Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

OFE a emerytura wojskowa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.06.2015

Po 18 latach służby w wojsku przeszedłem na emeryturę; płaciłem przez ten okres na OFE – II filar należne składki. Czy mogę dochodzić zwrotu zgromadzonego przeze mnie kapitału?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 111a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu „są przekazywane przez ten fundusz za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa w przypadku, gdy właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 z późn. zm.) lub obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.)”.

 

Zawiadomienie o ustaleniu żołnierzowi lub funkcjonariuszowi prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art. 14 ustaw wymienionych w § 1, zwane dalej „zawiadomieniem”, właściwy organ emerytalny przekazuje do Zakładu.

 

„2. Zawiadomienie przekazywane jest w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej prawo do emerytury lub prawo do jej zwiększenia, z zastrzeżeniem § 7.

3. Zawiadomienie zawiera datę ustalenia prawa do emerytury lub prawa do jej zwiększenia, okresy służby uwzględnione w wymiarze emerytury oraz dane osobowe żołnierza lub funkcjonariusza:

1) imiona i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer ewidencyjny PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy żołnierzowi lub funkcjonariuszowi nie przyznano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

4) adres zamieszkania”.

 

„§ 3. 1. Zakład ustala, czy osoba wskazana w zawiadomieniu jest członkiem funduszu na podstawie danych z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

2. W przypadku gdy osoba wskazana w zawiadomieniu jest członkiem funduszu, Zakład przekazuje do funduszu powiadomienie o obowiązku zwrotu środków zgromadzonych na rachunku członka funduszu, zwane dalej „powiadomieniem”, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

3. Fundusz przekazuje do Zakładu informację o kwocie środków podlegających zwrotowi, zwaną dalej „informacją”, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia”.

 

Niestety Pan dochodzić ich nie może. Zgodnie z art. 107. 1. Ww. ustawy: „Członek funduszu nie może rozporządzać środkami zgromadzonymi na swoim rachunku”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki