.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pogardliwe traktowanie przez kierownika

Mam problem z kierownikiem. Jest to koordynator zespołu, z którym bardzo ściśle współpracujemy. Pracuję w zespole zajmującym się m.in. wprowadzaniem danych. Niestety kierownik ten pogardliwie traktuje swoich pracowników, zwłaszcza mnie. Wypomina mi drobne niedociągnięcia w pracy, mimo moich świetnych wyników. Próbuje zrzucić na mnie odpowiedzialność za błędy innych osób. Łapie mnie za słówka, zmusza do przeprosin w sposób uwłaczający mi. Traktuje mnie obraźliwie, nawet wulgarnie (mam kilka dowodów na to w e-mailach). Uważam, że jego zachowanie to mobbing. Przełożona prosi, bym to tolerowała, bo kierownik ma taki charakter. Uważam jednak, że to on powinien się zmienić, bo to jego obowiązek traktować pracowników z szacunkiem, a nie pogardliwie. Jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pogardliwe traktowanie przez kierownika

Wypowiedzenie umowy z powodu złego traktowania przez kierownika

W pierwszej kolejności podnoszę, iż jeżeli ma Pani przesłanki do stwierdzenia mobbingu w Pani kierunku, a niewątpliwie przytoczone fragmenty noszą tego znamiona, może Pani wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy – pod warunkiem, iż jest to osoba przełożona, a więc działa z ramienia pracodawcy. Należy mieć na uwadze treść art. 55 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie godności pracownika – pogardliwe traktowanie

Katalog obowiązków pracodawcy jest niepełny – został bowiem częściowo zamieszony w treści art. 94 K.p. Należy także nadmienić, iż mobbing, wskazany w art. 943 K.p. również stanowi niniejszy powód. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. „umyślne naruszanie przez przełożonego godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, nawet gdy nie wyczerpuje znamion mobbingu, może stanowić usprawiedliwioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy (art. 55 § 11 w związku z art. 111 K.p.)” (sygn. akt II PK 157/14).

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego:

 

„Dla oceny, że doszło do naruszenia godności pracownika, nie ma znaczenia to, czy on sam potraktował określone zachowanie osoby reprezentującej pracodawcę (np. wypowiedzi) jako godzące w jego wartość. Reakcja pracownika na takie zachowanie może mieć jednak znaczenie w procesie oceny, czy naruszenie godności obiektywnie wystąpiło. Do podstawowych obowiązków pracodawcy w rozumieniu art. 55 § 1[1] K.p. należy również obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Ocena, czy nastąpiło ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego wobec pracownika (art. 55 § 1[1] K.p.) wymaga uwzględnienia subiektywnych kryteriów oceny zachowania osób reprezentujących pracodawcę” (sygn. akt II PK 114/09).

 

Pomimo tego realne uzyskanie niniejszego odszkodowania nie jest takie proste i przeważnie sprawa trafia do sądu. Jak wskazał bowiem Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 1999 r., nie w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik uzyska prawo do odszkodowania. Prawo do wypłaty środków z art. 55 K.p. zależy bowiem od stwierdzenia, że rozwiązanie umowy było uzasadnione. Wynika to z faktu, że jedną z przesłanek odszkodowania jest dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków (sygn. akt I PKN 614/98).

 

Należy przy tym podnieść, iż Sąd Najwyższy wskazał, że aby przypisać pracodawcy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, trzeba wykazać jego winę (sygn. akt I PKN 516/99).

Wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych

W dalszej części zaznaczam, iż całkiem osobno może Pani z pomocą pracodawcy lub samodzielnie wezwać osobę naruszającą Pani dobra osobiste do zaprzestania, albowiem niewątpliwie – w przypadku publicznych wypowiedzi – dochodzi do naruszenia Pani dóbr osobistych. Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zgodnie natomiast z treścią art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie”. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli zachowanie niniejszej osoby wypełnia powyższe znamiona, a więc jeżeli dochodzi do opisanych sytuacji, może Pani jak najbardziej dochodzić naprawienia powstałej szkody, a także wzywać taką osobę do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych. Proponuję więc przedstawić jasne i ostateczne stanowisko osobie przełożonej z wnioskiem o pomoc w interwencji pod rygorem podjęcia działań prawnych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu