.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pomówienie pracownika o brak higieny, jak się bronić?

Co mogę zrobić, jeśli kolega z pracy (także pracownik) mówi, że chodzę brudny i że ode mnie śmierdzi? Oskarża i pomawia mnie o brak higieny do innych pracowników, a jest to nieprawda, bo dbam o higienę. Jest to dla mnie bardzo przykre, tym bardziej że robi to nie pierwszy raz.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomówienie pracownika o brak higieny, jak się bronić?

Dobra osobiste pod ochroną prawa

W opisanej sytuacji dochodzi do naruszenia Pana praw. Ów pracownik narusza Pańskie dobra osobiste, a ponadto dochodzi do przestępstwa nękania.

 

Dobra osobiste podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zgodnie z art. 23 Kodeksem cywilnym (K.c.) – dobra osobiste człowieka, w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Kodeks cywilny przewiduje otwarty katalog dóbr osobistych. Ten zaś, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (art. 24 K.c.).

 

Jeśli Pana dobra osobiste zostały zagrożone przez działania innego pracownika, może Pan żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. Ponadto w razie dokonanego naruszenia może Pan także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

 

Może Pan również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. A jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona Panu szkoda majątkowa, może Pan żądać jej naprawienia.

 

Jak wykazać przed sądem, że doszło do naruszenia dóbr osobistych?

Składając stosowny pozew do sądu, to Pan musi wykazać, że doszło do naruszenia dóbr osobistych lub wystąpiło takie zagrożenie i że było naruszeniem bezprawnym. Obecnie przeważa pogląd, że przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma to, jaką reakcję wywołało ono w społeczeństwie. Zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego zachodzi wtedy, gdy działanie lub zaniechanie innej osoby godzi w obiektywnie uzasadnione interesy uprawnionego. Zgodnie z regułami procesowymi obowiązującymi w polskiej procedurze cywilnej w sprawie o naruszenie dóbr osobistych to na Panu ciąży obowiązek udowodnienia, że ów kolega z pracy naruszył Pana dobra osobiste.

 

W pozwie musi Pan wskazać dostatecznie skonkretyzowane zachowanie pozwanego, które według Pana potrzebne jest do usunięcia skutków dokonanego naruszenia dobra osobistego. Sąd będzie badał rodzaj dobra, które zostało naruszone, oraz charakter, stopień nasilenia i czas trwania doznawania ujemnych przeżyć psychicznych spowodowanych naruszeniem.

 

Uporczywe nękanie – odpowiedzialność karna

Nękanie natomiast polega na celowym, uporczywym i długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko Pana osobie, którego celem jest upokorzenie i dezorganizacja Panu życia. Takie działania mają wzbudzać w Panu uzasadnione poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać Pana prywatność. Z Pana opisu wynika, że wszystko to zostało spełnione.

 

Natomiast uporczywe nękanie reguluje art. 190a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (K.k.):

 

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

O uporczywym zachowaniu się wobec Pana może świadczyć szczególne nastawienie psychiczne polegające na nieustannym nękaniu, pomimo Pana sprzeciwu, a także dłuższy okres czasu, przez który wymieniony pracownik powtarza swoje zachowania skierowane przeciwko Panu. Skutkiem tego zachowania musi być wytworzenie u Pana uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia prywatności. Na ewentualnej sprawie sądowej będzie miało istotne znaczenie to, jakie posiada Pan dowody, że doszło do nękania, czy też ilość takich zawiadomień na policję, ewentualnie nagrania z tych zachowań.

 

Przy czym poczucie zagrożenia musi być oceniane z obiektywnego punktu widzenia, nie zaś subiektywnego odczucia ofiary. Należy zatem ocenić na podstawie okoliczności danej sprawy, czy zachowanie sprawcy obiektywnie mogło wywoływać takie negatywne odczucia u ofiary. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt IV KK 413/16:

 

„Art. 190a § 1 Kodeksu karnego posługuje się zarówno kryterium subiektywnym w postaci poczucia zagrożenia, oznaczającego wewnętrzny odbiór, odczucie lęku i osaczenia osoby doświadczanej nękaniem, jak i obiektywnym, wskazując na to, iż poczucie zagrożenia musi być uzasadnione okolicznościami. Subiektywne odczuwanie zagrożenia przez osobę należy konfrontować z wiedzą, doświadczeniem i psychologią reakcji ogółu społeczeństwa, obiektywizować poprzez poczucie zagrożenia w danych okolicznościach, jakie towarzyszyłoby przeciętnemu człowiekowi, o ile oczywiście działania sprawcy nie zmaterializowały się w konkretnym skutku” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt IV KK 413/16).

 

Dokuczanie jako wykroczenie

Dość często nękanie może być potraktowane jako wykroczenie. Art. 107 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń stanowi, że każdy, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany.

 

Działanie sprawcy tego wykroczenia musi być ukierunkowane na dokuczenie innej osobie i charakteryzować się złośliwością. Do wykroczenia dochodzi wówczas, gdy sprawca zmierza do dokuczenia ofierze. Znacznie surowszą odpowiedzialność karną ponoszą stalkerzy, których zachowanie doprowadziło do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie. W takiej sytuacji sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Nie ma znaczenia przy tym, czy doszło do samobójstwa, czy była to jedynie nieudana próba odebrania sobie życia.

 

Może Pan zacząć od wysłania do tego pracownika wezwania do zaprzestania tych działań, ale nie ma gwarancji, że odniesie ono pożądany skutek. Istnieją przesłanki do złożenia pozwu oraz zawiadomienia o popełnieniu przez pracownika przestępstwa przeciwko Panu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl