.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niedopatrzenia pracownika i nagana, czy w następnym kroku pracodawca zastosuje zwolnienie dyscyplinarne?

• Opublikowano: 04-12-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Zarządzam zespołem ludzkim. Do moich obowiązków należy między innymi przygotowanie kart pracy. Przed 4 miesiącami wyszło na jaw kilka nieścisłości, które wynikły z powodu błędów w oprogramowaniu do rejestracji czasu pracy, co wykazałem przełożonym. Przyjąłem jednak karę, bo mogłem to lepiej sprawdzić. W konsekwencji obniżono mi ocenę miesięczną oraz premię i wpisano naganę do akt. Kilka godzin wcześniej, przed podpisaniem kary, udostępniono nam narzędzie do lepszej kontroli i okazało się, że jeszcze jest jeden błąd. Czy pracodawca może jeszcze teraz dołożyć mi zwolnienie dyscyplinarne z pracy jako kolejną karę za niedopatrzenie? Nadmieniam, iż nikt nie sprawdził moich zapisów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niedopatrzenia pracownika i nagana, czy w następnym kroku pracodawca zastosuje zwolnienie dyscyplinarne?

Nałożenie na pracownika kary upomnienia lub nagany

Nakładanie kar przez pracodawcę reguluje Kodeks pracy (K.p.). Zgodnie z art. 108 K.p. za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

 

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

 

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

Art. 111 K.p. wskazuje zaś, że przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

 

Sprzeciw pracownika wobec nałożonej przez pracodawcę kary

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 

Jak Pan widzi, wśród kar nie ma zwolnienia z pracy.

 

Karą jest upomnienie i nagana. Kara pieniężna może być bowiem zastosowana tylko za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

To art. 52 K.p. wskazuje, kiedy może dojść do tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z jego treścią pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

 

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

 

Osobiście uważam, że błąd, o jakim Pan pisze, nie jest ciężki naruszeniem podstawowych obowiązków. Jest naruszeniem, ale nie ciężkim. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 8 lutego 2022 r., sygn. akt I PSKP 52/21:

 

„Użyte w art. 52 § 1 pkt 1 K.p. pojęcie »ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych« mieści w sobie trzy elementy:

1) bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego);

2) zawinienie obejmujące winę umyślną albo rażące niedbalstwo;

3) naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy”.

 

Jeśli zatem nie można Panu przypisać winy albo rażącego niedbalstwa (nie zwykłego niedbalstwa), to tzw. dyscyplinarka nie może być zastosowana, a jeśli zostanie, może Pan odwołać się do sądu pracy.

 

Ponadto już raz został Pan ukarany za błędy w karcie pracy i uważam, że co do zasady ta kara wyczerpała przewinienie, aczkolwiek ponowna nagana jest dopuszczalna (lub upomnienie) w trybie i terminach wskazanych wyżej.

 

Natomiast pracodawca może rozwiązać umowę w zwykłym trybie z zachowaniem okresu wypowiedzenia , przy czym w przypadku umowy na czas nieokreślony musi podać powód. Powodem takim może być utrata zaufania. A zatem, co do zasady, rozwiązanie umowy jest możliwe, ale uważam, że nie w trybie dyscyplinarnym a podstawowym z zachowaniem okresu wypowiedzenia – do tego pracodawca ma prawo.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu