Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pogardliwe traktowanie przez kierownika

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 10.11.2020

Mam problem z kierownikiem. Jest to koordynator zespołu, z którym bardzo ściśle współpracujemy. Pracuję w zespole zajmującym się m.in. wprowadzaniem danych. Niestety kierownik ten pogardliwie traktuje swoich pracowników, zwłaszcza mnie. Wypomina mi drobne niedociągnięcia w pracy, mimo moich świetnych wyników. Próbuje zrzucić na mnie odpowiedzialność za błędy innych osób. Łapie mnie za słówka, zmusza do przeprosin w sposób uwłaczający mi. Traktuje mnie obraźliwie, nawet wulgarnie (mam kilka dowodów na to w e-mailach). Uważam, że jego zachowanie to mobbing. Przełożona prosi, bym to tolerowała, bo kierownik ma taki charakter. Uważam jednak, że to on powinien się zmienić, bo to jego obowiązek traktować pracowników z szacunkiem, a nie pogardliwie. Jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pogardliwe traktowanie przez kierownika

Wypowiedzenie umowy z powodu złego traktowania przez kierownika

W pierwszej kolejności podnoszę, iż jeżeli ma Pani przesłanki do stwierdzenia mobbingu w Pani kierunku, a niewątpliwie przytoczone fragmenty noszą tego znamiona, może Pani wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy – pod warunkiem, iż jest to osoba przełożona, a więc działa z ramienia pracodawcy. Należy mieć na uwadze treść art. 55 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

Naruszenie godności pracownika – pogardliwe traktowanie

Katalog obowiązków pracodawcy jest niepełny – został bowiem częściowo zamieszony w treści art. 94 K.p. Należy także nadmienić, iż mobbing, wskazany w art. 943 K.p. również stanowi niniejszy powód. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. „umyślne naruszanie przez przełożonego godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, nawet gdy nie wyczerpuje znamion mobbingu, może stanowić usprawiedliwioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy (art. 55 § 11 w związku z art. 111 K.p.)” (sygn. akt II PK 157/14).

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego:

 

„Dla oceny, że doszło do naruszenia godności pracownika, nie ma znaczenia to, czy on sam potraktował określone zachowanie osoby reprezentującej pracodawcę (np. wypowiedzi) jako godzące w jego wartość. Reakcja pracownika na takie zachowanie może mieć jednak znaczenie w procesie oceny, czy naruszenie godności obiektywnie wystąpiło. Do podstawowych obowiązków pracodawcy w rozumieniu art. 55 § 1[1] K.p. należy również obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Ocena, czy nastąpiło ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego wobec pracownika (art. 55 § 1[1] K.p.) wymaga uwzględnienia subiektywnych kryteriów oceny zachowania osób reprezentujących pracodawcę” (sygn. akt II PK 114/09).

 

Pomimo tego realne uzyskanie niniejszego odszkodowania nie jest takie proste i przeważnie sprawa trafia do sądu. Jak wskazał bowiem Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 1999 r., nie w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik uzyska prawo do odszkodowania. Prawo do wypłaty środków z art. 55 K.p. zależy bowiem od stwierdzenia, że rozwiązanie umowy było uzasadnione. Wynika to z faktu, że jedną z przesłanek odszkodowania jest dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków (sygn. akt I PKN 614/98).

 

Należy przy tym podnieść, iż Sąd Najwyższy wskazał, że aby przypisać pracodawcy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, trzeba wykazać jego winę (sygn. akt I PKN 516/99).

Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

W dalszej części zaznaczam, iż całkiem osobno może Pani z pomocą pracodawcy lub samodzielnie wezwać osobę naruszającą Pani dobra osobiste do zaprzestania, albowiem niewątpliwie – w przypadku publicznych wypowiedzi – dochodzi do naruszenia Pani dóbr osobistych. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zgodnie natomiast z treścią art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie”. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli zachowanie niniejszej osoby wypełnia powyższe znamiona, a więc jeżeli dochodzi do opisanych sytuacji, może Pani jak najbardziej dochodzić naprawienia powstałej szkody, a także wzywać taką osobę do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych. Proponuję więc przedstawić jasne i ostateczne stanowisko osobie przełożonej z wnioskiem o pomoc w interwencji pod rygorem podjęcia działań prawnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - siedem =

»Podobne materiały

Zakaz palenia tytoniu w pracy

Jestem zatrudniony jako ochroniarz w banku. Nie mogę opuszczać pokoju z monitoringiem. Od lat palę papierosy, nie potrafię zerwać z nałogiem. W pokoju jest okno i działa klimatyzacja. Nowy dyrektor niedawno zakazał palenia tytoniu na terenie banku. Czy także muszę respektować ten zakaz, skoro nie ma

 

Naruszenie dóbr osobistych pracownika

Pracuję jako sprzedawca w sklepie. Kilka miesięcy temu zmienił się mój przełożony i ostatnio doszło do kilku niemiłych sytuacji. Po sprzeczce z innym pracownikiem przełożony zaczął na mnie krzyczeć, wyzywać i zastraszać. Poprosiłam spokojnie o wyjaśnienie, a wtedy on stwierdził, że się jednak p

 

Ocenianie pracowników w kontrowersyjny sposób

Czy pracodawca (korporacja) ma prawo oceniać pracowników anonimowo, poprzez wybór kilku osób do wypełnienia ankiety, na podstawie której ocenia pracownika, a następnie ocena ta jest podstawą do odebrania premii lub zwolnienia z pracy? Dodam, że firma ma możliwość wyboru nieprzychylnych osób do oceny

 

Przekroczenie uprawnień przez przełożonego

Jestem funkcjonariuszem policji. Niedawno złożyłem skargę na mojego przełożonego, zarzucam mu mobbing wobec mnie. Kilka dni temu zostałem wezwany przez tego przełożonego na rozmowę. Cały czas przełożony zarzucał mi moje rzekome niewłaściwe zachowanie, podpuszczał mnie, a wszystko było notowane przez

 

Nieodprowadzanie podatku za wynajem mieszkania

Od 6 lat wynajmuję swoje własne mieszkanie w cenie kosztów spłacanego kredytu. Przez ten czas nie odprowadzałem podatku. Czy po takim czasie można to uregulować w US? Jak się do tego zabrać?

 

Wcześniejsza emerytura z tytułu choroby zawodowej

Urodziłam się w 1959 r. Pracuję od 1984 r. W 1997 r. otrzymałam orzeczenie o chorobie zawodowej. Rentę pobierałam do 1999 r., jednocześnie pracując. Później założyłam swoją działalność. Czy posiadając orzeczenie o chorobie zawodowej, mogę przejść na wcześniejszą emeryturę? Jakie świadczenia otrzymam

 

Za ile lat wstecz KRUS może żądać zaległych składek?

Nie płaciłem składek na KRUS. Teraz dowiedziałem się że miałem obowiązek płacić. Mam zmarła w 2001, a tata w 2007 roku. Wyrok sądu o nabyciu spadku jest z 2009 r. Czy zaległe składki będą liczone od postanowienia sądu, czy śmierci któregoś z rodziców? Ile wstecz KRUS może żądać spłaty składek? Chcia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »