszkola (umowy z pracownikami, kontrahentami, dzierżawa)? Proszę o wskazanie krok po kroku działań prowadzących do objęcia przedszkola przez córkę w takiej formie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisanie przedszkola niepublicznego na córkę

Zmiana osoby prowadzącej przedszkole

Zasadniczo prowadzenie przedszkola, według wszelkich danych, nie jest traktowane jako działalność gospodarcza. Samo techniczne przekazanie prowadzenia powinno się odbyć na zasadzie umowy miedzy Paniami o przejęciu przedszkola do prowadzenia i zgłoszeniu tego faktu do ewidencji w celu dokonania zmian. Nie widzę też przeszkód, by bez uszczerbku na ciągłości pracy przedszkola córka przejęła pracowników przedszkola na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

 

Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Zgłoszenie zmiany do ewidencji

Zasadniczym problemem w Pani przypadku jest kwestia specyfiki działalności. Na szczęście, jak się okazuje, w tym przypadku nie ma, co może dziwić, szczególnych obostrzeń. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (art. 168) „osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek”.

 

Organ ten dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:

 

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 • datę i numer wpisu do ewidencji;
 • nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 • osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 • adres szkoły lub placówki;
 • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci,
 • w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – informację o otrzymywaniu dotacji.

Termin na zgłoszenie zmiany – przejęcia przedszkola przez córkę

To, co ważne dla Pani, to obowiązek informowania o zmianach. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi prowadzącemu ewidencję w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Artykuł 168 ust. 14 stanowi, że w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. 

 

Tak naprawdę, z technicznych, formalnych czynności, to wszystkie, jakie musi Pani dokonać, by zapewnić ciągłość działania placówki. Po dokonaniu wpisu, córka przejmie placówkę do prowadzenia, zostanie uznana za beneficjenta dotacji.

Zmiana umów z kontrahentami

W kwestii kontrahentów i umów trzeba będzie jednak dokonywać zmian w umowach, a w niektórych przypadkach zawierać umowy nowe. Wszędzie tam, gdzie to przedszkole jest wierzycielem (otrzymuje jakieś usługi itp.) będziemy mieli do czynienia z przelewem wierzytelności. Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W takich umowach wystarczy poinformować kontrahenta o zmianie, ewentualnie sporządzić aneks do umowy. Wszędzie tam, gdzie to przedszkole jest dłużnikiem — zapłaty za świadczenia, media itp.. mamy do czynienia z cesją. Tu zgoda wierzyciela — drugiej strony jest konieczna.

Aneksy do umów

Przejęcie długu może nastąpić:

 

 1. przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;
 2. przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

 

W większości zatem przypadku konieczne będzie poinformowanie drugiej strony umowy o zmianie podmiotu prowadzącego przedszkole i zawarcie aneksu do umowy. Zwłaszcza chodzi o dzierżawę nieruchomości. tu gminy mają często określone zasady, z których wynika możliwość zmiany podmiotu w przypadku zakończenia prowadzenia działalności rzez pierwotny podmiot. Nie sądzę, by miała Pani z tym problemy, zwłaszcza jeśli w danej lokalizacji nadal prowadzone będzie to samo przedszkole.

Zawarcie umowy o przejęciu przedszkola do prowadzenia

Jeśli chodzi o techniczną stronę procesu, to proponuję zawarcie umowy o przejęciu przedszkola do prowadzenia. Nie wymaga ona żadnej szczególnej formy (zwłaszcza jeśli nie obejmuje własności nieruchomości). Z umowy tej powinno wynikać, kto i komu przekazuje do prowadzenia przedszkole. Bardzo ważne, by datę przejęcia wskazać jako przyszłą, ze względu na to, ze zgłoszenia zmian należy dokonać miesiąc przed planowanymi zmianami. Z umowy wynikać musi, co stanowi majątek przedszkola oraz na jakiej zasadzie zostaną przejęci pracownicy. W dacie przejęcia należy dokonać formalnego przekazania składników majątkowych przedszkola i dokumentacji. Tu z całą pewnością pomoże księgowa, którą zapewne Pani posiada. 

Przekazanie dokumentacji przedszkola nowemu właścicielowi

Przepisy nie określają procedury przekazywania dokumentacji przedszkola w związku ze zmianą organu prowadzącego. Dobra praktyka wskazuje, że powinno się to odbyć komisyjnie, z udziałem przedstawicieli obydwu organów prowadzących. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Podczas komisyjnego przekazywania przedszkola powinno nastąpić protokolarne przekazanie w szczególności:

 

 • dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola, w tym dzienników zajęć przedszkola, zatwierdzonych do użytku przedszkola programów wychowania przedszkolnego,
 • statutu przedszkola,
 • procedur, regulaminów,
 • ponadto, fakultatywnie:
 • dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji,
 • upoważnień do dokonywania sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dokumentacji w dokumentacji przebiegu nauczania,
 • księgi inwentarzowej,
 • dokumentacji księgowej,
 • dokumentacji pracowniczej i kadrowej, w tym:
 • planu ewakuacji,
 • testów lub certyfikatów na sprzęt i inne wyposażenie,
 • instrukcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy (w apteczkach),
 • zaświadczeń o przeszkoleniu nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
 • rejestru wypadków uczniów oraz dokumentacja powypadkowa,
 • protokołów zebrań rady pedagogicznej (np. księga) – jeśli istnieje rada,
 • pieczątek i pieczęci (wraz z wykazem i wzorami),
 • księgi obiektów wraz z księgami kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku,
 • protokołów wewnętrznych kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (także: kierunki ich poprawy – na piśmie),
 • majątku przedszkola, w tym środków trwałych, majątku ruchomego,
 • środków pieniężnych, w tym stanu środków na rachunku bankowym, stanu należności i zobowiązań,
 • kluczy do pomieszczeń przedszkolnych,
 • ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz upoważnień do dostępu i przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestru delegacji służbowych,
 • instrukcji kancelaryjnej,
 • umów z dostawcami usług i inne.

 

Po otrzymaniu zaświadczenia o zmianie wpisu należy poinformować o tym fakcie wszystkie organy, które zajmują się działalnością przedszkola: ZUS, urząd skarbowy, jeśli potrzeba, kuratorium (chociaż tutaj informacja powinna wyjść od organu prowadzącego ewidencję). 

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl