Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżona emerytura wojskowa ze względu na pracę za granicą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.10.2014

Jestem emerytem wojskowym. Na emeryturę odszedłem w 2012 r. Obecnie pracuję za granicą i uzyskiwane przychody zgłaszam do Wojskowego Biura Emerytalnego. Ponieważ moje przychody przekraczają 130% średniego wynagrodzenia, świadczenie emerytalne jest obniżane o maksymalną kwotę (25%). Pracuję dla instytucji międzynarodowej i moje przychody są zwolnione od podatku dochodowego, również składki emerytalne nie są odprowadzane do żadnej narodowej instytucji, a do prywatnego funduszu stworzonego dla obsługi świadczenia, dlatego mam wątpliwości, czy przychody takie powinienem zgłaszać do WBE i w rezultacie mieć obniżoną emeryturę wojskową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym art. 40:

 

„1. W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

2. Przepisy art. 104 ust. 8 pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do renty inwalidzkiej III grupy.

3. W razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą oraz wobec osób pobierających rentę inwalidzką z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze”.

 

Pojęcie przychodu używane na gruncie ubezpieczeń społecznych zostało określone w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr 11 poz. 74; dalej jako s.u.s.) jako przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Działalność, z wykonywaniem której związany jest obowiązek kontroli wysokości osiąganego dodatkowego zarobku, została określona w art. 104 u.e.r. oraz w art. 9 ust. 4-4b s.u.s. Zalicza się do niej:

 

 • zatrudnienie z tytułu stosunku pracy,
 • pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym zleceniobiorca (agent) pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i w spółdzielniach kółek rolniczych,
 • służbę w Służbie Celnej,
 • działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz wolny zawód w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 11 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, bez pozostawania w stosunku pracy oraz współpracę przy wykonywaniu tych umów.

 

Do przychodu mającego wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczenia zalicza się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

 

Za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 1, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności. Przepisy te stosuje się również do emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

 

Przychód określany jest jako przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

 

Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami są co do zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wystawienie czeku oznacza postawienie przychodu do dyspozycji. To powoduje, że powstaje przychód do opodatkowania.

 

Jak stanowi art. 11 ust. 3 ustawy przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

 

Przychód osiągany za granicą nie musi rodzić ubezpieczenia, aby powodował zawieszenie świadczenia.

 

W zależności od tego:

 

 • czy jest to praca u zagranicznego pracodawcy, czy też działalność wymieniona w art. 104 ust. 1 ustawy emerytalnej jako podlegająca w myśl ustawodawstwa polskiego obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, ale inna niż zatrudnienie w ramach stosunku pracy (np. prowadzenie działalności pozarolniczej),
 • w jakim kraju prowadzona jest działalność zarobkowa, tj.:
 • w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub też niebędącym członkiem UE/EOG,
 • w państwie, z którym Polska zawarła umowę międzynarodową w zakresie ubezpieczenia społecznego albo nie zawarła takiej umowy,

 

przyjmuje się, dla celów zawieszenia lub zmniejszenia wysokości świadczenia, różny przychód. Jest to więc przykładowo odpowiednio przychód:

 

 • zadeklarowany w oświadczeniu przez emeryta lub rencistę, nie niższy jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia lub 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • w wysokości faktycznie osiągniętej, udokumentowany zaświadczeniem zagranicznego pracodawcy lub innego podmiotu, właściwego w myśl ustawodawstwa państwa, w którym osiągany jest ten przychód.

 

Może Pan zaznaczyć, że osiągany przychód nie rodzi obowiązku ubezpieczenia, ale przepis art. 104 ust. 3 nie wskazuje, że musi być to przychód rodzący obowiązek ubezpieczenia, a jedynie przychód z działalności wykonywanej za granicą.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 + dwa =

»Podobne materiały

Emerytura mundurowa i cywilna

Czy w świetle uchwały SN z dnia 17.02.2010 r., sygn. akt II UZP 10/09, oraz ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS funkcjonariusz PSP, który nabył prawo do emerytury mundurowej po 30 latach służby oraz przepracował w cywilu 24 lata i nabył prawo do emerytury z FUS,

 

Emerytura mundurowa a własna firma

Pobieram emeryturę mundurową. Zastanawiam się nad założeniem własnej firmy. Ile musiałbym zarobić z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, aby obniżono mi świadczenie emerytalne?

 

Dwie emerytury - mundurowa i z ZUS

Niedługo przechodzę na emeryturę mundurową po 15 latach służby na okrętach podwodnych. Służbę wojskową rozpocząłem w 1998 r. Wcześniej nie pracowałem – do wojska poszedłem zaraz po szkole średniej. Chcę podjąć pracę u prywatnego przedsiębiorcy. Czy w przyszłości, gdy ukończę 65 lat, będę mógł

 

Dochód z działalności gospodarczej na emeryturze

Od trzech lat jestem na wcześniejszej emeryturze. W tym czasie byłem zatrudniony w szkole na 1/3 etatu, później przebywałem na zwolnieniu lekarskim, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą (wraz z córką, a potem z pracownikiem). Czy dochód z tytułu działalności gospodarczej naliczany prz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »