.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Minimalna kara za jazdę po alkoholu

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 29.12.2021 • Zaktualizowane: 29.12.2021

Sprawa dotyczy minimalnej kary za jazdę po alkoholu. Zostałem zatrzymany na jeździe pod wpływem alkoholu. Prokuratura przesłała akt oskarżenia do sądu. Miałem 0,9 mg/l alkoholu we krwi. Nigdy nie byłem karany i chcę podać się karze bez rozprawy sądowe. O jaki minimalny wyrok powinienem wnioskować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Minimalna kara za jazdę po alkoholu

Dobrowolne poddanie się każe

Na wstępie wyjaśnię, iż w sytuacji, gdy do sądu został już przesłany akt oskarżenia, nie będzie możliwe uniknięcie rozprawy. Dobrowolne poddanie się każe możliwe jest na etapie postępowania przygotowawczego (które w Pana przypadku zostało już zakończone) lub w trybie art. 387 Kodeksu postępowania karnego. Wniosek składany obecnie spowoduje modyfikację rozprawy w ten sposób, że sąd ograniczy się najprawdopodobniej do Pana przesłuchania, głosów końcowych i wyrokowania. Przychylając się do Pana wniosku, sąd będzie mógł natomiast pominąć postępowanie dowodowe. Złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej jest możliwe, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości, oraz gdy nie sprzeciwia się temu prokurator. Warto też pamiętać, że sąd nie jest związany treścią Pana wniosku i możliwe jest negocjowanie Pana propozycji na rozprawie. Jeżeli sąd uzna, że Pana propozycja jest nieadekwatna do popełnionego czynu, może zaproponować konkretną zmianę. Jeśli przystanie Pan na propozycję sądu, postępowanie zakończy się wydaniem wyroku na uzgodnionych warunkach, bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Wymiar kary za jazdę po alkoholu

Przechodząc do kwestii wymiaru kary, za czyn opisany w art. 178a Kodeksu karnego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto przy przestępstwie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Wobec powyższego może Pan wnioskować o zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł oraz dodatkowo jedną z kar (grzywnę, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania).

Indywidualny wymiar kary

Określenie wymiaru kary jest jednak złożonym procesem i zależy od Pana konkretnej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 53 Kodeksu karnego „sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości”. Wobec powyższego, uzasadniając Pana propozycję powinien Pan odnieść się do powyższych kryteriów.

 

Z uwagi na to, iż jest Pan osobą niekaraną, kara pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania jest w mojej ocenie zbyt dolegliwa. Przepisy prawa stwarzają możliwość ubiegania się o karę grzywny i ograniczenia wolności, jednak sądy w podobnych sprawach decydują się na wymierzenie kary pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania. Poniżej przedstawiam kilka fragmentów wyroków w analogicznych sprawach:

 

„I. oskarżonego H. K. uznaje za winnego tego, że w dniu 31 lipca 2017 roku w ruchu lądowym na drodze publicznej B. – R., gm. B., kierował samochodem osobowym marki T. (…) o nr rej. (…), znajdując się w stanie nietrzeźwości – 1,2 promila alkoholu w we krwi tj. popełnienia czynu z art. 178a§1 kk i za to z mocy art. 178a§1 kk skazuje go a na podstawie art. 178a§1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 69§1 i 2 kk, art. 70§1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres lat 2 (dwóch),

III. na podstawie art. 42§2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres lat 3 (trzech), nakazując oskarżonemu zwrot dokumentu prawa jazdy do właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego

IV. na podstawie art. 43a§2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

V. na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych”.

 

„1. Oskarżonego B. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na mocy art. 178a § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

2. Na mocy art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby lat 2 (dwóch).

3. Na mocy art. 42 § 2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym przez okres 3 (trzech) lat.

4. Na mocy art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 01.05.2018 r.

5. Na mocy art. 43a § 2 kk zasądza od oskarżonego B. N. świadczenie pieniężne w kwocie 5.000,– (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

6. Zwalnia oskarżonego od opłaty sądowej i pozostałych kosztów sądowych w sprawie obciążając nimi Skarb Państwa”.

 

„1. Oskarżonego T. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2. Na podstawie art. 69 § 1 i 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego T. G. kary pozbawienia wolności na okres próby 2 (dwóch) lat;

3. Na podstawie art. 71 § 1 k.k. wymierza oskarżonemu T. G. karę grzywny 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych określając wysokość stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

4. Na podstawie art. 72 § 1 pkt. 5 k.k. zobowiązuje oskarżonego T. G. do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu w okresie próby;

5. Na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego T. G. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

6. Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zalicza oskarżonemu T. G. okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 21 kwietnia 2018 r. do dnia 03 sierpnia 2018 r.;

7. Na podstawie art. 43a § 2 k.k. zasądza od oskarżonego T. G. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych;

8. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego T. G. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych”.

Propozycja wyroku

Reasumując, myślę, że może Pan wnioskować o analogicznie jak w pierwszym wyroku o 2 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, zakaz prowadzenia pojazdów na 3 lata, świadczenie w wysokości 5000 zł i zwolnienie od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. Uważam, że taki wniosek ma realną szansę, aby zostać uwzględniony. Oczywiście może Pan zaproponować karę grzywny zamiast pozbawienia wolności, np. 50 stawek dziennych, określając wysokość stawki dziennej na kwotę 20 złotych, ale obawiam się, że z uwagi m.in. na stężenie alkoholu w Pana krwi sąd się do niej nie przychyli.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl