Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Premia uznaniowa a wynagrodzenie urlopowe

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 26.02.2016

Od roku mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Wynagrodzenie to stała podstawa i premia uznaniowa, którą co miesiąc dostawałam. W zeszłym miesiącu złożyłam wypowiedzenie (miesięczny okres wypowiedzenia) i firma wysłała mnie na zaległy urlop. Z tego co czytałam, jeśli premia uznaniowa nie jest jednorazowa/przypadkowa i jest wypłacana co miesiąc (czyli tak, jak u mnie), to powinna liczyć się do wynagrodzenia urlopowego. Firma przelała mi samą podstawę. Czy mam prawo uzyskać wynagrodzenie urlopowe jako średnia z ostatnich 3 miesięcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że premia uznaniowa jest swego rodzaju nagrodą i co do zasady nie stanowi podstawy wynagrodzenia urlopowego.

 

W myśl art. 172 K.p., za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Są to tzw. ogólne zasady dotyczące ustalania wynagrodzenia za urlop. Konkretyzują je przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego… (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego.

 

W myśl przepisów powołanego aktu wykonawczego, stałe składniki wynagrodzenia, np. wynagrodzenie zasadnicze w stawce miesięcznej, uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W praktyce z wynagrodzenia stałego nie wyodrębnia się wynagrodzenia za pracę oraz za urlop, ale wypłaca się je w całości. Zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 (ewentualnie 12) miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia urlopowego, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie oraz nagród z zakładowego funduszu nagród. W katalogu tym nie wymienia się natomiast składnika wynagrodzenia pod nazwą „premia”, co daje asumpt do stwierdzenia, iż premie wchodzą do podstawy, chyba że są nagrodami.

 

W praktyce występują tzw. premie regulaminowe oraz premie uznaniowe. Premia regulaminowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę wypłacanym po spełnieniu przez pracownika warunków do jej uzyskania, określonych w regulaminie premiowania albo w innym akcie wewnętrznym bądź w umowie o pracę. Prawo do niej oraz jej wysokość nie zależą od swobodnego uznania pracodawcy, a pracownik, który spełnił warunki do jej nabycia może dochodzić wypłacenia premii na drodze sądowej. Premie regulaminowe należy więc przyjąć do podstawy wynagrodzenia za urlop. Inaczej jest, jeśli chodzi o premię uznaniową, do której prawo przyznaje pracodawca według własnego uznania w każdym okresie płatności odrębnie. Nie posiada ona charakteru roszczeniowego i jest w istocie nagrodą. Fakt, że w praktyce jest przyznawana za każdy miesiąc, co kwalifikuje ją jako składnik periodyczny, ma znaczenie drugorzędne. Podobnie w tej sprawie wypowiadał się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77), w którym wyjaśnił, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

 

Podsumowując – periodyczność premii uznaniowej nie ma w tym przypadku znaczenia i nie jest ona uwzględniana w wynagrodzeniu urlopowym. Jeśliby premia ta miała jednak charakter regulaminowy (a więc była wypłacana po spełnieniu warunków określonych w regulaminie wynagradzania) to wówczas można by wliczać ją do wynagrodzenia urlopowego. Jeśli jednak jest ona uzależniona jedynie od woli pracodawcy (co wynika z pytania) to niestety pracodawca nie wlicza jej do wynagrodzenia urlopowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 2 =

»Podobne materiały

Czy podpisać wypowiedzenie zmieniające?

Jeśli pracodawca wręczy mi wypowiedzenie zmieniające wraz z nowymi warunkami pracy, a mi będzie zależało na pozostaniu w pracy, ale też na złożeniu do sądu odwołania od wypowiedzenia, to lepiej podpisać wypowiedzenie zmieniające czy nie?

 

Zrzeczenie się spadku za życia a testament

Moi rodzice posiadają mieszkanie i dwa domy. Jeden z nich chcą przepisać na mnie. Ze względu na to, że mam rodzeństwo rodzice chcą, abym podpisała dokument, w którym zostanę wykluczona z pozostałej części majątku. Co się stanie, jeśli moje rodzeństwo umrze wcześniej niż rodzice? Czy pomimo podpisane

 

Czy wymeldowanie z mieszkania pozbawia prawa do mieszkania?

Tematem mojego pytania jest wymeldowanie z mieszkania. Otóż mieszkam we Francji, ale mam obywatelstwo polskie i adres zameldowania w Polsce. Moja mama chce mnie wymeldować z mieszkania, ale ja się na to nie zgadzam. Czy takie wymeldowanie z mieszkania jest zgodne z prawem, skoro jestem wsp

 

Rów w drodze gminnej

Urzędnicy chcą wykopać rów w drodze gminnej, aby odprowadzić wodę deszczową, która po roztopach zalewa pole sąsiada. Fragmenty drogi są nieprzejezdne: część została zaorana przez sąsiada, na część wyrzucane są śmieci, wkopano też przepust, który uniemożliwia wjazd na drogę. Czy gmina może w tej drod

 

Rozliczenie wspólnika spółki cywilnej występującego ze spółki

Jesteśmy 4-osobową spółką cywilną zawartą na czas nieoznaczony. Jeden ze wspólników złożył wypowiedzenie ze skutkiem na koniec tego roku. Nasze wątpliwości budzi rozliczenie ustępującego wspólnika. Firma nie posiada nieruchomości, większą część majątku stanowią towary, zamortyzowane komputery oraz z

 

Dziedziczenie pieniędzy z rachunku bankowego

Od roku miałem wspólne konto bankowe razem z moją mamą, która zmarła przed 6 tygodniami. Cała wpłata pieniędzy na konto (ok. 60 tys. zł) pochodziła od mamy. Z konta dokonywałem (i nadal dokonuję) jedynie przelewów tytułem opłat za jej mieszkanie, które będzie przedmiotem postępowania spadkowego (jes

 

Wypowiedzenie za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Dnia 31 marca skończyło mi się świadczenie rehabilitacyjne. Następnego dnia otrzymałam wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron (na wniosek pracodawcy). Czy mogę liczyć na zasiłek po 7 dniach? Dodam, że ZUS stwierdził, że jestem już zdolna do pracy i odmówił dalszego świadczenia. Może da się cof

 

Sprzedaż praw autorskich

Będę pisać na zlecenie pewnej osoby (ma swoją działalność) artykuły fachowe. Ja mam „lekkie pióro”, partner – wiedzę. On przedstawi i wyjaśni mi konkretne zagadnienie, ja je opiszę. Czy ów zlecający może podpisać się jako autor artykułu? Czy ja mogę dokonać sprzedaży praw autorskic

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »