Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki będącego wspólnikiem

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 12.07.2019

Mam pytanie o opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki będącego wspólnikiem i pełniącego funkcję na podstawie powołania przez zgromadzenie wspólników. Spółka, mając problemy finansowe, nie wypłacała mu wynagrodzenia przez trzy lata. Obecnie zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o ustaleniu mu wynagrodzenia za ubiegłe trzy lata i na rok bieżący. Stosunek pracy nie został i nie będzie nawiązany. Czy uchwała o ustaleniu wynagrodzenia przewidująca wypłatę w styczniu 2020 r. (podjęta w trybie zwykłym lub w formie aktu notarialnego) może być podstawą do ujęcie księgowego jako zobowiązanie spółki z odroczonym terminem realizacji (na równi z zobowiązaniami z tytułu np. wynagrodzeń pracowniczych) i czy w takim przypadku może być ujęta w kosztach uzyskania przychodów (w RZiS) za rok 2019? O ile wiem, niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia nie stają się kosztem do daty wypłaty wynagrodzenia. Czy opisany przypadek podlega tej samej regulacji? 

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prezesa nie łączy ze spółką żaden stosunek prawny (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, kontrakt cywilny), poza pełnieniem tej funkcji (sprawowania mandatu) w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 

Jest to stosunek organizacyjny między prezesem a spółką, w ramach którego nie jest on stroną umowy o pracę, agencyjnej, zlecenia ani żadnej innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Stosunek organizacyjny wynika z powołania na funkcję w drodze uchwały odpowiedniego organu. Jako prezes dana osoba wykonuje swoje czynności co do zasady nieodpłatnie.

 

Kodeks spółek handlowych ani inne przepisy nie nakładają na spółkę obowiązku wynagradzania członków zarządu w jakiejkolwiek formie. Prezes może pełnić swoją funkcję za wynagrodzeniem przyznanym w uchwale zgromadzenia wspólników, która stanowi samodzielną podstawę uzyskiwania jego przychodów. Zgodnie z art. 201 § 4 członkowie zarządu spółki z o.o. powoływani są uchwałą wspólników, która określa też wysokość wynagrodzenia należnego im za sprawowanie tej funkcji( na podstawie aktu powołania).

 

Akt powołania, jak wskazano, nie powoduje powstania stosunku pracy czy zlecenia, na podstawie którego członek zarządu mógłby pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie z tego tytułu nie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Wypłata wynagrodzenia w tym trybie nie wymaga zawierania żadnej umowy pomiędzy jej stronami.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli członek zarządu otrzymuje swoje wynagrodzenie wyłącznie na podstawie powołania, przy braku nawiązywania dodatkowego stosunku prawnego, uznaje się te przychody za otrzymywane z działalności wykonywanej osobiście. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia członka zarządu powinna być pobrana w wysokości 18%, a przychód pomniejszony jedynie o koszty uzyskania. W przypadku, gdy wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, pobiera się jedynie zryczałtowany podatek według stawki 18% bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów.

 

Spółka z o.o. jako płatnik od wypłaconego w ten sposób wynagrodzenia jest zobligowana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Spółka z o.o. to osoba prawna. Znaczenie ma zatem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

 

Wynagrodzenie członka zarządu będzie kosztem w miesiącu, w którym zostanie wypłacone lub postawione do jego dyspozycji. Wypłacana członkowi zarządu należność jest świadczeniem wzajemnym, stanowi bowiem wynagrodzenie za pełnioną funkcję. W związku z tym, nawet gdyby członek zarządu był jednocześnie udziałowcem spółki, nie ma tu zastosowania wyłączenie z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy CIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty podatkowe m.in. wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego. Wydatki na wynagrodzenie dla członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji uznaje się za poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i zalicza do kosztów uzyskania przychodów.

 

Ale co do chwili ujęcia ich w kosztach nie należy stosować zasady określonej w art. 15 ust. 4g ustawy o CIT, że należności są kosztem w miesiącu, za który są należne (jeżeli zostaną wypłacone terminowo). Zasada ta ma ona bowiem zastosowanie wyłącznie do:

 

  • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o pdof (tj. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych; przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną),
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

 


Z ustawy CIT:

 

„Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

57) niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4–9 [nie dotyczą wynagrodzenia z tytułu powołania prezesa zarządu spółki z o.o.] oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60), świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g”.

 

Wynagrodzenia otrzymywane przez osoby należące do składu zarządu (niezależnie od sposobu ich powoływania) zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy PIT (przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych). Tak więc nie stosuje się do nich zasady, że są one kosztem w miesiącu, za który są należne.

 

Omawiane wynagrodzenia stanowią koszt podatkowy dopiero w dacie ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji członka zarządu. Tak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Firma zagraniczna prowadząca sprzedaż na polskim portalu a rachunek bankowy w Polsce

Moja firma jest zarejestrowana w Anglii, tu jest też jej siedziba. Firma prowadzi sprzedaż przez internet, także na polskim  allegro . Chciałbym założyć polski rachunek bankowy, by nie wzbudzać podejrzeń kupujących. Czy mogę założyć takie konto bez konieczności rejestrowania firm

Wypłata z zysku dla właścicieli a umorzenie udziałów

Czy istnieje możliwość wyprowadzenia zysku z firmy i uniknięcia podwójnego opodatkowania (podatek CIT i PIT)? Słyszeliśmy, że, mimo likwidacji od 01.01.2011 r. możliwości dokonania tego na zasadzie umorzenia dobrowolnego udziałów, dalej jest taka możliwość, z tym że należy tego doko

Jednorazowa amortyzacja dla małego podatnika w ramach limitu 100 tys. euro

Moje pytanie dotyczy jednorazowej amortyzacji. Firma spełnia kryteria – jest małym podatnikiem. Środki trwałe (maszyny i samochód ciężarowy) zostały zakupione w marcu 2010 r. Od kwietnia 2010 r. księgowy przyjął liniową metodę amortyzacji. Odpisy są księgowane od kwietnia do pa
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »